Ubnd tỉnh lâM ĐỒng sở giáo dục và ĐÀo tạOtải về 0.62 Mb.
trang6/6
Chuyển đổi dữ liệu06.11.2017
Kích0.62 Mb.
1   2   3   4   5   6

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC THPT

Lớp 10

Học kì I

Chương I. một số khái niệm cơ bản của tin học

Tiết -

1

Đ1. Tin học là một ngành khoa học

Tiết -

2, 3

Đ2. Thông tin và dữ liệu

Tiết -

4

Bài tập thực hành 1. Làm quen với thông tin và mã hoá thông tin

Tiết -

5, 6, 7

Đ3. Giới thiệu về máy tính

Tiết -

8, 9

Bài tập thực hành 2. Làm quen với máy tính

Tiết -

10, 11, 12, 13, 14

Đ4. Bài toán và thuật toán

Tiết -

15

Bài tập

Tiết -

16

Kiểm tra

Tiết -

17

Đ5. Ngôn ngữ lập trình

Tiết -

18

Đ6. Giải bài toán trên máy tính

Tiết -

19

Đ7. Phần mềm máy tính;

Đ8. Những ứng dụng của tin học;Tiết -

20

Đ9. Tin học và xã hội

Tiết -

21

Bài tập

Chương II. hệ điều hành

Tiết -

22

Đ10. Khái niệm về hệ điều hành

Tiết -

23, 24

Đ11. Tệp và quản lí tệp

Tiết -

25

Đ12. Giao tiếp với hệ điều hành

Tiết -

26

Bài tập

Tiết -

27

Bài tập thực hành 3. Làm quen với hệ điều hành

Tiết -

28, 29

Bài tập thực hành 4. Giao tiếp với hệ điều hành Windows

Tiết -

30, 31

Bài tập thực hành 5. Thao tác với tệp và thư mục

Tiết -

32

Kiểm tra thực hành

Tiết -

33

Đ13. Một số hệ điều hành thông dụng

Tiết -

34

Ôn tập

Tiết -

35

Kiểm tra học kì I

Học kì II

Chương III. soạn thảo văn bản

Tiết -

36, 37

Đ14. Khái niệm về soạn thảo văn bản

Tiết -

38, 39, 40

Đ15. Làm quen với Microsoft Word

Tiết -

41

Bài tập

Tiết -

42, 43

Bài tập thực hành 6. Làm quen với Word

Tiết -

44

Đ16. Định dạng văn bản

Tiết -

45, 46

Bài tập thực hành 7. Định dạng văn bản

Tiết -

47

Đ17. Một số chức năng khác

Tiết -

48

Đ18. Các công cụ trợ giúp soạn thảo

Tiết -

49

Bài tập

Tiết -

50, 51

Bài tập thực hành 8. Sử dụng một số công cụ trợ giúp soạn thảo

Tiết -

52

Kiểm tra thực hành

Tiết -

53, 54

Đ19. Tạo và làm việc với bảng

Tiết -

55

Bài tập

Tiết -

56, 57

Bài tập thực hành 9. Bài tập và thực hành tổng hợp

Chương IV. mạng máy tính và internet

Tiết -

58, 59

Đ20. Mạng máy tính

Tiết -

60, 61

Đ21. Mạng thông tin toàn cầu Internet

Tiết -

62, 63

Đ22. Một số dịch vụ cơ bản của Internet

Tiết -

64

Bài tập

Tiết -

65

Kiểm tra

Tiết -

66, 67

Bài tập thực hành 10. Sử dụng trình duyệt Internet Explorer

Tiết -

68, 69

Bài tập thực hành 11. Thư điện tử và tìm kiếm thông tin

Tiết -

70

Kiểm tra học kì II

Lớp 11

Học kì I

Chương I. Một số khái niệm về lập trình
và ngôn ngữ lập trình


Tiết-

1, 2

Đ1. Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình
Đ2. Các thành phần của ngôn ngữ lập trình

Tiết-

3

Bài tập

Chương II. Chương trình đơn giản

Tiết-

4

Đ3. Cấu trúc chương trình

Tiết-

5

Đ4. Một số kiểu dữ liệu chuẩn
Đ5. Khai báo biến

Tiết-

6

Đ6. Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán

Tiết-

7

Đ7. Các thủ tục chuẩn vào/ra đơn giản

Tiết-

8

Bài tập

Tiết

9

Đ8. Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình

Tiết-

10, 11

Bài tập và thực hành 1

Chương III. Cấu trúc rẽ nhánh và lặp

Tiết-

11, 12

Đ9. Cấu trúc rẽ nhánh

Tiết

13

Bài tập

Tiết-

14, 15, 16

Đ10. Cấu trúc lặp

Tiết-

17

Bài tập

Tiết-

18, 19

Bài tập và thực hành 2

Tiết-

20

Kiểm tra

Chương IV. Kiểu dữ liệu có cấu trúc

Tiết-

19, 20, 21

Đ11. Kiểu mảng và biến có chỉ số

Tiết

22

Bài tập

Tiết-

23, 24

Bài tập và thực hành 3

Tiết-

25, 26, 27

Bài tập và thực hành 4

Tiết-

28, 29

Đ12. Kiểu dữ liệu xâu

Tiết-

30

Bài tập

Tiết-

31, 32, 33

Bài tập và thực hành 5

Tiết-

34

Ôn tập

Tiết-

35

Kiểm tra học kì I

Học kì II

Chương V. Tệp và thao tác với tệp

Tiết-

36, 37

Đ14. Kiểu dữ liệu tệp
Đ15. Thao tác với tệp

Tiết-

38

Đ16. Ví dụ làm việc với tệp

Tiết-

39

Bài tập

Chương VI. Chương trình con và lập trình có cấu trúc

Tiết-

40, 41

Đ17. Chương trình con và phân loại

Tiết

42, 43

Đ18. Ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con

Tiết-

44

Bài tập

Tiết-

45

Kiểm tra

Tiết-

46, 47

Bài tập và thực hành 6

Tiết-

48, 49, 50

Bài tập và thực hành 7

Tiết-

51

Ôn tập

Tiết-

52

Kiểm tra học kì II

LỚP 12

HỌC KỲ 1

Chương 1: Khái niệm Hệ CSDL

Tiết-

1,2,3

Bài 1: Một số khái niệm cơ bản

Tiết-

4,5

Bài 2: Hệ Quản trị Cơ sở dữ liệu

Tiết-

6,7

Bài tập và thực hành 1. Tìm hiểu hệ CSDL.

Chương 2: Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu Microsoft Access

Tiết-

8, 9

Bài 3: Giới thiệu Microsoft Access.

Tiết-

10, 11

Bài 4: Cấu trúc bảng.

Tiết-

12, 13

Bài tập và thực hành 2. Tạo cấu trúc bảng.

Tiết-

14

Kiểm tra 1 tiết lý thuyết

Tiết-

15, 16

Bài 5: Các thao tác cơ bản trên bảng

Tiết-

17

Ôn tập

Tiết-

18

Kiểm tra học kỳ 1.

HỌC KỲ 2

Tiết-

19, 20

Bài tập và thực hành 3: Thao tác trên bảng.

Tiết-

21

Bài 6: Biểu mẫu

Tiết-

22, 23

Bài tập và thực hành 4: Tạo biểu mẫu đơn giản.

Tiết-

24

Bài 7: Liên kết giữa các bảng

Tiết-

25

Bài tập và thực hành 5: Liên kết giữa các bảng

Tiết-

26, 27

Bài 8: Truy vấn dữ liệu

Tiết-

28, 29

Bài tập và thực hành 6: Mẫu hỏi trên một bảng

Tiết-

30, 31

Bài tập và thực hành 7: Mẫu hỏi trên nhiều bảng

Tiết-

32

Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáo.

Tiết-

33, 34

Bài tập và thực hành 8: Tạo báo cáo

Tiết-

35, 36

Bài tập và thực hành 9: Bài thực hành tổng hợp.

Tiết-

37

Kiểm tra 1 tiết thực hành

Chương 3: Hệ Cơ sở dữ liệu quan hệ

Tiết-

38, 39

Bài 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ.


Tiết-

40, 41

Bài tập và thực hành 10: Hệ CSDL quan hệ


Tiết-

42, 43

Bài 11: Các thao tác với CSDL quan hệ.

Tiết-

44

Kiểm tra 1 tiết lý thuyết


Chương 4: Kiến trúc vào bảo mật các hệ CSDL.

Tiết-

45, 46

Bài 12: Các loại kiến trúc của hệ CSDL.

Tiết-

47, 48

Bài 13: Bảo mật thông tin trong các hệ CSDL

Tiết-

49, 50

Bài tập và thực hành 11: Bảo mật CSDL.

Tiết-

51

Ôn tập

Tiết-

52

Kiểm tra học kỳ 2.

1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương