Ubnd tỉnh hải dưƠng ban chỉ ĐẠO 389 TỈNHtải về 22.66 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích22.66 Kb.


UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

BAN CHỈ ĐẠO 389 TỈNH

Số: 3310 /QĐ-BCĐCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 26 tháng 12 năm 2014QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo chống buôn lậu,

gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hải Dương
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 389 TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Căn cứ Quyết định số 2136/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc thành lập Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hải Dương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương - Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hải Dương tại Tờ trình số 1545/TTr-ThTrB ngày 16/12/2014;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hải Dương (gọi tắt là Bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo 389 tỉnh), gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Thanh Hải: Phó Giám đốc Sở Công Thương, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh - Uỷ viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh: Trưởng bộ phận giúp việc.

2. Các Phó Trưởng Bộ phận giúp việc.

2.1. Ông Bùi Trọng Thuân, Phó Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh;

2.2. Ông Bùi Trường Giang, Phó Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh.

3. Các Ủy viên:

3.1. Ông Nguyễn Ngọc Thụy: Trưởng phòng Tài chính Thương mại - Văn phòng UBND tỉnh;

3.2. Ông Vũ Minh Hải: Trưởng phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh;

3.3. Ông Phạm Hữu Quý: Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh;

3.4. Bà Vũ Thị Hoa: Phó Trưởng phòng Hành chính - Kế toán, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh;

3.5. Ông Nguyễn Văn Tâm: Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh;

3.6. Ông Lê Thành Nhân: Trưởng phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh;

3.7. Ông Phạm Thành Hiệp: Phó Trưởng Phòng Quản lý giá công sản - Sở Tài chính;

3.8. Ông Nguyễn Quang Thắng: Đội trưởng Đội tổng hợp - Chi cục Hải quan Hải Dương;

3.9. Ông Nguyễn Xuân Trường: Phó Chủ nhiệm hậu cần, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương;

3.10. Ông Nguyễn Trọng Nam: Phó Đội trưởng Đội nghiệp vụ, Chi cục Hải quan Hải Dương.Điều 2. Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo 389 tỉnh có nhiệm vụ:

1. Xây dựng, trình Trưởng ban ban hành các chương trình, kế hoạch công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Ban chỉ đạo 389 tỉnh. Ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện các kế hoạch, phương án đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã được Trưởng ban phê duyệt hoặc ban hành.

2. Tham mưu cho Trưởng ban:

- Việc phối hợp giữa các cơ quan và các lực lượng chức năng phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại nghiêm trọng, có tổ chức;

- Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Sở, ngành, đơn vị và các địa phương thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

- Chỉ đạo các Sở, ngành, đơn vị và các địa phương, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

- Thành lập các đoàn liên ngành để kiểm tra việc xử lý các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả lớn; kiểm tra tình hình chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại một số địa bàn trọng điểm;

- Kế hoạch tuyên truyền về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hải Dương, Báo Hải Dương và các cơ quan thông tấn, báo chí địa phương thực hiện công tác tuyên truyền về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

3. Xây dựng kế hoạch hợp tác liên tỉnh trong lĩnh vực chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trình Trưởng ban phê duyệt;

4. Thực hiện tổng hợp, bình xét và đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; xử lý các tập thể, cá nhân có dấu hiệu bao che, tiếp tay, bảo kê cho buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

5. Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các Sở, ngành, đơn vị, lực lượng chức năng và các huyện, thị xã, thành phố. Đảm bảo thông tin giữa các thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh; giữa Ban chỉ đạo 389 tỉnh với các Sở, ngành, đơn vị, lực lượng chức năng và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Chuẩn bị các báo cáo định kỳ, đột xuất theo chỉ đạo của Trưởng ban và Phó Trưởng ban Thường trực về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thực hiện sơ, tổng kết, đánh giá công tác định kỳ và theo chuyên đề; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Ban chỉ đạo 389 quốc gia theo quy định.

6. Xây dựng chương trình, chuẩn bị tài liệu và các điều kiện phục vụ các cuộc họp; lập dự toán kinh phí hoạt động; quản lý, sử dụng có hiệu quả và đúng mục đích tài sản, phương tiện, kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo 389 tỉnh.

7. Kiến nghị Trưởng ban những vấn đề liên quan đến hoạt động thường xuyên của Cơ quan Thường trực và Bộ phận giúp việc.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh và các ông, bà có tên tại Điều 1 Quyết định này căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Như điều 3;

- Phó Chánh VPUBND tỉnh: Ô. Khuyến;- Lưu: VP, Thụy.

TRƯỞNG BAN

Đã ký

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Nguyễn Dương Thái
: ChinhQuyen -> hethongvanbanpq -> Documents
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> TỈnh hải dưƠng số: 1018 /ubnd-vp v/v kiểm tra, kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương