UỶ ban nhân dân thị XÃ HƯƠng trà Số: 1249 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 0.9 Mb.
trang5/5
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích0.9 Mb.
1   2   3   4   5

Phụ lục 10. Phân kỳ đầu tư qua các năm

TT

Haûng muûc

ÂVT

Täøng
säú


Âån gêa
(tr.âäöng)


Thaình tiãön (tr.âäöng)

Giai âoaûn 2011-2015

Giai âoaûn
2016-2020


2011

2012

2013

2014

2015

Cäüng
2011-2015


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

I

Quy hoaûch

 

 

 

2 465

 

 

 

 

 

 

 

 

Quy hoaûch näng thän måïi

xaî

1

113.00

113

 

1

 

 

 

1

 

 

QHCT xây dựng điểm dân cư, làng nghề, nghĩa trang, DV, …

ha

80

28.00

2 240

 

20

20

20

20

80

 

 

Quy hoaûch sæí duûng âáút

xaî

1

112.00

112

 

1

 

 

 

1

 

II

Giao thäng

 

 

 

55 420

 

 

 

 

 

 

 

1

Xáy dæûng måïi

 

 

 

55 420

 

 

 

 

 

 

 

 

Âæåìng truûc xaî

Km

4.5

5 680.00

25 560

 

1.5

1.5

1.5

 

4.5

 

 

Âæåìng truûc thän

Km

4.42

2 000.00

8 840

 

 

1

1.3

3.15

5.45

1.27

 

Âæåìng ngoî xoïm

Km

10.4

1 200.00

12 480

 

 

 

1.4

1.4

2.8

7.6

 

Âæåìng näüi âäöng

Km

2.3

800.00

1 840

 

 

 

 

 

 

2.3

 

Cáöu, cäúng

Caïi

8

350.00

2 800

 

 

 

 

 

 

8

 

Mương cống thoát nước

km

6

650.00

3 900

 

2.3

2.3

1.4

 

6

 

III

Thuíy låüi

 

 

 

137 130

 

 

 

 

 

 

 

1

Caíi taûo náng cáúp

 

 

 

18 550

 

 

 

 

 

 

 

 

Âã, båì bao ngàn màûn, chäúng luî

Km

3.5

4 000.00

14 000

 

 

1

1

1.5

3.5

 

 

Cống

Caïi

13

350.00

4 550

 

 

 

 

 

 

13

2

Xáy dæûng måïi

 

 

 

118 580

 

 

 

 

 

 

 

 

Âã dán sinh

Km

0.7

4 000.00

2 800

 

 

0.25

0.25

0.2

0.7

 

 

Âã biãøn

km

0.6

191 666.00

115 000

 

 

 

0.6

 

0.6

 

 

Kãnh mæång

Km

1.2

650.00

780

 

 

 

 

 

 

1.2

IV

Âiãûn

 

 

 

5 694

 

 

 

 

 

 

 

1

Caíi taûo, náng cáúp

 

 

 

2 637

 

 

 

 

 

 

 

 

Âæåìng dáy trung cao thãú

Km

4

358.47

1 434

 

 

 

 

4

4

 

 

Âæåìng dáy haû thãú

Km

4

186.02

744

 

 

 

 

4

4

 

 

Traûm biãún aïp

Traûm

1

458.64

459

 

 

 

 

1

1

 

2

Xáy dæûng måïi

 

 

 

3 058

 

 

 

 

 

 

 

 

Traûm biãún aïp

Traûm

2

1 528.80

3 058

 

 

1

 

1

2

 

V

Træåìng hoüc

 

 

 

16 740

 

 

 

 

 

 

 

1

Caíi taûo, náng cáúp

 

 

 

1 499

 

 

 

 

 

 

 

 

Phoìng hoüc

Phoìng

2

350.00

700

 

 

 

1

1

2

 

 

Phoìng chæïc nàng

Phoìng

2

350.00

700

 

 

 

1

1

2

 

 

Cäøng tæåìng raìo

m

330

0.30

99

 

 

 

330

 

330

 

2

Xáy dæûng måïi

 

 

 

15 241

 

 

 

 

 

 

 

 

Phoìng hoüc

Phoìng

11

800.00

8 800

 

 

7

 

4

11

 

 

Phoìng chæïc nàng

Phoìng

7

800.00

5 600

 

 

7

 

 

7

 

 

Sán chåi baîi táûp

m2

2500

0.08

188

 

 

2.500

 

 

2.500

 

 

Cäøng tæåìng raìo

m

934

0.70

654

 

338

 

 

 

338

596

VI

Cå såí váût cháút vàn hoïa

 

 

 

3 100

 

 

 

 

 

 

 

1

Xáy dæûng måïi

 

 

 

3 100

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhaì vàn hoïa xaî

CT

1

1 100.00

1 100

 

 

 

 

 

 

1

 

Nhaì vàn hoïa thän

CT

1

500.00

500

 

 

 

 

 

 

1

 

Khu thãø thao xaî

CT

1

1 000.00

1 000

 

 

 

 

 

 

1

 

Nhaì bia tæåíng niãûm

CT

1

500.00

500

 

 

 

 

 

 

1

VII

Y Tãú

 

 

 

850

 

 

 

 

 

 

 

 

Xáy dæûng væåìn thuäúc nam

væåìn

1

50.00

50

 

 

 

 

1

1

 

 

San nãön + sán bã täng

m2

800

1.00

800

 

 

 

 

1

1

 

VIII

Chåü

 

 

 

5 320

 

 

 

 

 

 

 

 

Xáy dæûng cäng trçnh phuû Chåü Haíi Dæång

CT

1

320.00

320

 

 

 

 

1

1

 

 

Xáy dæûng Trung tám thæång maûi xaî

nhaì

1

5 000.00

5 000

 

 

 

 

 

 

1

IX

Bæu âiãûn

 

 

 

250

 

 

 

 

 

 

 

 

Náng cáúp, caíi taûo âiãøm BÂVH xaî

CT

1

150.00

150

 

 

 

 

1

1

 

 

Cung cáúp cå såí váût cháút, thiãút bë, saïch baïo

CS

1

100.00

100

 

 

 

1

 

1

 

X

Nhaì åí dán cæ

 

 

 

9 640

 

 

 

 

 

 

 

 

Xoïa nhaì taûm

nhaì

4

60.00

240

 

4

 

 

 

4

 

 

Xáy dæûng nhaì TÂC Vénh Trë

nhaì

47

200.00

9 400

 

 

 

 

 

 

47

XI

Phaït triãøn saín xuáút

 

 

 

340

 

 

 

 

 

 

 

1

Caïc hoaût âäüng saín xuáút näng nghiãûp

 

 

 

240

 

 

 

 

 

 

 

 

Mä hçnh träöng troüt

Mä hçnh

5

10.00

50

 

1

1

1

2

5

 

 

Mä hçnh chàn nuäi

Mä hçnh

5

12.00

60

 

 

1

2

2

5

 

 

Mä hçnh thuíy saín

Mä hçnh

10

13.00

130

 

1

2

2

2

7

3

 

Mä hçnh lám nghiãûp

Mä hçnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mä hçnh cå giåïi hoïa näng nghiãûp

Mä hçnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Chuyãøn giao kyîí thuáût

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Träöng troüt

låïp

5

5.00

25

 

1

1

1

2

5

 

 

Chàn nuäi

låïp

5

5.00

25

 

1

1

1

2

5

 

 

Thuíy saín

låïp

10

5.00

50

 

2

2

2

4

10

 

 

Lám nghiãûp

låïp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Ngaình nghãö dëch vuû

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII

Mäi træåìng

 

 

 

15 030

 

 

 

 

 

 

 

 

Xáy dæûng hãû thäúng cáúp thoaït næåïc táûp trung

Traûm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xáy dæûng âæåìng äúng cáúp næåïc

Km

15

500.00

7 500

 

5

5

5

 

15

 

 

Täø chæïc thu gom raïc thaíi

âiãøm

3

70.00

210

 
2

1

 

3

 

 

Xáy dæûng mæång thoaït næåïc thaíi

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Xáy dæûng cäng trçnh håüp vãû sinh häü gia âçnh

häü

682

10.00

6 820

 

 

 

 

 

 

682

 

Xáy dæûng nghéa trang

CT

1

500.00

500

 

 

 

 

 

 

1

 

Di dåìi caïc cå såí saín xuáút ra khoíi khu dán cæ

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Täøng cäüng

 

 

 

251 979

 

 

 

 

 

 

 
1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương