Ubnd thành phố HÀ NỘi sở CÔng thưƠNGtải về 34.78 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích34.78 Kb.

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ CÔNG THƯƠNG

___________________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

________________________________________________Số: 190 /GM - SCT

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2013


GIẤY MỜI

Kính gửi: Ông/bà Giám đốc doanh nghiệp

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn thành phố Hà Nội cập nhật thông tin, mở rộng thị trường xuất khẩu Sở Công Thương tổ chức tập huấn tìm hiểu các thông tin về thị trường Australia và Chile thông qua các Hiệp định thương mại tự do và hệ thống số liệu của Global Trade Information Services;

Sở Công Thương Hà Nội trân trọng kính mời: Ông/bà Giám đốc doanh nghiệp đến dự buổi tập huấn với các nội dung cụ thể như sau:Thành phần: Các doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thời gian: Từ 8h30 ngày 14 tháng 11 năm 2013 (Thứ năm)

Địa điểm: Hội trường tầng 7, Tòa nhà văn phòng Hà Nội Toserco Hà Nội, 273 Kim Mã, Q. Ba Đình, Hà Nội.

Nội dung: Thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường Australia và Chi Lê thông qua các Hiệp định thương mại tự do (AANZFTA và VCFTA); nắm bắt và cập nhật thông tin về nhu cầu nhập khẩu của thị trường Australia và Chi Lê (chương trình chi tiết đính kèm).

Hình thức tham dự: miễn phí

Kính mời doanh nghiệp đến tham dự đầy đủ, đúng giờ, đúng thành phần (lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác thị trường) để buổi tập huấn đạt kết quả tốt.Để buổi tập huấn có hiệu quả, đề nghị các đơn vị gửi trước câu hỏi về những thông tin cần tìm hiểu về thị trường Australia & Chile và danh sách tham dự theo mẫu đính kèm bằng Email hoặc Fax về Sở Công Thương Hà Nội trước ngày 14/11/2013. Email: pktdn_soct@hanoi.gov.vn hoặc nguyenthimaihuong_soct@hanoi.gov.vn , Fax: 04.62691288.

Mọi chi tiết xin liên hệ đ/c Hương, đ/c Thúy – Phòng Kinh tế đối ngoại – Sở Công Thương Hà Nội. Tel: 0943.240.284 (đ/c Hương), 0984.35.39.35 (đ/c Thúy) hoặc 04.62691250./.
Nơi nhận:

- Như trên;

- Đ/c Giám đốc Sở (để b/c);

- Lưu VT, KTĐN.
KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC


(Đã ký)

Phạm Đức Tiến
PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰTẬP HUẤN PHỔ BIẾN THÔNG TIN VỀ THỊ TRƯỜNG AUSTRALIA, CHI LÊ THÔNG QUA CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO CHO CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT, XUẤT NHẬP KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Ngày 14/11/2013)

Kính gửi: Phòng Kinh tế đối ngoại - Sở Công Thương Hà Nội
Tên Công ty/Đơn vị: …………………………………………………………......……..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………………………….. Fax:…………………………….……..

E-mail: …………………………………Website……………………………………….

Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh:………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

Đăng ký tham dự:

* Người đăng ký tham gia :

1…………………………. ;Chức vụ…………………………. ; Điện thoại…………...

2…………………………  ; Chức vụ………………………… ; Điện thoại…………...

3…………………………. ; Chức vụ………………………… ; Điện thoại…………...

4…………………………. ; Chức vụ………………………… ; Điện thoại…………...

5…………………………. ; Chức vụ………………………… ; Điện thoại…………...

* Ngoài các nội dung tập huấn được nêu tại công văn, nếu doanh nghiệp quan tâm đến các nội dung khác, hoặc có câu hỏi liên quan đến thị trường Australia & Chile, đề nghị cho ý kiến để ban tổ chức xem xét đưa vào chương trình tập huấn và giải đáp thắc mắc:

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..Ghi chú: Đề nghị Quý Doanh nghiệp gửi phiếu đăng ký bằng Fax hoặc Email đến Sở Công Thương Hà Nội trước ngày 14/11/2013

Tel: 04.62 691 250; Fax: 04.62 691 288;

Email: pktdn_soct@hanoi.gov.vn hoặc nguyenthimaihuong_soct@hanoi.gov.vn

Hà Nội, ngày tháng năm 2013

Lãnh đạo đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

TẬP HUẤN PHỔ BIẾN THÔNG TIN VỀ THỊ TRƯỜNG AUSTRALIA, CHI LÊ THÔNG QUA CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO CHO CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT, XUẤT NHẬP KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Thời gian

Nội dung

Thực hiện

8:00 – 8:30

Đón khách

Sở Công Thương

8:30 – 8:35

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Sở Công Thương

8:35 – 9:15

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Chi Lê (VCFTA) và ASEAN –Úc-Niu-di-lân (AANZFTA):

Nội dung:

  • Giới thiệu tổng quan thị trường Chi Lê, thị trường Úc;

  • Các lĩnh vực chính trong Hiệp định VCFTA và AANZFTA (dịch vụ, đầu tư, hàng hóa).

Ông Trần Bá Cường – Vụ CSTM Đa biên, Bộ Công Thương

9:15 – 9:50

Những điểm lưu ý khi xuất khẩu, vượt qua rào cản thuế quan và phi thuế quan tại Úc và Chi lê.

Nội dung:

  • Quy tắc xuất xứ trong 2 Hiệp định VCFTA và AANZFTA;

  • Lộ trình xóa bỏ thuế quan của Úc và Chi Lê trong 2 hiệp định vào năm 2014;

  • Các vấn đề về rào cản kỹ thuật trong thương mại (TBT) và vệ sinh dịch tễ (SPS);

  • Các doanh nghiệp cần chuẩn bị những gì để thúc đẩy xuất khẩu sang Úc và Chi –lê.

Ông Trần Bá Cường – Vụ CSTM Đa biên, Bộ Công Thương

9:50 – 10:10

Giải lao
10:10 – 11:00

Nắm bắt và cập nhật thông tin về nhu cầu nhập khẩu của thị trường Úc và Chi Lê

  • Đánh giá tiềm năng, quy mô của thị trường Úc và Chi Lê

  • Tìm hiểu và phân tích về nhu cầu, diễn biến và xu hướng nhập khẩu của Úc và Chi Lê

  • Đối thủ cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Úc và Chi Lê

Bà Lê Thị Lan

Đại diện tại Việt NamGloball Trade Information Services Inc,

11:00 – 11:30

Hỏi đáp
11:30

Kết thúc buổi tập huấn

Sở Công Thương

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương