UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 1650 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 20.98 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích20.98 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: 1650 /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 29 tháng 6 năm 2015QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh kinh phí thực hiện tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức có hệ số lương từ 2,34 trở xuống theo Nghị định của Chính phủ tại Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 11/6/2015 của UBND tỉnhCHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND&UBND ngày 26/11/2003;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1263/TTr-STC ngày 22/6/2015;QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh kinh phí thực hiện tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức có hệ số lương từ 2,34 trở xuống theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ tại Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 11/6/2015 của UBND tỉnh cho một số đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồngTT

Tên đơn vị, kinh phí

theo QĐ 1478/QĐ-UBND

Tên đơn vị, kinh phí

sau điều chỉnh

Tên đơn vị

Số tiền

Tên đơn vị

Số tiền

1

Chi cục Thủy sản

4,74

Chi cục Thủy sản

0

2

Chi cục Thủy lợi

7,75

Chi cục Thủy lợi

4,74

3

Chi cục Phát triển nông thôn

9,99

Chi cục Phát triển nông thôn

7,75

4

Chi cục Kiểm lâm

7,16

Chi cục Kiểm lâm

9,99

5

Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản

0

Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản

7,16

6

TT Kiểm nghiệm giống CT

7,99

TT Khảo nghiệm giống CT

7,99


(Các nội dung khác vẫn giữ nguyên như Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 11/6/2015 của UBND tỉnh).

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước; Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan, và các Đơn vị có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.


Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch

UBND tỉnh;

- Như điều 2;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh: Ô Khương,

Ô Khuyến;

- Lưu: VP, Thư (20b).

CHỦ TỊCH

Đã ký

Nguyễn Mạnh Hiển

: ChinhQuyen -> hethongvanbanpq -> Documents
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> TỈnh hải dưƠng số: 1018 /ubnd-vp v/v kiểm tra, kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương