VĂn phòng chính phủtải về 6.23 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích6.23 Kb.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
________

Số: 1446/VPCP-ĐP


V/v: xác nhận thành phần dân tộc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________

Hà nội, ngày 20 tháng 3 năm 2007


Kính gửi : Ủy ban Dân tộc

        Xét đề nghị của Ủy ban Dân tộc (Tờ trình số 05/TTr-UBDT ngày 01 tháng 02 năm 2007) và ý kiến của các Bộ: Tư pháp (Công văn số 688/BTP-HCTP ngày 26 tháng 02 năm 2007), Công an (Công văn số 71/BCA (C11) ngày 11 tháng 01 năm 2007), Nội vụ (Công văn số 4423/BNV-CCVC ngày 15 tháng 12 năm 2006), Giáo dục và Đào tạo (Công văn số 201/GDDT ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Trung tâm nghiên cứu giáo dục dân tộc) về việc thống nhất giải quyết việc xác nhận thành phần dân tộc trên phạm vi cả nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

        1. Việc xác định thành phần dân tộc của một người căn cứ vào Giấy khai sinh hợp pháp của người đó để xác định. Trường hợp không có Giấy khai sinh thì căn cứ vào một trong hai loại giấy tờ: Sổ Hộ khẩu, Chứng minh thư nhân dân của người đó để xác định.

        2. Từ nay, các cơ quan hành chính trong phạm vi cả nước không được tự ý đặt ra các thủ tục và cấp Giấy xác nhận thành phần dân tộc dưới bất kỳ hình thức nào khác.

        Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban Dân tộc, các Bộ, ngành và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

 

Nguyễn Quốc Huy (Đã ký): sites -> default -> files
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
files -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
files -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
files -> Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỦa bộ XÂy dựng số 04/2008/QĐ-bxd ngàY 03 tháng 4 NĂM 2008 VỀ việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựNG”
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương