UỶ ban nhân dân tỉnh hoà BÌnh ¾¾–––¾tải về 15.9 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích15.9 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HOÀ BÌNH

¾¾–––¾

Số: 1505 /QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

Hoà Bình, ngày 15 tháng 10 năm 2014
QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh phân bổ vốn sự nghiệp Đề án ổn định dân cư,

phát triển kinh tế-xã hội vùng chuyển dân sông Đà kế hoạch năm 2014

huyện Đà Bắc, huyện Cao Phong
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 2945/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 24/4/2014 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Phân bổ vốn sự nghiệp Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế-xã hội vùng chuyển dân sông Đà, kế hoạch năm 2014

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1888/STC-QLNS ngày 08/10/2014,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh vốn sự nghiệp Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế-xã hội vùng chuyển dân sông Đà, kế hoạch năm 2014 huyện Đà Bắc, huyện Cao Phong, như sau:

1. Đối với huyện Đà Bắc

a) Điều chỉnh giảm vốn đã giao tại Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 24/4/2014 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh số kinh phí là 1.145.451.000 đồng, bao gồm:

- Giảm vốn công trình Trạm Y tế xã Hào Lý 84.782.000 đồng.

- Giảm vốn công trình Trạm Y tế xã Tiền Phong 22.075.000 đồng.

- Giảm vốn công trình nhà làm việc các phòng ban thuộc UBND huyện 1.038.594.000 đồng.

b) Điều chỉnh tăng vốn 400.000.000 đồng hỗ trợ di dân xem gép cho 20 hộ dân (mỗi hộ dân được hỗ trợ 20.000.000 đồng) khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao, cụ thể:

- Điểm xóm Trê, xã Tiền Phong 6 hộ.

- Điểm xóm Kế, xã Mường Chiềng 9 hộ.

- Điểm xóm Mí, xã Mường Tuổng 5 hộ.

c) Số kinh phí còn lại là 745.451.000 đồng còn lại chuyển nguồn sang năm sau, lồng gép với nguồn kinh phí trong dự toán năm 2015 để thực hiện Đề án trên địa bàn huyện Đà Bắc.

2. Đối với huyện Cao Phong

Tại Quyết định số 1588/QĐ-TTg ngày 09/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt một số danh mục do huyện Cao Phong làm chủ đầu tư triển khai thực hiện, tuy nhiên, đến nay nhiều nội dung vẫn chưa hoàn thành theo Đề án được duyệt, Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung theo Quyết định số 1588/QĐ-TTg ngày 09/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Các nội dung khác giũ nguyên theo Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 24/4/2014 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đà Bắc, Cao Phong chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Dũng


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương