Ubnd tỉnh quảng nam sở NÔng nghiệP & ptnttải về 23.53 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.03.2018
Kích23.53 Kb.


UBND TỈNH QUẢNG NAM

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT
Số 54 /TT-SNN&PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 24 tháng 02 năm 2016TỜ TRÌNH

Đề nghị Ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức phòng trừ chuột và

bệnh đạo ôn bảo vệ lúa vụ Đông Xuân 2015-2016

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Nam.

Hiện nay trên đồng ruộng, chuột đang phát sinh gây hại nặng ở một số diện tích lúa Đông Xuân; Bệnh đạo ôn đang phát sinh trên diện rộng, có nguy cơ gây hại lúa trong giai đoạn trỗ. Vì vậy, để tăng cường công tác chỉ đạo phòng trừ chuột hại lúa và quản lý tốt tình hình bệnh đạo ôn gây hại trên cây lúa nhằm bảo vệ tốt vụ sản xuất, Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương tổ chức phòng trừ chuột và bệnh đạo ôn bảo vệ lúa vụ Đông Xuân 2015-2016.

(Có dự thảo Công văn kèm theo)

Sở Nông nghiệp và PTNT kính trình UBND tỉnh xem xét ban hành./.
Nơi nhận:

KT.GIÁM ĐỐC


- Như trên;

- CCTTBVTV

- Lưu: VT, KHTT.PHÓ GIÁM ĐỐC

( Đã kýLê Muộn
UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NAMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /UBND-KTN

V/v tổ chức phòng trừ chuột và bệnh đạo ôn bảo vệ lúa

vụ Đông Xuân 2015-2016


Quảng Nam, ngày tháng 02 năm 2016

Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;


- Sở Nông nghiệp & PTNT;

- Các Hội, đoàn thể có liên quan.


Hiện nay trên đồng ruộng, chuột đang phát sinh gây hại nặng ở một số diện tích lúa Đông Xuân; Bệnh đạo ôn đang phát sinh trên diện rộng, có nguy cơ gây hại lúa trong giai đoạn trỗ. Vì vậy, để phòng trừ chuột hại lúa và quản lý tốt tình hình bệnh đạo ôn gây hại nhằm bảo vệ tốt sản xuất vụ Đông Xuân 2015 - 2016, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị:

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo các phòng ban, các địa phương tổ chức cho nông dân đồng loạt ra quân diệt chuột; diệt thường xuyên, liên tục bằng nhiều biện pháp. Chủ động trích nguồn kinh phí của địa phương để hỗ trợ cho người dân mua bẫy, bả để diệt chuột. Thời gian tổ chức ra quân diệt chuột tiến hành làm 02 đợt:

- Đợt 1: Từ cuối tháng 2/2016 - 15/4/2016, giai đoạn này lúa làm đòng - trỗ chín, ưu tiên biện pháp đặt bẫy (bẫy bán nguyệt, bẫy lồng, bẫy kẹp,...), bả (thuốc sinh học, sinh hoá, hoá học).

- Đợt 2: Từ cuối tháng 4/2016 - 31/5/2016, thời điểm này chuẩn bị sản xuất Hè thu, nên có thể áp dụng nhiều biện pháp: Đào bắt, đặt bẫy, bả...để bảo vệ lúa Hè thu.

Đối với bệnh đạo ôn: Cần bón phân đòng cho lúa kịp thời, cân đối, không bón thừa đạm để hạn chế bệnh gây hại. Đối với những giống lúa nhiễm bệnh như: BC15, OM4900, 13/2, Xi23... cần phải phun phòng bệnh bằng thuốc hoá học đặc hiệu (như: Fuji-one 40EC, Filia 525 SE, Beam 75 WP, Flash 75 WP, Mapfamy 700WP...) trước hoặc sau khi lúa trỗ từ 5 - 7 ngày.

2. Sở Nông nghiệp & PTNT

- Chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tăng cường công tác điều tra phát hiện; phối hợp với các địa phương hướng dẫn các biện pháp phòng trừ chuột, bệnh đạo ôn và các loại sâu bệnh khác đến bà con nông dân kịp thời, hiệu quả.

- Tổ chức kiểm tra, tổng kết các đợt ra quân diệt chuột ở các địa phương báo cáo về UBND tỉnh.

- Chỉ đạo Trung tâm Khuyến nông chủ trì phối hợp với Đài QRT tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn các biện pháp phòng trừ chuột và bệnh đạo ôn trên cây lúa để người sản xuất nắm bắt kịp thời.3. Các Hội đoàn thể, ngành liên quan

Theo chức năng và nhiệm vụ được giao, các Hội đoàn thể phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt công tác ra quân diệt chuột và phòng trừ sâu, bệnh hại để góp phần thực hiện thắng lợi vụ sản xuất Đông Xuân 2015 – 2016.

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh phát lại truyền hình cấp huyện phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp & PTNT, Phòng Nông nghiệp & PTNT (Phòng Kinh tế) cấp huyện, cơ quan chuyên môn các cấp tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để đưa nhanh và đưa lại nhiều lần thông tin phòng trừ dịch hại đến người dân.

Đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT; các Hội đoàn thể, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện các nội dung trên để bảo vệ an toàn cho sản xuất lúa./.
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Như trên;

- Sở Nông nghiệp & PTNT;

- Hội Nông dân tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Đoàn TNCS HCM ;

- Đài PT – TH tỉnh, Báo Quảng Nam;- Lưu VT, TH, KTN.

KT. CHỦ TỊCH


PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trí Thanh

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương