UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNGtải về 14.27 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích14.27 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẢI DƯƠNG


Số: 1143/2007/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 14 tháng 03 năm 2007QUYẾT ĐỊNH

V/v kiện toàn Ban chỉ đạo tổ chức

thực hiện dự án đầu tư trong nước trên địa bàn tỉnh
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ - CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư tại Tờ trình số 367/TTr - KHĐT ngày 12/3/2007 và Chánh văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

I. Kiện toàn Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện dự án đầu tư trong nước trên địa bàn tỉnh gồm các thành viên sau:

1. Ông Lê Hồng văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng ban;

2. Ông Đỗ Quốc Tiến, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư – Phó trưởng ban thường trực;

3. Ông Nguyễn Tiến Hoá, Giám đốc sở Xây dựng - Ủy viên;

4. Ông Vũ Ngọc Long, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Ủy viên;

5. Ông Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc sở Tài chính - Ủy viên;

6. Bà Quách Thị Nga, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên;

7. Ông Nguyễn Quang Hải, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Ủy viên;

8. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố - Uỷ viên

II. Kiện toàn Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo gồm các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Huy Được, Trưởng phòng Thẩm định, Sở Kế hoạch và Đầu tư – Tổ trưởng;

2. Ông Đoàn Đức Vinh, Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp Văn phòng UBND tỉnh – Tổ viên;

3. Ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp - Tài nguyên & Môi trường Văn phòng UBND tỉnh – Tổ viên;

4. Ông Đinh Quang Cường, Trưởng phòng Giá - công sản, Sở Tài chính – Tổ viên;

5. Ông Nguyễn Đức Hùng, Trưởng phòng Thẩm định, Sở Xây dựng – Tổ viên;

6. Ông Cao Ngọc Quang, Trưởng phòng Đăng ký đất đai – Sở Tài nguyên & Môi trường – Tổ viên;

7. Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường huyện và Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Hải Dương – Tổ viên;

8. Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và cán bộ địa chính xã, phường, thị trấn nơi có dự án đầu tư – Tổ viên.

Điều 2: Ban chỉ đạo có nhiệm vụ:

1. Kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai tực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

2. Đề xuất những giải pháp để UBND tỉnh giải quyết khắc phục những vướng mắc trong thực hiện dự án đầu tư;

3. Tham mưu cho UBND tỉnh xử lý những nhà đầu tư vi phạm quy định về đầu tư;

4. Các thành viên Ban chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, mọi chế độ được thực hiện theo quy định của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch & Đầu tư, Tài nguyên & Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các Ông, bà có tên tại điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

CHỦ TỊCH

Phan Nhật Bình: vbpq haiduong.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp- tù do- h¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TỈnh hải dưƠng số: 1418/QĐ ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 1466/2007/QĐ ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn tØnh h¶i d­¬ng
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TỈnh hải dưƠNG
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TỈnh hải dưƠng số: 1662/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn tØnh h¶i d­¬ng
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn tØnh h¶i d­¬ng
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Về việc thành lập Ban chỉ đạo Điều hành cung ứng điện tỉnh Hải Dương chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn tØnh h¶i d­¬ng
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương