VĂn phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 11.23 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích11.23 Kb.BỘ TƯ PHÁP

VĂN PHÒNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1650/VP-TH

V/v báo cáo kết quả xây dựng

và thực hiện Quy chế dân chủ

ở cơ sở năm 2015Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2015

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở về việc báo cáo kết quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2015, Văn phòng Bộ đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ báo cáo kết quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 (nội dung cơ bản của báo cáo theo Đề cương kèm theo).

Báo cáo của đơn vị gửi về Văn phòng Bộ (theo địa chỉ hộp thư: tonghopvpb@moj.gov.vn) trước ngày 11 tháng 11 năm 2015 để tổng hợp, xây dựng báo cáo chung của Bộ1./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Đinh Trung Tụng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Phan Chí Hiếu (để báo cáo);

- Đăng Cổng TTĐT;- Lưu: VT, TH.

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Trần Tiến Dũng1 Mọi thông tin liên quan đến việc thực hiện báo cáo (nếu cần), đề nghị Quý đơn vị liên hệ với đồng chí Bùi Đức Hiển, Phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ, số điện thoại: 04 62739325, thư điện tử: hienbd@moj.gov.vn.Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương