Về việc bổ sung nội dung tại Quyết định số 417/QĐ-ubnd ngày 06/02/2015 của ubnd tỉnh chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNGtải về 8.89 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích8.89 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẢI DƯƠNG


Số: 2035 /QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHải Dương, ngày 07 tháng 8 năm 2015QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung nội dung tại Quyết định số 417/QĐ-UBND

ngày 06/02/2015 của UBND tỉnh
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và các Văn bản pháp luật khác có liên quan;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương Hải Dương tại văn bản số 942/SCT-VP ngày 29/7/2015,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 1. Bổ sung vào Điều 1 tại Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 06/02/2015 của UBND tỉnh phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí xây dựng Quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Hải Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 như sau:

* Chủ đầu tư: Sở Công Thương.

2. Các nội dung khác tại Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 06/02/2015 của UBND không thay đổi.Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.Nơi nhận:

- Như điều 2;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh: Ô Khương, Ô Q.Hải, Ô Khuyến;

- CV VP UBND tỉnh: Ô Dương;

- Lưu: VT, (20b) Nam.KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký


Nguyễn Dương Thái: ChinhQuyen -> hethongvanbanpq -> Documents
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> TỈnh hải dưƠng số: 1018 /ubnd-vp v/v kiểm tra, kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương