Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giangtải về 59.52 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích59.52 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________ ________________________________________

Số: 1277/UBND-XDCB Long Xuyên, ngày 14 tháng 4 năm 2008

V/v. công bố định mức xây dựng kè

trên địa bàn tỉnh An Giang


Kính gởi :

- Các sở, ban ngành cấp tỉnh;

- UBND huyện, thị xã, thành phố;

- Các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh.


Căn cứ Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ quy định về quản lý chi phí xây dựng công trình (sau đây gọi tắt là nghị định 99);

Căn cứ Thông tư số 15/2004/TT-BTC ngày 09/3/2004 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện nghị định 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ;

Xét đề nghị của sở Xây dựng tại văn bản số 60/SXD-QLXD ngày 31/01/2008,


Kể từ ngày 14/4/2008, UBND tỉnh An Giang công bố "Định mức xây dựng kè trên địa bàn tỉnh An Giang" kèm theo văn bản này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc lập dự án đầu tư và xác định dự toán kinh phí xây dựng công trình theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Trong quá trình sử dụng khai thác tài liệu này, nếu chưa rõ về về công tác nào thì các đơn vị liên hệ với sở Xây dựng để được hướng dẫn./.

KT. CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

PHÓ CHỦ TỊCH

- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh (b/c);

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- UBND huyện, thị xã, thành phố;

- LĐVP và các phòng trực thuộc;

- Lưu.


đã ký
Vương Bình ThạnhÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC

KEØ BAÛO VEÄ BÔØ SOÂNG HAÄU KHU VÖÏC

TRUÏ SÔÛ TÆNH UÛY TÆNH AN GIANG

(ban hành kèm theo văn bản số 1277/UBND-XDCB ngày 14/4/2008 của ủy ban nhân dân tỉnh An Giang).
I – CAÙC CAÊN CÖÙ XAÂY DÖÏNG ÑÒNH MÖÙC.

Xác định định mức cho caùc coâng vieäc sau:001 - Ñoùng caùt vaøo bao vaø khaâu buoäc ñaàu bao

002 - Thaû bao caùt laáp hoá xoùi

003 - Traûi vaûi ñòa kyõ thuaät maùi chaân keø döôùi nöôùc

II – ÑÒNH MÖÙC DÖÏ TOAÙN.
001 – Coâng taùc ñoùng caùt vaøo bao vaø khaâu buoäc ñaàu bao
+ Thaønh phaàn coâng vieäc :

+ Giai ñoaïn 1 : thöïc hieän treân xaø lan baèng 80% khoái löôïng.

+ Giai ñoaïn 2 : ñoùng, buoäc boå sung treân ghe baèng 20% khoái löôïng

- Chuaån bò giöõ naâng bao PP thaúng ñöùng, xuùc caùt vaøo bao ñaày khoaûng 2/3 , leøn

chaët bao theo yeâu caàu kyõ thuaät

- Khaâu vaø buoäc chaéc chaén mieäng bao baèng daây ni lon beï theo thieát keá

- Xeáp goïn bao caùt ñeå theo haøng treân xaø lan ( giai ñoaïn 1 )

- Xeáp goïn bao caùt ñeå theo haøng treân ghe ( giai ñoaïn 2 )

- Thuyeàn nhoû chôû ngöôøi, duïng cuï, bao vaø daây ni lon töø bôø ra xaø lan 15÷20m ( GÑ1 )

- Laép ñaët heä thoáng phao theùp ( tính chung trong phaàn thaû bao caùt laáp hoá xoùi )

- Duy trì phao theùp ñònh vò taïi vò trí thi coâng vaø neo xaø lan.

- Taøu keùo thöôøng xuyeân hoaït ñoäng ñeå neo giöõ phao, xaø lan khi nöôùc chaûy xieát

vaø dòch chuyeån maët caét san laáp xöû lyù.

Ñôn vò tính : 1m³ caùt neùn


MAÕ HIEÄU

COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP

THAØNH PHAÀN HAO PHÍÑÔN VÒ

SOÁ

LÖÔÏNG


001


Ñoùng caùt vaøo bao vaø khaâu bao
Vaät lieäu

- Caùt san laáp rôøi

- Bao PP ni lon KT 60x90

- Daây ni lon beï


Nhaân coâng

- Thôï baäc 3,5/7


Maùy thi coâng :

- Phao theùp ñònh vò

- Xaø lan 400 taán

- Taøu keùo 360 CV

- Thuyeàn gaén maùy

- Ghe 50 taán

caùikg

coâng


ca

ca

caca

ca


1,367


23,00

0,150


0,1740

0,0169


0,0029

0,0028


0,0029

0,0170
002 – Coâng taùc thaû bao caùt laáp hoá xoùi

+ Thaønh phaàn coâng vieäc :

+ Laép ñaët vaø neo ñaäu heä thoáng phao theùp vaøo vò trí quaù trình thi coâng.

- Chuaån bò duïng cuï, phöông tieän vaät tö thieát bò

- Ño ñònh tuyeán ñuùng vò trí thi coâng hoá xoùi ñaõ xaùc ñònh theo thieát keá.

- Vaän chuyeån phao theùp thaû, lieân keát phao theo quy trình kyõ thuaät

- Duøng xaø lan caåu ñoùng coïc fi 300 phía trong bôø ñeå coá ñònh phao theùp

- Ñònh vò neo phao theùp fi 600 daøi 140m ( 90+50 ) vuoâng goùc vôùi doøng chaûy, vaø song song vôùi bôø soâng baèng taøu keùo 360 CV ñeå chuyeån caùp, thaû neo giöõ phao ñuùng vò trí thi coâng

- Heä thoáng tôøi, caùp neo 150m, neo loaïi 2,5 tấn – 3 boä ñònh vò phao theùp

- Taøu keùo phải thöôøng tröïc ñeå giöõ phao khoâng bò dòch chuyeån khi nöôùc chaûy xieát trong quaù trình laép ñaët.

- Laép tuû ñieän (300x200x1600), caàu dao, daây ñieän 120m, ñeøn vaø côø baùo hieäu.

- Hoaøn thaønh coâng vieäc theo yeâu caàu thi coâng
+ Thaû bao caùt laáp hoá xoùi :
* Giai ñoaïn 1 : thöïc hieän treân xaø lan baèng 80% khoái löôïng.

* Giai ñoaïn 2 : thaû bao caùt boå sung treân ghe baèng 20% khoái löôïng.

- Duøng tay keùo bao caùt thaû xuoáng hoá xoùi theo yeâu caàu thieát keá ( GÑ 1 )

- Thaû bao caùt san laáp boå sung töø ghe xuoáng vò trí maø giai ñoaïn 1 do aûnh höôûng cuûa caùc yeáu toá doøng chaûy, ñoä saâu thaû treân xaø lan xuoáng sau khi kieåm tra thaáy khoâng chính xaùc ( GÑ 2 )

- Duy trì phao theùp ñònh vò taïi vò trí thi coâng vaø neo xaø lan ( GÑ 1+ GD9).

- Thuyeàn nhoû chôû ngöôøi, duïng cuï, töø bôø ra xaø lan töø 15÷20m vaø ngöôïc laïi ( GÑ1 )

- Taøu keùo thöôøng xuyeân hoaït ñoäng ñeå neo giöõ phao, xaø lan khi nöôùc chaûy xieát vaø dòch chuyeån maët caét san laáp caùt.

- Doïn veä sinh phöông tieän vaø ñöa duïng cuï lao ñoäng leân bôø


+ Laën san phaúng hoá xoùi :
- Chuaån bò duïng cuï vaø phöông tieän laën . treân thuyeàn gaén maùy

bao goàm maùy noå, bình neùn khí , daây daãn khí ……

- Laën san phaúng bao caùt taïo maùi ta luy chaân keø theo yeâu caàu thieát keá.

- Laën kieåm tra sau khi hoaøn thaønh coâng vieäc.

Ñôn vò tính : 1m³ caùt neùn


MAÕ HIEÄU

COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP

THAØNH PHAÀN HAO PHÍÑÔN VÒ

ÑÒNH MÖÙC


002Thaûo bao caùt xuoáng hoá xoùi

Nhaân coâng

- Thôï baäc 3,5/7

- Thôï baäc 4,0/7

- Thôï lặn baäc 4/4


Maùy thi coâng :

- Heä thoáng phao theùp

- Xaø lan 200 taán

- Xaø lan 400 taán

- Taøu keùo 360 CV

- Maùy noå D15

- Bình neùn khí

- Thuyeàn gaén maùy

- Ghe 50 taán

- Maùy khaùccoâng


coâng

coâng


ca

ca

caca

ca


ca

ca

ca%

0,11502


0,0034

0,0034


0,0088

0,00005


0,0014

0,0017


0,0034

0,0034


0,0048

0,0048


1,00003 – Coâng taùc traûi vaûi ñòa kyõ thuaät döôùi nöôùc maùi, thaân keø

+ Thaønh phaàn coâng vieäc :
- Chuaån bò duïng cuï, phöông tieän, vaät tö thieát bò

- Ño kieåm tra baèng thuû coâng taïi vò trí traûi vaûi treân thuyeàn maùy 03 taán

- Ñònh vò tuyeán , phao thieát bò.

- Phao theùp 126m ñònh vò vò trí thi coâng, neo vuoâng goùc vôùi doøng chaûy vaø phao 73,5m vuoâng goùc vôùi maët caét ngang song song vôùi doøng chaûy.

- Caét, may, noái vaûi theo yeâu caàu thieát keá

- Laép vaûi vaøo thieát bò traûi

- Gia coâng ghim saét fi 6 hình chöõ L daøi 70 cm theo yeâu caàu kyõ thuaät.

- Kieåm tra moái noái tröôùc khi quaán vaûi vaøo truïc laên.

- Vaän toác doøng chaûy V≤ 2m/s

- Ñöa vaûi xuoáng nöôùc, traûi vaûi xuoáng ñaùy soâng theo trình töï maët caét , ñaàu vaûi ñöôïc ghim saét nhoïn fi 6 mm daøi 70cm hình chöõ L, cöù 30 cm coù moät ghim doïc theo meùp vaûi , 1m -> 1 haøng ghim

- Thôï laën traûi vaø ghim vaûi kieåm tra meùp vaûi vaø ñoùng ghim meùp ngang cho ñeán heát phaàn chieàu daøi thi coâng.

- Quay tôøi, di chuyeån phao thieát bò traûi vaûi.

- Khi traûi xong laøn doïc thì dòch chuyeån leân phía thöôïng löu moät ñoaïn cho meùp vaûi choàng leân nhau moät ñoaïn 0,8m vaø tieán haønh nhö treân cho ñeán khi phuû heát toaøn boä maùi keø theo thieát keá ( vaûi ñòa kyõ thuaät tính hao huït thi coâng vaø phaàn choàng mí tieáp giaùp laø 0,8 m )

- Laën kieåm tra sau khi traûi vaûi xong, hoaøn thaønh coâng vieäc theo yeâu caày thieát keá.

Ñôn vò tính : 100 m² traûi vaûi


MAÕ HIEÄU

COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP

THAØNH PHAÀN HAO PHÍ

ÑÔN VÒ

ÑÒNH MÖÙC


003
Traûi vaûi ñòa kyõ thuaät döôùi nöôùc maùi, thaân keø
Vaät lieäu

- Vaûi ñòa kyõ thuaät cöôøng ñoä cao

- Saét Þ 6 chữ L dài 70cm

- Chæ may


Nhaân coâng

- Thôï baäc 4,0/7

- Thôï laën baäc 3,5/4
Maùy thi coâng :

- Phao theùp ñònh vò

- Phao &thieát bò traûi

- Maùy may

- Maùy noå D15

- Bình neùn khí

- Thuyeàn gaén maùy 05 taán


kgkg

coâng


coâng
ca

ca

caca

ca

ca132,50


11,55

0,002


1,172

0,547
0,625

0,547

0,052


0,547

0,547


0,547: vbpq.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lạng sơN Độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> PHỤ LỤc danh sách khu vực khoáng sản khai thác tận thu
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1174/2004/QĐ-ub long Xuyên, ngày 01 tháng 7 năm 2004 quyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1175/2004/QĐ-ub long Xuyên, ngày 01 tháng 7 năm 2004 quyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1176/2004/QĐ-ub long Xuyên, ngày 01 tháng 7 năm 2004 quyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương