Về việc chấm dứt hoạt động của Dự án trồng rừng thâm canh cây Hông (paulowina) giai đoạn 2003-2036 của Công ty tnhh trồng rừng nguyên liệu Việt Ban và thu hồi Quyết định cho phép thực hiện dự ántải về 10.8 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích10.8 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HOÀ BÌNH

––––––


Số: 2352/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––Hßa B×nh, ngµy 06 th¸ng 12 n¨m 2011

QUYẾT ĐỊNH


Về việc chấm dứt hoạt động của Dự án trồng rừng thâm canh cây Hông (PAULOWINA) giai đoạn 2003-2036 của Công ty TNHH Trồng rừng nguyên liệu Việt Ban và thu hồi Quyết định cho phép thực hiện dự án

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29-11-2005;

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22-9-2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 491 TTr/SKHĐT-XTĐT, ngày 03-11-2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chấm dứt hoạt động của Dự án trồng rừng thâm canh cây Hông (PAULOWINA) giai đoạn 2003-2036 tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình do Công ty TNHH Trồng rừng nguyên liệu Việt Ban làm chủ đầu tư và thu hồi Quyết định số 269/QĐ-UB, ngày 20-02-2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện dự án trồng rừng cây Hông PAULOWINA tại huyện Lương Sơn.

Điều 2. Công ty TNHH Trồng rừng nguyên liệu Việt Ban có trách nhiệm:

1. Chấm dứt hoạt động của Dự án trồng rừng thâm canh cây Hông (PAULOWINA) giai đoạn 2003-2036 tại huyện Lương Sơn.

2. Nộp lại bản gốc Quyết định số 269/QĐ-UB, ngày 20-02-2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hoà Bình.

3. Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến Dự án (nếu có) theo quy định của pháp luật.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến Công ty TNHH Trồng rừng nguyên liệu Việt Ban và các cơ quan liên quan về việc chấm dứt hoạt động của Dự án trồng rừng thâm canh cây Hông (PAULOWINA) giai đoạn 2003-2036 tại huyện Lương Sơn; thu hồi bản gốc Quyết định số 269/QĐ-UB, ngày 20-02-2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh và quản lý theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Lương Sơn và Công ty TNHH Trồng rừng nguyên liệu Việt Ban căn cứ Quyết định thi hành./.


TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Bïi V¨n TØnh

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương