UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 556 /QĐ-ubndtải về 15.05 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích15.05 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN


TỈNH HẢI DƯƠNG


Số: 556 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hải Dương, ngày 27 tháng 02 năm 2015
QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh phạm vi giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường 389 (Km19+235 - Km20+820 và Km24+988 - Km26+463), huyện Kinh Môn


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và các Văn bản pháp luật có liên quan;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương tại Tờ trình số: 189/TT-KHĐT-TĐĐTTN ngày 12 tháng 02 năm 2015,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh phạm vi giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường 389 (Km19+235 - Km20+820 và Km24+988 - Km26+463), huyện Kinh Môn, với các nội dung chính sau:

1. Lý do


- Do khó khăn trong công tác bồi thường GPMB đối với 10 hộ dân thuộc xã Hiệp An nằm trong phạm vi GPMB đoạn Km24+988-Km26+463 của dự án;

- Làm cơ sở thực hiện thủ tục quyết toán công trình.

2. Điều chỉnh phạm vi GPMB tại vị trí 10 hộ dân của xã Hiệp An, huyện Kinh Môn (chưa giải phóng xong mặt bằng) thuộc đoạn Km24+988-Km26+463 của Dự án Cải tạo, nâng cấp đường 389 (Km19+235 - Km20+820 và Km24+988 - Km26+463), huyện Kinh Môn: Phạm vi GPMB đến hết phạm vi thi công rãnh dọc.

3. Các nội dung khác của Dự án: không thay đổi và thực hiện theo Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 04/3/2009 và Quyết định số 2301/QĐ-UBND ngày 12/8/2011 của UBND tỉnh.

4. Tổ chức thực hiện

- Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm hoàn thiện thủ tục để quyết toán công trình theo quy định.

- UBND huyện Kinh Môn có trách nhiệm tiếp tục thực hiện công tác GPMB đối với phần còn lại của 10 hộ dân thuộc xã Hiệp An, huyện Kinh Môn (chưa giải phóng xong mặt bằng) để thực hiện đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy hoạch được duyệt.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Kinh Môn và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Phó CT UBND tỉnh Nguyễn Anh Cương;- Lưu: VT, Khanh (15b).


Đã ký

Nguyễn Mạnh Hiển: ChinhQuyen -> hethongvanbanpq -> Documents
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> TỈnh hải dưƠng số: 1018 /ubnd-vp v/v kiểm tra, kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương