UỶ ban khoa học và KỸ thuật nhà NƯỚCtải về 6.8 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích6.8 Kb.

www.luatminhkhue.vn vanban.luatminhkhue.vn

UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
********


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********


Số: 259-QĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 1986

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA  CHỦ NGHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC SỐ 259-QĐ NGÀY 10-4-1986 BAN HÀNH BA TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚCCHỦ NGHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 141-HĐBT ngày 24-8-182 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Điều lệ về công tác tiêu chuẩn hoá;
Xét đề nghị của bộ Lâm nghiệp trong công văn số 3320-KT ngày 18-10-1982 và số 3451-KT ngày 16-10-1984,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Nay ban hành các tiêu chuẩn Việt Nam:

TCVN 4188 - 86. Nhựa thông;

TCVN 4189 - 86. Tinh dầu thông;

TCVN 4190 - 86. Colophan thông.Điều 2. - Các tiêu chuẩn trên ban hành để chính thức áp dụng, có hiệu lực từ ngày 1-1-1987 và phải được nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các ngành, các địa phương có liên quan.

 


 

Đoàn Phương

(Đã ký)


 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6162

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương