Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Mua máy xúc đào bánh lốp loại rober 60W-9S, dung tích gầu từ 0,18m3 đến 0,25m3 do hãng huyndai sản xuất tại Hàn Quốc chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNGtải về 14.91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích14.91 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẢI DƯƠNG


Số: 2399 /QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 01 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Mua máy xúc đào bánh lốp loại ROBER 60W-9S, dung tích gầu từ 0,18m3 đến 0,25m3 do hãng HUYNDAI sản xuất tại Hàn Quốc
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND&UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hải Dương tại Tờ trình số 2124/TTr-STC ngày 23/9/2014,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Mua máy xúc đào bánh lốp loại ROBER 60W-9S, dung tích gầu từ 0,18m3 đến 0,25m3 do hãng HUYNDAI sản xuất tại Hàn Quốc, với các nội dung cơ bản sau:

1. Tên gói thầu: Mua máy xúc đào bánh lốp loại ROBER 60W-9S, dung tích gầu từ 0,18m3 đến 0,25m3 do hãng HUYNDAI sản xuất tại Hàn Quốc”.

2. Nội dung gói thầu:

- Đấu thầu cung ứng 01 (một) máy xúc đào bánh lốp loại ROBER 60W-9S, dung tích gầu từ 0,18m3 đến 0,25m3 do hãng HUYNDAI sản xuất tại Hàn Quốc;

- Giá trị gói thầu: 1.290.000.000 đồng (Một tỷ, hai trăm chín mươi triệu đồng). Giá gói thầu đã bao gồm các chi phí thuê dịch vụ, chi phí bảo dưỡng, bảo trì, các chi phí khác và các loại thuế theo quy định hiện hành.

(Chi tiết thông số kỹ thuật do Sở Giao thông Vận tải Hải Dương lập tại hồ sơ mời thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

3. Nguồn vốn đầu tư: Từ nguồn vốn quỹ bảo trì đường bộ địa phương đã giao kế hoạch năm 2014 cho Sở Giao thông Vận tải (một phần điều chỉnh từ hạng mục sửa chữa nhà).

4. Tên đơn vị trúng thầu: Công ty cổ phần ô tô thương mại quốc tế Việt. Địa chỉ: Số 19, lô B1, phố Việt Hưng, phường Việt Hưng, Quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

- Giá trúng thầu (đã bao gồm VAT): 1.289.000.000 đồng (Một tỷ, hai trăm tám mươi chín triệu đồng chẵn);

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói, giá trúng thầu là giá cố định không điều chỉnh giá trong thời gian thực hiện hợp đồng;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Cung ứng, bàn giao trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng;

- Thời gian bảo hành: 24 tháng hoặc 3.000 giờ vận hành đầu tiên (tùy thuộc điều kiện nào đến trước) kể từ ngày bàn giao đưa vào sử dụng.Điều 2. Yêu cầu việc thực hiện phải theo đúng các quy định hiện hành.

Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị liên quan và Giám đốc Sở Giao thông vận tải căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Như điều 3;

- Phó chánh VP UBND tỉnh: Ô. Khuyến;- Lưu: VP, Thụy.

CHỦ TỊCH

Đã ký


Nguyễn Mạnh Hiển
: ChinhQuyen -> hethongvanbanpq -> Documents
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> TỈnh hải dưƠng số: 1018 /ubnd-vp v/v kiểm tra, kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương