Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty tnhh thành Dương



tải về 26.63 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích26.63 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẢI DƯƠNG


Số: 2246 /QĐ-UBND



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hải Dương, ngày 09 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

cho Công ty TNHH Thành Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số: 379/TTr-STNMT ngày 08 tháng 9 năm 2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cấp 06 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Thành Dương (Giấy chứng nhận ĐKKD số 5700456213 do Phòng ĐKKD Sở KH và ĐT tỉnh Quảng Ninh cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 23/7/2014. Địa chỉ trụ sở chính: thôn Khe Tiên, ngã ba Yên Than, xã Yên Than, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh). Cụ thể:

1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Seri số BT 121529:

a) Vị trí: tại thửa đất số 683+685, tờ bản đồ số 5 xã Ứng Hoè, huyện Ninh Giang (Thửa đất số 683 tương ứng với các lô từ 01 đến 27, thửa số 685 tương ứng với các lô từ 28 đến 31 tờ bản đồ quy hoạch chi tiết chia lô tỷ lệ 1/500, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1778/QĐ-UBND ngày 21/7/2014 về việc Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Chợ Đọ và Khu dân cư thương mại xã Ứng Hoè, huyện Ninh Giang tỷ lệ 1/500);

b) Diện tích: 3.136 m2 (Ba nghìn, một trăm ba mươi sáu mét vuông);

c) Hình thức sử dụng: sử dụng riêng;

d) Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn;

đ) Thời hạn sử dụng: Lâu dài;

e) Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất, có thu tiền sử dụng đất.

2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Seri số BT 121530:

a) Vị trí: tại thửa đất số 589, tờ bản đồ số 5 xã Ứng Hoè, huyện Ninh Giang (Thửa đất số 589 tương ứng với các lô từ 32 đến 65 tờ bản đồ quy hoạch chi tiết chia lô tỷ lệ 1/500, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1778/QĐ-UBND ngày 21/7/2014 về việc Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Chợ Đọ và Khu dân cư thương mại xã Ứng Hoè, huyện Ninh Giang);

b) Diện tích: 3.414 m2 (Ba nghìn,bốn trăm mười bốn mét vuông);

c) Hình thức sử dụng: sử dụng riêng;

d) Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn;

đ) Thời hạn sử dụng: Lâu dài;

e) Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất, có thu tiền sử dụng đất.

3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Seri số BT 121531:

a) Vị trí: tại thửa đất số 590+591, tờ bản đồ số 11 xã Ứng Hoè, huyện Ninh Giang (Thửa đất số 591 tương ứng với các lô từ 66 đến 73, thửa số 590 tương ứng với các lô từ 74 đến 101 tờ bản đồ quy hoạch chi tiết chia lô tỷ lệ 1/500, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1778/QĐ-UBND ngày 21/7/2014 về việc Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Chợ Đọ và Khu dân cư thương mại xã Ứng Hoè, huyện Ninh Giang);

b) Diện tích: 3.651 m2 (Ba nghìn, sáu trăm năm mươi mốt mét vuông);

c) Hình thức sử dụng: sử dụng riêng;

d) Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn;

đ) Thời hạn sử dụng: Lâu dài;

e) Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất, có thu tiền sử dụng đất.

4. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Seri số BT 121532:

a) Vị trí: tại thửa đất số 03, tờ bản đồ số 32 xã Ứng Hoè, huyện Ninh Giang (Thửa đất số 03 tương ứng với các lô từ 102 đến 115 tờ bản đồ quy hoạch chi tiết chia lô tỷ lệ 1/500, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1778/QĐ-UBND ngày 21/7/2014 về việc Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Chợ Đọ và Khu dân cư thương mại xã Ứng Hoè, huyện Ninh Giang);

b) Diện tích: 1.965,5 m2 (Một nghìn, chín trăm sáu mươi lăm, phẩy năm mét vuông);

c) Hình thức sử dụng: sử dụng riêng;

d) Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn;

đ) Thời hạn sử dụng: Lâu dài;

e) Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất, có thu tiền sử dụng đất.

5. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Seri số BT 121533:

a) Vị trí: tại thửa đất số 684, tờ bản đồ số 5 xã Ứng Hoè, huyện Ninh Giang (Thửa đất số 684 tương ứng với lô CDM tờ bản đồ quy hoạch chi tiết chia lô tỷ lệ 1/500, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1778/QĐ-UBND ngày 21/7/2014 về việc Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Chợ Đọ và Khu dân cư thương mại xã Ứng Hoè, huyện Ninh Giang);

b) Diện tích:12.600,5 m2 (Mười hai nghìn, sáu trăm, phẩy năm mét vuông);

c) Hình thức sử dụng: sử dụng riêng;

d) Mục đích sử dụng: Đất thương mại dịch vụ (Xây dựng chợ đầu mối)

đ) Thời hạn sử dụng: đến ngày 22/12/2058;

e) Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất, có thu tiền sử dụng đất.

6. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Seri số BT 121534:

a) Vị trí: tại thửa đất số 588, tờ bản đồ số 11 xã Ứng Hoè, huyện Ninh Giang (Thửa đất số 588 tương ứng với lô CDS tờ bản đồ quy hoạch chi tiết chia lô tỷ lệ 1/500, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1778/QĐ-UBND ngày 21/7/2014 về việc Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Chợ Đọ và Khu dân cư thương mại xã Ứng Hoè, huyện Ninh Giang);

b) Diện tích: 9.894 m2 (Chín nghìn, tám trăm chín mươi tư mét vuông);

c) Hình thức sử dụng: sử dụng riêng;

d) Mục đích sử dụng: Đất thương mại dịch vụ (Xây dựng chợ dân sinh);

đ) Thời hạn sử dụng: Đến ngày 22/12/2058;

e) Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất, có thu tiền sử dụng đất.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang, Chủ tịch UBND xã Ứng Hòe, Giám đốc Công ty TNHH Thành Dương căn cứ Quyết định thi hành./.



Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Lưu: VT. Ô Hoàn (15b).



TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký


Nguyễn Anh Cương



: ChinhQuyen -> hethongvanbanpq -> Documents
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> TỈnh hải dưƠng số: 1018 /ubnd-vp v/v kiểm tra, kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương