VĂn phòng quốc hội cơ SỞ DỮ liệu luật việt nam lawdata thông tưtải về 10.29 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích10.29 Kb.

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI CƠ SỞ DỮ LIỆU LUẬT VIỆT NAM LAWDATA


THÔNG TƯ

CỦA PHỦ THỦ TƯỚNG SỐ 337/TTG NGÀY 5 THÁNG 7 NĂM 1958
VỀ VIỆC PHÂN CÔNG QUẢN LÝ NHÀ, ĐẤT THUỘC CÁC XÍ NGHIỆP CỦA NGOẠI KIỀU VẮNG MẶT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦKính gửi:

- Bộ Tài chính,

- Các Bộ chủ quản các xí nghiệp quốc doanh,

- Các Uỷ ban hành chính hà Nội, Hải Phòng, Hồng Quảng, Nam Định,

- Thông cáo ngày 17 tháng 10 năm 1955 về việc quản lý tài sản của ngoại kiều vắng mặt chưa phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà cửa và của các cơ quan quản lý xí nghiệp quốc doanh trong việc quản lý nhà, đất thuộc các xí nghiệp của ngoại kiều vắng mặt.

Do đó đã xảy ra tình trạng:

1. Có trường hợp, cơ quan quản lý nhà cửa đòi các xí nghiệp quốc doanh trả tiền thuê nhà, đất; nhưng các xí nghiệp quốc doanh không trả, viện lẽ là đã phải nộp tiền khấu hao cho Nhà nước. Thí dụ: Trường hợp Sở nhà cửa Hà Nội đòi Tổng công ty xăng dầu mỡ tiền thuê 2 cơ sở cũ của các hãng Shell và Socony, v.v...

Ngược lại, có trường hợp, một số xí nghiệp quốc doanh lại đòi cơ quan quản lý nhà cửa hoàn lại cho mình tiền thuê các nhà, đã thuộc các xí nghiệp của ngoại kiều vắng mặt nay giao cho cá cơ quan khác sử dụng. Thí dụ trường hợp Tổng cục đường sắt đòi tiền thuê chiếc nhà của Công ty hoả xa Vân Nam cũ hiện giao cho Tổng liên đoàn sử dụng, xí nghiệp than Hòn Gay và xi măng Hải Phòng đòi tiền thuê các nhà, đất của các công ty Pháp cũ ở các phố Lương Văn Can, Hoà Bình, Hoàng Diệu (Hải Phòng), hiện giao cho Công ty Tạp phẩm và Uỷ ban hành chính Hải Phòng sử dụng, v.v...

2- Cơ quan quản lý nhà cửa không thu được tiền thuê nhà, đất nên không có tiền nộp thuế thổ trạch; các xí nghiệp quốc doanh cũng không nộp thuế thổ trạch. Do đó, hiện nay, thuế thổ trạch đánh vào nhà, đất thuộc các xí nghiệp của ngoại kiều vắng mặt còn đọng lại hàng trăm triệu.

Để giải quyết tình trạng trên, Thủ tướng phủ tạm thời quyết định:

I. Các loại nhà, đất sau đây thuộc quyền quản lý của cơ quan quản lý nhà cửa:

1. Các nhà, đất của ngoại kiều vắng mặt không thuộc về các xí nghiệp ngoại kiều.

2. Các nhà, đất thuộc các xí nghiệp của ngoại kiều vắng mặt nay giao cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp, quân sự và các đoàn thể nhân dân sử dụng.

Cơ quan quản lý nhà cửa có trách nhiệm nộp thuế thổ trạch về các loại nhà, đất nói trên.

II. Các nhà, đất thuộc các xí nghiệp của ngoại kiều vắng mặt hiện đã giao cho các xí nghiệp quốc doanh sử dụng và coi như tài sản cố định thì do cơ quan quản lý xí nghiệp quản lý.

Cơ quan quản lý xí nghiệp phải nộp tiền khấu hao cho Nhà nước, không phải nộp tiền thuê nhà, đất và không phải nộp thuế thổ trạch.

III. Đối với các cơ sở sản xuất thuộc các xí nghiệp của ngoại kiều vắng mặt mà đến này chưa phục hồi thì do Bộ Công nghiệp quản lý.

Bộ Công nghiệp không phải nộp thuế thổ trạch vào loại tài sản nói trên.

Thông tư này chỉ nhằm phân công trách nhiệm trong nội bộ các cơ quan Nhà nước về việc quản lý các nhà, đất thuộc các xí nghiệp của ngoại kiều vắng mặt.Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn các ngành và các địa phương thi hành thông tư này.


: vanban -> Lists -> VBPQConvert -> Attachments
Attachments -> QUỐc hội nghị quyết số: 109/2015/QH13 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> HÀnh chính nhà NƯỚC
Attachments -> CỦa bộ trưỞng bộ giao thông vận tải số 23/2006/QĐ-bgtvt ngàY 04 tháng 5 NĂM 2006 ban hành tiêu chuẩn ngành “PHƯƠng tiệN giao thông đƯỜng sắt toa xe phưƠng pháp kiểm tra khi sản xuấT, LẮp ráp mớI” 22 tcn 349 – 06
Attachments -> QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ TÀi nguyên và MÔI trưỜng số 18/2005/QĐ-btnmt ngàY 30 tháng 12 NĂM 2005 ban hành bộ ĐƠn giá DỰ toán các công trình đỊa chấT
Attachments -> PHƯƠng tiện giao thông cơ giớI ĐƯỜng bộ
Attachments -> VĂn phòng quốc hội cơ SỞ DỮ liệu luật việt nam lawdata thông tri
Attachments -> QuyếT ĐỊnh của bộ XÂy dựng số 37/2006/QĐ-bxd ngàY 22 tháng 12 NĂM 2006
Attachments -> “ÁO ĐƯỜng mềM – CÁc yêu cầu và chỉ DẪn thiết kế”
Attachments -> Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 162/2006/NĐ-cp ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức
Attachments -> QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ y tế SỐ 493/byt-qđ ngàY 10 tháng 6 NĂM 1994 VỀ việc ban hành tiêu chuẩN ngành artemisinin
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương