Ubnd tØnh Thanh Ho¸. Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt namtải về 10.43 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích10.43 Kb.

UBND tØnh Thanh Ho¸.


Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 1544 R§/UBTH

Thanh Ho¸, ngµy 9 th¸ng 12 n¨m 1987


QuyÕt ®Þnh


Giao quyÒn sö dông ®Êt cho c¬ quan Nhµ n­ícChñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh 201-CP ngµy 01-7-1980 cñaHéi ®ång ChÝnh phñ vÒ viÖc thèng nhÊt vµ t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý ruéng ®Êt trong c¶ n­íc.

- C¨n cø NghÞ ®Þnh 47-CP ngµy 15-3-1972 cña Héi ®ång ChÝnh phñ ban hµnh §iÒu lÖ t¹m thêi vÒ viÖc lùa chän ®Þa ®iÓm c«ng tr×nh vµ qu¶n lý ®Êt x©y dùng c¬ b¶n.

- C¨n cø Quy ®Þnh 470-R§/UBTH ngµy 15-9-1983 cña UBND tØnh Thanh Ho¸ vÒ chÕ ®é qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ai.

- C¨n cø Tê tr×nh "luËn chøng kinh tÕ kü thuËt cña Trung t©m kü thuËt b¶o vÖ rõng sè 2 ®­îc Bé L©m nghiÖp duyÖt sè 83/TCCB ngµy 18/2/1987"

- C¨n cø ®Ò nghÞ cña «ng Tr­ëng ban Qu¶n lý ruéng ®Êt tØnh Thanh Ho¸.QuyÕt ®Þnh:

§iÒu 1: Nay giao cho Trung t©m kü thuËt b¶o vÖ rõng sè 2 qu¶n lý vµ sö dông x©y dùng c¬ së kü thuËt thuéc Ph­êng Hµm Rång, thÞ x· Thanh Ho¸ .

DiÖn tÝch ®­îc qu¶n lý vµ sö dông lµ 6.000 m2 (trong ®ã ®Êt n«ng nghiÖp 3.768 m2, ®Êt kh¸c 2.232 m2) n»m ë tê b¶n ®å sè 02 bao gåm sè thöa 04, 07b cã s¬ ®å trÝch ë b¶n ®å ®Þa chÝnh cña Ph­êng Hµm Rång, tû lÖ 1/2000 kÌm theo. (Trong ph¹m vi chØ giíi x©y dùng ®­êng 1A chØ trång c©y).§iÒu 2: C¬ quan, ®¬n vÞ ®­îc giao nhËn ®Êt cã nhiÖm vô qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®óng ranh giíi, ®óng diÖn tÝch, ®óng thêi gian vµ ®óng môc ®Ých.

§iÒu 3: C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Thñ tr­ëng c¬ quan Trung t©m kü thuËt b¶o vÖ rõng sè 2, Tr­ëng ban Qu¶nl ý ruéng ®Êt tØnh, Chñ tÞch UBND ThÞ x· Thanh Ho¸, Chñ tÞch UBND Ph­êng Hµm Rång, chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.


N¬i nhËn:

- Nh­ §iÒu 3 Q§- L­u

kt. Chñ tÞch UBND tØnh thanh ho¸

Phã Chñ tÞch

§· ký

TrÇn §×nh L¨ng


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương