Về việc phê duyệt phương án giảm 50% tiền thuê đất, thuê mặt nước theo Nghị quyết số 02/nq-cp của Chính phủ và Quyết định số 1851/QĐ-ttg của Thủ tướng Chính phủtải về 15 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích15 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẢI DƯƠNG


Số: 3105 /QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 20 tháng 12 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt phương án giảm 50% tiền thuê đất, thuê mặt nước

theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ và

Quyết định số 1851/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

______________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08/2/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung đối tượng giảm tiền thuê đất trong năm 2013 và năm 2014 đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mà phải điều chỉnh đơn giá thuê đất theo chính sách trước ngày Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ có hiệu lực thi hành;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh tại Tờ trình số 5567/TTr-CT ngày 10/12/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án giảm tiền thuê đất đợt 2 năm 2013 cho các năm 2012, năm 2013, năm 2014 theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/1/2013 của Chính phủ và Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 của Bộ tài chính; Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ với tổng số tiền là 28.168.601.700 đồng (Hai mươi tám tỷ, một trăm sáu mươi tám triệu, sáu trăm linh một nghìn, bẩy trăm đồng chẵn), trong đó:

1. Doanh nghiệp giảm theo Nghị quyết số 02/NQ-CP: 31 đơn vị, tổng số tiền giảm: 18.051.611.900 đồng, gồm:

- Năm 2012 là 08 đơn vị, số tiền 3.765.906.500 đồng;

- Năm 2013 là 31 đơn vị, số tiền 6.707.321.800 đồng;

- Năm 2014 là 31 đơn vị, số tiền 7.578.383.600 đồng.2. Doanh nghiệp giảm theo Quyết định số 1851/QĐ-TTg: 37 đơn vị, tổng số tiền giảm: 10.116.989.800 đồng, gồm:

- Năm 2013 là 37 đơn vị, số tiền 5.089.655.400 đồng;

- Năm 2014 là 37 đơn vị, số tiền 5.027.334.400 đồng;

(Chi tiết theo các phụ lục đính kèm)

Điều 2. Giao Cục Thuế tỉnh thực hiện việc giảm tiền thuê đất năm 2012, năm 2013 và năm 2014 cho từng đối tượng; tổ chức hậu kiểm việc cam kết sử dụng đất đúng mục đích của các tổ chức thuê đất trên địa bàn, xử phạt các đơn vị kê khai, cam kết sai sự thật theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Thủ trưởng các ngành và đơn vị liên quan; Giám đốc các doanh nghiệp có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:


- Thường trực Tỉnh uỷ (để báo cáo);

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;  • Lãnh đạo VPUBND tỉnh;

  • CV VPUBND tỉnh: Ô Thụy, Bà Thư

  • Lưu: VP (30b).

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Đã ký

Nguyễn Dương Thái: ChinhQuyen -> hethongvanbanpq -> Documents
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> TỈnh hải dưƠng số: 1018 /ubnd-vp v/v kiểm tra, kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương