V/v tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn -hội- Đội năm 2016tải về 12.18 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích12.18 Kb.
TỈNH ĐOÀN QUẢNG TRỊ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH HUYỆN GIO LINH

***


Số: 03TB/ĐTN Gio Linh, ngày 07 tháng 6 năm 2016
THÔNG BÁO

V/v tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và

kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn -Hội- Đội năm 2016
Kính gửi: Đoàn cơ sở các xã, thị trấn trong toàn huyện.
Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2016 của BCH Huyện Đoàn Gio Linh.

Nhằm nâng cao nhận thức lý luận chính trị và kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội - Đội cho đội ngũ Bí thư chi đoàn địa bàn dân cư. BTV Huyện Đoàn Gio Linh phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội - Đội năm 2016. Ban thường vụ Huyện Đoàn Gio Linh thông báo triệu tập Bí thư Chi đoàn địa bàn dân cư tham dự lớp tập huấn với những nội dung sau:1-Nội dung:

- Nội dung cơ bản về Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII nhiệm kỳ 2015-2020.

- Triển khai việc lấy ý kiến bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đoàn khoá X và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn nhiệm kỳ 2012-2017.

- Kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội.

- Kỹ năng sinh hoạt cộng đồng.

- Kỹ năng tổ chức sinh hoạt Đội địa bàn dân cư.

2. Thành phần tham gia:

- Đoàn cơ sở các xã, thị trấn chọn cử 05 đồng chí Bí thư Chi đoàn địa bàn dân cư/đơn vị tham gia tập huấn (Riêng các đơn vị Gio Thành, Gio Phong, Gio Mai cử 03 đồng chí).

- BTV Huyện Đoàn yêu cầu các đồng chí Phó Bí thư Đoàn cơ sở xã, thị trấn mới được bầu bổ sung từ năm 2015 đến nay tham gia lớp tập huấn.

- Nội dung bồi dưỡng lý luận chính trị và kỹ năng công tác thanh niên: Đồng chí Bí thư Chi đoàn địa bàn dân cư trong toàn huyện.

- Nội dung quán triệt Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng: Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở xã, thị trấn, Bí thư Chi đoàn địa bàn dân cư trong toàn huyện.

3.Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 3 ngày từ ngày 21 đến 23 tháng 6 năm 2016 (Khai mạc lúc 7h00 ngày 21 tháng 6 năm 2016)

+ Thời gian lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và kỹ năng công tác thanh niên: từ ngày 21 đến 23 tháng 6 năm 2016.

+ Thời gian nội dung học tập nghị quyết: Ngày 21 tháng 6 năm 2016.

- Địa điểm: Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Gio Linh (Khu phố 6 - Thị trấn Gio Linh – Gio Linh - Quảng Trị).

4.Yêu cầu:

- Học viên tự túc kinh phí đi lại và giấy bút ghi chép nội dung tập huấn.

- Học viên tự túc tiền tài liệu, giao lưu và học tập mô hình.

- Các đại biểu tham gia lớp tập huấn mặc trang phục áo thanh niên Việt Nam khi tham gia lớp tập huấn.

Đoàn cơ sở các xã, thị trấn căn cứ đối tượng, yêu cầu của lớp tập huấn thông báo đến Bí thư Chi đoàn địa bàn dân cư của đơn vị mình tham gia tập huấn, đồng thời lập danh sách trích ngang học viên tham gia lớp tập huấn của các đơn vị gửi về BTV Huyện Đoàn Gio Linh qua Văn phòng Huyện Đoàn trước 11h ngày 17 tháng 6 năm 2016 (Để tổng hợp gửi Trung tâm); Đồng chí Bí thư Đoàn cơ sở xã, thị trấn tham dự học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII vào lúc 7h00 ngày 21/6/2016 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Gio Linh.

Nhận được thông báo này, Ban thường vụ Huyện Đoàn yêu cầu Đoàn cơ sở các xã, thị trấn sắp xếp thời gian, công việc chọn cử học viên tham gia lớp tập huấn đảm bảo nội dung, yêu cầu đề ra./.


Nơi nhận: TM.BTV HUYỆN ĐOÀN GIO LINH

-Như K/g PHÓ BÍ THƯ-Lưu Vp


Nguyễn Hồng Quân


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương