Về việc phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản đất đồi làm vật liệu san lấp mặt bằng tại khu vực đồi Hố Đa, phường Văn An, thị xã Chí Linh của Công ty cổ phần thương mại Đại Dương chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNGtải về 30.7 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích30.7 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẢI DƯƠNG


Số: 341 /QĐ- UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHải Dương, ngày 22 tháng 01 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản đất đồi làm vật liệu

san lấp mặt bằng tại khu vực đồi Hố Đa, phường Văn An, thị xã

Chí Linh của Công ty cổ phần thương mại Đại DươngCHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản;

Căn cứ Giấy phép khai thác khoáng sản số 3577/GP-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2008 và Giấy phép phép khai thác khoáng sản số 4303/GP-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương cho phép Công ty cổ phần thương mại Đại Dương khai thác đất đồi làm vật liệu san lấp tại đồi Hố Đa, phường Văn an, thị xã Chí Linh;

Xét Đơn đề nghị đóng cửa mỏ ngày 02 tháng 10 năm 2013 và hồ sơ kèm theo của Công ty cổ phần thương mại Đại Dương;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 26/TTr-STNMT ngày 17 tháng 01 năm 2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản đất đồi làm vật liệu san lấp mặt bằng tại khu vực đồi Hố Đa, phường Văn An, thị xã Chí Linh đã cấp cho Công ty cổ phần thương mại Đại Dương theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 3577/GP-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương với các nội dung cơ bản sau đây:

- Diện tích đóng cửa mỏ: 6,3387 ha thuộc địa bàn phường Văn An, thị xã Chí Linh; khu vực đóng cửa mỏ gồm 02 giấy phép:

+ Giấy phép khai thác khoáng sản số 3577/GP-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2008 có diện tích 3,5 ha được giới hạn bởi các điểm góc khép kín theo tọa độ ô vuông như sau:


Tên điểm

Hệ tọa độ VN-2000

Kinh tuyến trục 1050, múi chiếu 60X(m)

Y(m)

1

2334 825

641 725

2

2334 908

641 725

3

2334 908

641 813

4

2335 063

641 813

5

2335 030

641 975

6

2334 878

641 975

7

2334 878

641 925

+ Giấy phép khai thác khoáng sản số 4303/GP-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2008 có diện tích 2,8387 ha được giới hạn bởi các điểm góc khép kín theo tọa độ ô vuông như sau:
Tên điểm

Hệ tọa độ VN-2000

Kinh tuyến trục 1050, múi chiếu 60X(m)

X(m)

1

2334 570

641 695

2

2334 863

641 887

3

2334 863

641 975

4

2334 700

641 925

- Khối lượng thực hiện:

+ San gạt tạo mặt bằng một số vị trí, khu vực kết thúc khai thác với tổng diện tích là 16.873 m2, khối lượng 5.061,9 m3.

+ Cậy gỡ đá treo, bám vách ta luy đưa mỏ về trạng thái an toàn: 1.934 m2.

+ Bạt bờ mỏ, hạ thấp độ cao, góc nghiêng: 2.519 m3;

+ Cải tạo khơi thông mương thoát nước: 350 m.

- Phương pháp đóng cửa mỏ: kết hợp thủ công và thiết bị cơ giới (máy xúc, máy gạt ủi, ô tô tự đổ,...).

- Thời gian thực hiện đóng cửa mỏ: 05 tháng (kể từ ngày ký quyết định này).

- Nguồn và kinh phí thực hiện đóng cửa mỏ do Công ty cổ phần thương mại Đại Dương có trách nhiệm.
Điều 2. Công ty cổ phần thương mại Đại Dương có trách nhiệm sau đây:

1. Triển khai thực hiện các nội dung công việc theo đề án đóng cửa mỏ được phê duyệt và theo những nội dung nêu trong quyết định này.

2. Quá trình thi công thực hiện đề án đảm bảo tuân thủ quy trình kỹ thuật, quy phạm về an toàn lao động, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự tại địa phương.

3. Bảo vệ khoáng sản chưa khai thác theo quy định của pháp luật.

4. Báo cáo kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ về Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Công ty cổ phần thương mại Đại Dương và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch UBND tỉnh (Để báo cáo);

- UBND thị xã Chí Linh;- Lưu: VT. Ô.Đông (7b)

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký

Nguyễn Anh Cương
: ChinhQuyen -> hethongvanbanpq -> Documents
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> TỈnh hải dưƠng số: 1018 /ubnd-vp v/v kiểm tra, kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương