UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNGtải về 9.7 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích9.7 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẢI DƯƠNG


Số: 657 /UBND-VPCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 07 tháng 4 năm 2015

V/v triển khai thực hiện bổ sung

Chủ tịch UBND xã vào Ban đại

diện HĐQT NHCSXH cấp huyện


Kính gửi:


- Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hải Dương;

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.


Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương nhận được Văn bản số 1423/VPCP-KTTH ngày 02 tháng 3 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung Chủ tịch xã vào Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) cấp huyện; Văn bản 112/NHCSXHHD-KH ngày 19 tháng 3 năm 2015 của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hải Dương về việc chỉ đạo bổ sung Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã vào Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện.

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc bổ sung Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã vào Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Văn bản số 1423/VPCP-KTTH ngày 02 tháng 3 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ. Thời gian hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2015.

2. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hải Dương có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- LĐ VPUBND tỉnh: Ô. Khương, Ô. Khuyến;

- Lưu: VP, Thụy.


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã kýNguyễn Dương Thái
: ChinhQuyen -> hethongvanbanpq -> Documents
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> TỈnh hải dưƠng số: 1018 /ubnd-vp v/v kiểm tra, kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương