Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại tờ trình số 308/TTr-skhcn ngày 05 2016 về việc đề nghị tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2016; số 75/cv-nn ngày 30. 6tải về 8.54 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích8.54 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH

Số:1808/UBND-XDCB

V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KHCN năm 2016CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 7 năm 2016

Kính gửi:

- Sở Khoa học và Công nghệ;

- UBND huyện Quế Võ.

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại tờ trình số 308/TTr-SKHCN ngày 05.7.2016 về việc đề nghị tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2016; số 75/CV-NN ngày 30.6.2016 của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Quế Võ về việc xin tạm dừng thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2016;

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức lựa chọn tổ chức, cá nhân có đủ năng lực thay thế Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Quế Võ để thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ: “Ứng dụng các giải pháp kỹ thuật về giống, phân bón, kỹ thuật tưới tiết kiệm nước nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm khoai tây tại huyện Quế Võ ”.

Việc lựa chọn đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học trên thực hiện theo các quy định hiện hành.Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- VP UBND tỉnh: CVP, P.CVP Nguyễn Kim Thành;- Lưu: VT, CN.XDCB.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Tiến Nhường


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương