Uû ban nhn dn tØnh h¶i d­¬ngtải về 12.67 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích12.67 Kb.

Uû ban nh©n d©n

tØnh h¶i d­¬ng

----------

Sè: 329/2000/Q§-UbCéng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

----------------------

H¶i D­¬ng, Ngµy 14 th¸ng 02 n¨m 2000
QuyÕt ®Þnh cña ubnd tØnh h¶i d­¬ng

V/v Quy ®Þnh møc thu vµ ph©n bæ chi phÝ tiªm phßng gia sóc n¨m 2000


Uû ban nh©n d©n tØnh h¶i d­¬ng

 • C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND & UBND ngµy 21 th¸ng 6 n¨m 1994;

 • XÐt ®Ò nghÞ cña Liªn ngµnh Tµi chÝnh – VËt gi¸, Côc thuÕ, N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n t¹i v¨n b¶n sè 22/TT-TY ngµy 20 th¸ng 01 n¨m 2000

QuyÕt ®Þnh


§iÒu 1: Nay quy ®Þnh møc thu vµ ph©n bæ chi phÝ tiªm phßng gia sóc n¨m 2000 nh­ sau:

 1. Tiªm phßng lîn (Tiªm 3 lo¹i vaccin: tô huyÕt trïng, ®ãng dÊu, dÞch t¶):

+ Møc thu: 2.500®/con/vô (thùc hiÖn viÖc miÔn gi¶m tiÒn vaccin hé nghÌo cßn ph¶i tr¶ 1.500 ®, c¸c hé cßn l¹i 2.000®)

+ Ph©n bæ: • TiÒn Vaccin: 40% (tr¶ TW)

 • Chi côc thó y: 3,2%

 • Tr¹m thó y huyÖn, thµnh phè: 16,8%

 • X·, ph­êng: 40%

 1. Tiªm phßng tr©u, bß (Tiªm mét lo¹i vaccin):

+ Møc thu: 3.600®/con/vô (Thùc hiÖn viÖc miÔn gi¶m tiÒn vaccin hé nghÌo cßn ph¶i tr¶: 2.800®, c¸c hé cßn l¹i: 3.200 ®)

+ Ph©n bæ: • TiÒn vaccin: 22,2% (Tr¶ TW)

 • Chi côc thó y: 5,5%

 • Tr¹m thó y huyÖn, thµnh phè: 20,8%

 • X·, ph­êng: 51,5%.

 1. Tiªm phßng d¹i cho chã (tiªm mét lo¹i vaccin):

+ Møc thu: 7.300®/con/vô

+ Ph©n bæ: • TiÒn vaccin: 44,6% (Tr¶ TW)

 • Chi côc thó y: 6,3%

 • Tr¹m thó y huyÖn, thµnh phè: 17,3%

 • X·, ph­êng: 31,8%.

 1. Tiªm phßng vaccin lë måm long mãng lîn:

+ Møc thu: 8.000 ®/con (Theo kÕ ho¹ch chèng dÞch LMLM gia sóc).

+ Ph©n bæ: • TiÒn vaccin: 81,4% (Tr¶ TW)

 • Chi côc thó y: 2,3%

 • Tr¹m thó y huyÖn, thµnh phè: 6,3%

 • X·, ph­êng: 10%.

 1. Tiªm phßng vaccin lë måm long mãng tr©u bß:

+ Møc thu 8.500®/con (Theo kÕ ho¹ch chèng dÞch LMLM gia sóc).

+ Ph©n bæ: • TiÒn vaccin: 76,8% (Tr¶ TW)

 • Chi côc thó y: 2,4%

 • Tr¹m thó y huyÖn, thµnh phè: 6%

 • X·, ph­êng: 15%.

§iÒu 2: Së NN & PTNT, Së Tµi chÝnh – VËt gi¸ cã tr¸ch nhiÖm: h­íng dÉn, kiÓm tra, gi¸m s¸t c¸c ®Þa ph­¬ng ®¬n vÞ thùc hiÖn, ®¶m b¶o ®óng møc thu vµ tû lÖ ph©n bæ t¹i quyÕt ®Þnh nµy.

§iÒu 3: C¸c «ng: Ch¸nh V¨n phßng H§ND & UBND tØnh, Gi¸m ®èc c¸c Së: NN & PTNT, Tµi chÝnh – VËt gi¸, Côc tr­ëng Côc thuÕ, Thñ tr­ëng c¸c ngµnh vµ ®¬n vÞ liªn quan, Chñ tÞch UBND c¸c huyÖn, thµnh phè c¨n cø quyÕt ®Þnh thi hµnh.
T/m uû ban nh©n d©n tØnh

K/T Chñ tÞch

Phã Chñ tÞch


§· ký

Hoµng b×nh
: vbpq haiduong.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp- tù do- h¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TỈnh hải dưƠng số: 1418/QĐ ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 1466/2007/QĐ ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn tØnh h¶i d­¬ng
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TỈnh hải dưƠNG
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TỈnh hải dưƠng số: 1662/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn tØnh h¶i d­¬ng
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Về việc thành lập Ban chỉ đạo Điều hành cung ứng điện tỉnh Hải Dương chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn tØnh h¶i d­¬ng
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương