Ubnd huyện khoái châu phòng giáo dụC & ĐÀo tạOtải về 9.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích9.25 Kb.

UBND HUYỆN KHOÁI CHÂU

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO


Số:403/PGD&ĐT-ĐDDH

V/v tham dự triển lãm ĐDDH tự làm cấp tỉnh năm học 2012-2013


CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcKhoái Châu, ngày 26 tháng 12 năm 2012

Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong huyện.

Căn cứ Hướng dẫn số 1469/SGD§T-GDTrH-GDTX ngµy 16/8/2012; H­íng dÉn sè 1490/SGD§T-GDTH ngµy 21/8/2012 cña Së GD&§T H­ng Yªn vÒ viÖc h­íng dÉn thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc 2012-2013 ®èi víi GDTrH,GDTH;

Thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc 2012-2013 cña Phßng Gi¸o dôc & §µo t¹o huyÖn Kho¸i Ch©u về việc thi triển lãm đồ dùng dạy học tự làm cấp tỉnh;

Phòng Giáo dục & Đào tạo Khoái Châu yêu cầu các nhà trường thực hiện tốt một số nội dung sau:

- 100% các trường có kế hoạch tổ chức cho giáo viên tự làm đồ dùng dạy học, coi đây là một tiêu chí đánh giá xếp loại giáo viên trong năm học.

- Đồ dùng dạy học tự làm phải đa dạng về chủng loại, đảm bảo chất lượng, có tính sáng tạo ở tất cả các môn học, phục vụ cho việc giảng dạy và học tập đạt hiệu quả cao.

- Đối với các đồ dùng dạy học tự làm đã đạt giải ở các hội thi của các năm học trước; các đồ dùng dạy học tự làm đã đạt từ giải B trở lên tại Hội thi ĐDDH tự làm cấp huyện năm học 2011-2012 đề nghị các đơn vị kiện toàn, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện để chuẩn bị tham dự triển lãm cấp huyện (dự kiến tháng 02/2013); cấp tỉnh (dự kiến tháng 03/2013).

- Các đồ dùng được tham dự triển lãm phải có thuyết minh để minh họa cho sản phẩm của mình.

Đề nghị Ban Giám hiệu các nhà trường triển khai, thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. Mọi chi tiết xin liên hệ đ/c Ngô Thị Thoa-Chuyên viên PGD&ĐT Khoái Châu.Nơi nhận:

- Như kính gửi;- Lưu: VT,


KT.TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Lê Thị Hải Yến

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương