Về việc thành lập Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hải Dương chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNGtải về 20.59 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích20.59 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẢI DƯƠNG


Số: 2136 /QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 29 tháng 8 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận

thương mại và hàng giả tỉnh Hải Dương
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/ 2003;

Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Căn cứ Văn bản số 3729/VPCP-V.I ngày 23/5/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Quyết định số số 389/QĐ-TTg và Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo 389 quốc gia;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 927/SCT-TTr ngày 22/8/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hải Dương (gọi tắt là Ban chỉ đạo 389 tỉnh). Thành phần Ban chỉ đạo 389 tỉnh gồm:

1. Trưởng Ban: Ông Nguyễn Dương Thái, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

2. Phó Trưởng Ban Thường trực: Giám đốc Sở Công Thương.

3. Các Phó Trưởng Ban:

- Phó Giám đốc Sở Tài chính;

- Phó Giám đốc Công an tỉnh;

- Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

4. Các Uỷ viên:

- Phó Giám đốc Sở Công Thương - Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh;

- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Phó Giám đốc Sở Y tế;

- Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải;

- Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

- Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

- Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

- Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

- Cục trưởng Cục Thuế tỉnh;

- Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Hải Dương.

5. Giúp việc cho Trưởng ban và Ban chỉ đạo 389 tỉnh có Bộ phận giúp việc đặt tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh (Sở Công Thương). Tổ chức và hoạt động của Bộ phận giúp việc do Trưởng ban quyết định theo đề nghị của Phó Trưởng Ban Thường trực.

Điều 2. Ban chỉ đạo 389 tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong từng thời kỳ; chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn các Sở, ngành, đơn vị, các địa phương trong tỉnh thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

2. Chỉ đạo việc phối hợp giữa các cơ quan và các lực lượng chức năng trong việc phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có tổ chức.

3. Chỉ đạo các Sở, ngành, đơn vị chức năng, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu để đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

4. Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, xử lý các vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả lớn; kiểm tra tình hình chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các địa bàn trọng điểm.

5. Phối hợp liên tuyến, liên địa bàn trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

6. Đề nghị khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Chỉ đạo xử lý các tập thể, cá nhân có dấu hiệu bao che, bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

7. Tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả thực hiện của các Sở, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố để báo cáo UBND tỉnh, các Bộ, ngành Trung ương liên quan, Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quốc gia; đề xuất các chủ trương, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Điều 3. Chế độ làm việc của Ban chỉ đạo 389 tỉnh:

1. Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo 389 tỉnh và Bộ phận giúp việc do Trưởng ban quyết định theo đề nghị của Phó Trưởng Ban Thường trực.

2. Các thành viên của Ban chỉ đạo 389 tỉnh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

3. Trưởng ban sử dụng con dấu của UBND tỉnh; các Phó Trưởng ban sử dụng con dấu của đơn vị nơi công tác.

4. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo 389 tỉnh do ngân sách tỉnh đảm bảo và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, các nguồn vốn hỗ trợ và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, các quy định trước đây trái với Quyết định này hết hiệu lực thi hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các thành viên Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hải Dương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

- Ban chỉ đạo 389 quốc gia (để b/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Phó Chánh VPUBND tỉnh: Ô. Khuyến;

- Như điều 4;

- Lưu: VP, Thụy.CHỦ TỊCH

Đã ký


Nguyễn Mạnh Hiển: ChinhQuyen -> hethongvanbanpq -> Documents
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> TỈnh hải dưƠng số: 1018 /ubnd-vp v/v kiểm tra, kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương