VĂn phòng quốc hội cơ SỞ DỮ liệu luật việt nam lawdata nghị quyếTtải về 7.17 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích7.17 Kb.

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI CƠ SỞ DỮ LIỆU LUẬT VIỆT NAM LAWDATA


NGHỊ QUYẾT

CỦA QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 1968 PHÊ CHUẨN CÁC NGHỊ QUYẾT
CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

QUỐC HỘI


NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Căn cứ vào Nghị quyết ngày 10 tháng 4 năm 1965 của Quốc hội khoá III, kỳ họp thứ 2, giao cho Uỷ ban thường vụ Quốc hội một số quyền hạn trong tình hình mới.

Sau khi nghe báo cáo của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

QUYẾT NGHỊ:

Phê chuẩn các nghị quyết sau đây của Uỷ ban thường vụ Quốc hội:

1- Nghị quyết ngày 25 tháng 11 năm 1965 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 1965;

2- Nghị quyết ngày 7 tháng 11 năm 1966 về kế hoạch Nhà nước năm 1966;

3- Nghị quyết ngày 7 tháng 11 năm 1966 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 1966;

4- Nghị quyết ngày 1 tháng 4 năm 1967 về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 1965;

5- Nghị quyết ngày 9 tháng 5 năm 1967 về kế hoạch Nhà nước năm 1967;

6-Nghị quyết ngày 10 tháng 6 năm 1967 về việc:

- Sáp nhập xã Hán-Đà và xã Đại-Minh thuộc huyện Đoan-Hùng, tỉnh Phú Thọ, vào huyện Yên-Bình, tỉnh Yên-Bái;

- Sáp nhập xóm Bình Giang thuộc xã Minh-Tâm, huyện Gia-Lương, tỉnh Hà Bắc, vào xã Thái-Tân, huyện Nam-Sách, tỉnh Hải-Dương;

7- Nghị quyết ngày 9 tháng 11 năm 1967 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 1967;

8- Nghị quyết ngày 26 tháng giêng năm 1968 về việc sáp nhập hai tỉnh Vĩnh- Phúc và Phú-Thọ thành tỉnh Vĩnh-Phú, và sáp nhập hai tỉnh Hải-Dương và Hưng-Yên thành tỉnh Hải Hưng;

9- Nghị quyết ngày 25 tháng 3 năm 1968 về kế hoạch Nhà nước năm 1968;

10- Nghị quyết ngày 18 tháng 4 năm 1968 về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 1966.Nghị quyết này đã được Quốc hội nhất trí thông qua ngày 22 tháng 5 năm 1968.: vanban -> Lists -> VBPQConvert -> Attachments
Attachments -> QUỐc hội nghị quyết số: 109/2015/QH13 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> HÀnh chính nhà NƯỚC
Attachments -> CỦa bộ trưỞng bộ giao thông vận tải số 23/2006/QĐ-bgtvt ngàY 04 tháng 5 NĂM 2006 ban hành tiêu chuẩn ngành “PHƯƠng tiệN giao thông đƯỜng sắt toa xe phưƠng pháp kiểm tra khi sản xuấT, LẮp ráp mớI” 22 tcn 349 – 06
Attachments -> QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ TÀi nguyên và MÔI trưỜng số 18/2005/QĐ-btnmt ngàY 30 tháng 12 NĂM 2005 ban hành bộ ĐƠn giá DỰ toán các công trình đỊa chấT
Attachments -> PHƯƠng tiện giao thông cơ giớI ĐƯỜng bộ
Attachments -> VĂn phòng quốc hội cơ SỞ DỮ liệu luật việt nam lawdata thông tri
Attachments -> QuyếT ĐỊnh của bộ XÂy dựng số 37/2006/QĐ-bxd ngàY 22 tháng 12 NĂM 2006
Attachments -> “ÁO ĐƯỜng mềM – CÁc yêu cầu và chỉ DẪn thiết kế”
Attachments -> Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 162/2006/NĐ-cp ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức
Attachments -> QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ y tế SỐ 493/byt-qđ ngàY 10 tháng 6 NĂM 1994 VỀ việc ban hành tiêu chuẩN ngành artemisinin
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương