Ubnd tỉnh Hải Dương nhận được Văn bản số 1775/bct-qlct ngày 10/3/2014 của Bộ Công Thương về việc quản lý nhà nước về kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chungtải về 8.2 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích8.2 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẢI DƯƠNG


Số: 396 /UBND-VP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 21 tháng 3 năm 2014

V/v thực hiện đề nghị của Bộ

Công Thương tại Văn bản số

1775/BCT-QLCT ngày 10/3/2014

Kính gửi: Sở Công Thương.


UBND tỉnh Hải Dương nhận được Văn bản số 1775/BCT-QLCT ngày 10/3/2014 của Bộ Công Thương về việc quản lý nhà nước về kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

Sau khi xem xét, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái có ý kiến như sau:

Giao Sở Công Thương tổ chức thực hiện các công việc theo đề nghị của Bộ Công Thương tại Văn bản số 1775/BCT-QLCT ngày 10/3/2014 (sao gửi kèm) báo cáo kết quả về Bộ Công Thương và UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PCT TT UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái (để b/c);

- LĐ VP UBND tỉnh: Khuyến;- Lưu: VP, Thụy.

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


Đã ký

Nguyễn Đình Khuyến
: ChinhQuyen -> hethongvanbanpq -> Documents
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> TỈnh hải dưƠng số: 1018 /ubnd-vp v/v kiểm tra, kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương