V/v Chuyển diện tích đất cho Doanh nghiệp tư nhân Xuân Căn thuê sang giao đất và điều chỉnh diện tích đất cho Doanh nghiệp thuê tại Quyết định số: 393/QĐ-ubnd ngày 21/02/2012 của ubnd tỉnhtải về 14.39 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích14.39 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẢI DƯƠNG


Số: 2045 /QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHải Dương, ngày 11 tháng 9 năm 2013QUYẾT ĐỊNH

V/v Chuyển diện tích đất cho Doanh nghiệp tư nhân

Xuân Căn thuê sang giao đất và điều chỉnh diện tích đất cho

Doanh nghiệp thuê tại Quyết định số: 393/QĐ-UBND

ngày 21/02/2012 của UBND tỉnh

_____
CHỦ TỊCH UBND TỈNH HẢI DƯƠNG


Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số: 340/TTr-STNMT ngày 23 tháng 8 năm 2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. 1. Chuyển diện tích đất cho Doanh nghiệp tư nhân Xuân Căn thuê sang giao đất và điều chỉnh diện tích đất cho Doanh nghiệp thuê tại Điểm a, Khoản 1, Điều 1, Quyết định số: 393/QĐ-UBND ngày 21/02/2012 của UBND tỉnh về việc: Thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất, cho Doanh nghiệp tư nhân Xuân Căn thuê để xây dựng Cơ sở kinh doanh thương mại tổng hợp như sau:

a) Chuyển 1.000m2 (một ngàn mét vuông) đất trong tổng số 7.877m2 đất Doanh nghiệp tư nhân Xuân Căn được thuê sang hình thức giao đất, thu tiền sử dụng đất, để xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu, theo Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số 04121000524 ngày 19 tháng 10 năm 2012 của UBND tỉnh. Trong đó có 85 m2 thuộc hành lang đường điện, Doanh nghiệp phải quản lý, sử dụng theo quy định;

- Thời hạn giao đất: 25 năm (Theo Quyết định số: 393/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2012 của UBND tỉnh);

b) Diện tích đất còn lại 6.877m2 (sáu ngàn, tám trăm, bẩy mươi bẩy mét vuông) Doanh nghiệp tiếp tục thực hiện thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, theo Quyết định số: 393/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2012 và Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số 04121000524 ngày 19 tháng 10 năm 2012 của UBND tỉnh. Trong đó có 1.907m2 thuộc hành lang đường điện, Doanh nghiệp phải quản lý, sử dụng theo quy định;

c) Vị trí khu đất: Tại các thửa số 276; 277 tờ bản đồ địa chính số 13.

Vị trí, ranh gới cụ thể: Theo trích lục và đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/500, do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất – Sở Tài nguyên và Môi trường lập; UBND phường Phả Lại; phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Chí Linh; Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 24 tháng 7 năm 2013”.

2. Các nội dung còn lại vẫn giữ nguyên như Quyết định số: 393/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2012 của UBND tỉnh;

Điều 2. 1. Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ngành và đơn vị liên quan, UBND thị xã Chí Linh; UBND phường Phả Lại, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao và các quy định hiện hành, triển khai thực hiện các công việc có liên quan theo quy định của pháp luật.

2. Doanh nghiệp tư nhân Xuân Căn có trách nhiệm: Sử dụng đất đúng mục đích, vị trí theo Điều 1 của Quyết định này và chấp hành đầy đủ những quy định khác theo Quyết định số: 393/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2012 của UBND tỉnh.


Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; thủ trưởng các sở, ngành và đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND thị xã Chí Linh; Chủ tịch UBND phường Phả Lại; Chủ Doanh nghiệp tư nhân Xuân Căn căn cứ Quyết định thi hành./.Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các sở: Tài chính; KH&ĐT; XD;

- Cục thuế, Kho bạc tỉnh;

- Lưu VP. Ô.Huy (14b).
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký


Nguyễn Anh Cương
: ChinhQuyen -> hethongvanbanpq -> Documents
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> TỈnh hải dưƠng số: 1018 /ubnd-vp v/v kiểm tra, kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương