Ubnd tỉnh thừa thiên huế SỞ giáo dục và ĐÀo tạOtải về 9.93 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích9.93 Kb.

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1249/SGDĐT-KTKĐCLGD

V/v tiếp nhận học sinh tuyển thẳng vào lớp 10 THPT năm 2014.Thừa Thiên Huế, ngày 6 tháng 6 năm 20143

Kính gửi:  • Các phòng Giáo dục và Đào tạo;

  • Các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Quy chế tuyển sinh THCS và THPT ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 943 /SGDĐT-KTKĐ ngày 8/5/2014 về việc Hướng dẫn tuyển sinh năm học 2014-2015 đã Quy định hồ sơ tuyển thẳng vào trung học phổ thông các đối tượng sau đây:

- Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú;

- Học sinh là người dân tộc rất ít người;

- Học sinh khuyết tật;

- Học sinh đạt giải cấp Quốc gia trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học.(Lưu ý: Các cuộc thi Tiếng Anh qua mạng, viết thư UPU không thuộc các đối tượng nêu trên )

Để ổn định trong tuyển sinh năm học 2014-2015 cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các học sinh được tuyển thẳng, Sở quy định các trường tiếp nhận nhận hồ sơ đăng ký tuyển thẳng ở các huyện, thị xã, thành phố như sau:

Tại các huyện, thị xã các đối tượng thuộc diện tuyển thẳng nộp hồ sơ vào trường THPT gần nhất.

Tại thành phố Huế nộp hồ sơ tuyển thẳng vào trường THPT Hai Bà Trưng.

Nhận được công văn này, yêu cầu các đơn vị thông báo cho học sinh và thực hiện tiếp nhận các hồ sơ tuyển thẳng theo Quy định.


GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Giám đốc Sở; (Đã ký)

- Các phòng ban liên quan;- Website ngành;

- Lưu VP, KT. Phạm Văn Hùng


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương