VĂn phòng quốc hội cơ SỞ DỮ liệu luật việt nam lawdata nghị quyếTtải về 11.26 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích11.26 Kb.

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI CƠ SỞ DỮ LIỆU LUẬT VIỆT NAM LAWDATA


NGHỊ QUYẾT

CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 1978 THÔNG QUA NHIỆM VỤ
KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 1979

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMSau khi nghe báo cáo của Hội đồng Chính phủ về nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 1979;

Sau khi nghe thuyết trình của Uỷ ban Kế hoạch và ngân sách của Quốc hội và ý kiến của các đại biểu Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ:

1- Tán thành báo cáo của Hội đồng Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1978, tình hình kinh tế nước ta hiện nay, nhiệm vụ chung và những nhiệm vụ kinh tế quan trọng của kế hoạch Nhà nước năm 1979.

2- Thông qua Kế hoạch Nhà nước năm 1979 với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

Sản lượng lương thực : Từ 16 đến 16 triệu 500 nghìn tấn,

Trong đó : Thóc : Từ 12 đến 12 triệu 500 nghìn tấn,

Màu quy ra thóc : 4 triệu tấn ;

- Diện tích khai hoang : 200 nghìn héc ta,

Trong đó diện tích đưa vào sản xuất : 160 nghìn héc ta;

- Diện tích lúa được tưới nước : 4 triệu 400 nghìn héc ta;

- Diện tích màu được tưới nước : 410 nghìn héc ta;

- Diện tích cây công nghiệp

Được tưới nước : 130 nghìn héc ta;

- Diện tích trồng rừng : 170 nghìn héc ta;

- Sản lượng gỗ khai thác : 2 triệu 100 nghìn mét khối;

- Sản lượng cá biển : 600 nghìn tấn;

- Giá trị tổng sản lượng công nghiệp :Tăng 12% so với năm 1978;

- Giá trị sản lượng cơ khí :Tăng 13% so với năm 1978;

- Sản lượng thép cán : 120 nghìn tấn;

- Sản lượng điện : 4.200 triệu KWh;

- Sản lượng than sạch : 7 triệu 500 nghìn tấn;

- Sản lượng phân lân : 700 nghìn tấn;

- Sản lượng xi măng : 1 triệu 26 nghìn tấn;

- Sản lượng đường : 146 nghìn 400 tấn;

- Sản lượng giấy : 75 nghìn tấn;

- Khối lượng hàng hoá

Vận tải trong nước : Tăng 15% về tấn và tăng 18% về tấn/km so với năm 1978;

- Vốn đầu tư xây dựng cơ bản : 4.000 triệu đồng;

Trong đó vốn xây lắp : 2.400 triệu đồng;

- Kim ngạch xuất khẩu : Tăng 31% so với năm 1978;

- Tổng mức hàng hoá bán lẻ của

Thị trường có tổ chức : Tăng 9% so với năm 1978;

- Số học sinh được tuyển vào các

Hệ đào tạo:

+ Đại học và cao đẳng : 46 ngàn 500 người.

+ Trung học chuyên nghiệp : 84 ngàn người;

+ Công nhân kỹ thuật : 230 ngàn người;

- Tổng số học sinh phổ thông : 12 triệu 400 ngàn người ;

- Số giường bệnh và giường điều dưỡng: 200 ngàn giường.

3- Giao trách nhiệm cho Hội đồng Chính phủ thi hành những biện pháp thiết thực và tích cực nhất, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu lực trong công tác tổ chức quản lý và chỉ đạo thực hiện, bảo đảm hoàn thành thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1979, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển trong những năm sau.

4- Quốc hội kêu gọi đồng bào và chiến sỹ cả nước nêu cao tinh thần tự lực tự cường và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phát huy quyền làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, hăng hái đồng khởi thi đua lao động sản xuất và tiết kiệm, tăng năng suất lao động, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước năm 1979.
: vanban -> Lists -> VBPQConvert -> Attachments
Attachments -> QUỐc hội nghị quyết số: 109/2015/QH13 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> HÀnh chính nhà NƯỚC
Attachments -> CỦa bộ trưỞng bộ giao thông vận tải số 23/2006/QĐ-bgtvt ngàY 04 tháng 5 NĂM 2006 ban hành tiêu chuẩn ngành “PHƯƠng tiệN giao thông đƯỜng sắt toa xe phưƠng pháp kiểm tra khi sản xuấT, LẮp ráp mớI” 22 tcn 349 – 06
Attachments -> QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ TÀi nguyên và MÔI trưỜng số 18/2005/QĐ-btnmt ngàY 30 tháng 12 NĂM 2005 ban hành bộ ĐƠn giá DỰ toán các công trình đỊa chấT
Attachments -> PHƯƠng tiện giao thông cơ giớI ĐƯỜng bộ
Attachments -> VĂn phòng quốc hội cơ SỞ DỮ liệu luật việt nam lawdata thông tri
Attachments -> QuyếT ĐỊnh của bộ XÂy dựng số 37/2006/QĐ-bxd ngàY 22 tháng 12 NĂM 2006
Attachments -> “ÁO ĐƯỜng mềM – CÁc yêu cầu và chỉ DẪn thiết kế”
Attachments -> Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 162/2006/NĐ-cp ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức
Attachments -> QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ y tế SỐ 493/byt-qđ ngàY 10 tháng 6 NĂM 1994 VỀ việc ban hành tiêu chuẩN ngành artemisinin
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương