TuyÓn tËp tiªu chuÈn ngµNHtải về 32.76 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích32.76 Kb.

TuyÓn tËp tiªu chuÈn NGµNH

10 TCN 312 - 2003

tiªu chuÈn ngµnh

10 TCN 312 - 2003
H¹T GIèNG NG¤ LAI

Y£U CÇU Kü THUËT

Seed Standard of Hybrid Maize
Technical requirements

So¸t xÐt lÇn 21. Ph¹m vi ¸p dông

Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh nh÷ng ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó cÊp chøng chØ chÊt l­îng c¸c l« h¹t gièng ng« gåm c¸c dßng tù phèi (Inbred lines), c¸c gièng ng« lai quy ­íc (Conventional hybrids), gièng ng« lai kh«ng quy ­íc (Non-conventional hybrids) thuéc loµi Zea mays L., ®­îc s¶n xuÊt vµ kinh doanh trªn c¶ n­íc.2. Yªu cÇu kü thuËt

2.1. Yªu cÇu ruéng gièng

2.1.1. Yªu cÇu vÒ ®Êt. Ruéng nh©n dßng bè mÑ vµ s¶n xuÊt h¹t gièng ng« lai tr­íc khi gieo trång ph¶i kh«ng cã cá d¹i vµ c¸c c©y trång kh¸c.

2.1.2. Sè lÇn kiÓm ®Þnh. Ruéng nh©n dßng bè mÑ vµ s¶n xuÊt h¹t gièng ng« lai ph¶i ®­îc kiÓm ®Þnh Ýt nhÊt 4 lÇn :

- LÇn 1: Khi ng« cã 5-7 l¸ (kiÓm tra nguån gèc gièng bè mÑ, c¸ch ly, c©y kh¸c d¹ng, cá d¹i),

- LÇn 2: Khi cã 1-5% sè c©y mÑ phun r©u (kiÓm tra c¸ch li, c©y bè kh¸c d¹ng ®· hoÆc ®ang tung phÊn, c©y mÑ kh¸c d¹ng, c©y mÑ ch­a khö hÕt bao phÊn, s©u bÖnh),

- LÇn 3: Khi cã 50-70 % c©y mÑ phun r©u (kiÓm tra c¸ch li, c©y bè kh¸c d¹ng ®· hoÆc ®ang tung phÊn, c©y mÑ ch­a khö hÕt bao phÊn, c©y mÑ kh¸c d¹ng, s©u bÖnh),

- LÇn 4: Tr­íc thu ho¹ch 5-7 ngµy (kiÓm tra c©y mÑ kh¸c d¹ng, s©u bÖnh, dù kiÕn n¨ng suÊt).

Trong ®ã Ýt nhÊt 2 lÇn kiÓm ®inh thø 3 vµ thø 4 ph¶i do ng­êi kiÓm ®Þnh ®ång ruéng ®­îc c«ng nhËn thùc hiÖn.2.1.3. Tiªu chuÈn ruéng gièng

2.1.3.1. C¸ch ly. Ruéng nh©n dßng bè mÑ vµ s¶n xuÊt h¹t lai F1 ph¶i c¸ch ly víi c¸c ruéng ng« kh¸c ë xung quanh b»ng 1 trong c¸c ph­¬ng ph¸p nh­ B¶ng 1.B¶ng 1


Ph­¬ng ph¸p

Ruéng nh©n dßng bè, mÑ


Ruéng s¶n xuÊt h¹t lai

1. C¸ch ly kh«ng gian (m)

- Gi÷a ruéng gièng víi c¸c ruéng ng« kh¸c

- Ruéng cã trång Ýt nhÊt 3 hµng bè b¶o vÖ xung quanh hoÆc cã vËt c¶n tù nhiªn nh­: t­êng rµo cao, hµng c©y ...

- Gi÷a c¸c ruéng s¶n xuÊt h¹t F1 cã chung 1 bè


500


400

-

300

200


5

2. C¸ch ly thêi gian (ngµy)

Thêi ®iÓm trç cê-phun r©u cña ruéng gièng ph¶i chªnh lÖch so víi thêi ®iÓm trç cê-tung phÊn cña c¸c ruéng ng« kh¸c trong ph¹m vi c¸ch ly kh«ng gian Ýt nhÊt 20 ngµy

2.1.3.2. §é thuÇn ruéng gièng. Ruéng nh©n dßng bè mÑ vµ s¶n xuÊt h¹t F1, t¹i mçi lÇn kiÓm ®Þnh ph¶i ®¹t nh­ qui ®Þnh ë B¶ng 2.

B¶ng 2

ChØ tiªu


Dßng bè, mÑ

Gièng lai quy ­íc

Gièng lai kh«ng quy ­íc


Bè lµ gièng lai

Bè lµ gièng TPTD

1. §é thuÇn bè, % sè c©y, kh«ng thÊp h¬n

99,9

99,5

99,5

99,0

2. §é thuÇn mÑ, % sè c©y, kh«ng thÊp h¬n

99,9

99,5

99,0

99,5

3. Sè c©y mÑ khö ch­a hÕt bao phÊn t¹i mçi lÇn kiÓm ®Þnh 2 vµ 3, % sè c©y, kh«ng lín h¬n

-

0,5

0,5

0,5

2.2. Tiªu chuÈn h¹t gièng. Theo qui ®Þnh ë B¶ng 3.

B¶ng 3


ChØ tiªu

Dßng bè, mÑ

Gièng lai quy ­íc

Gièng lai kh«ng quy ­íc

1. §é s¹ch, % khèi l­îng, kh«ng nhá h¬n

99,0

99,0

99,0

2. H¹t cá d¹i, sè h¹t/kg, kh«ng lín h¬n

0

0

0

3. Tû lÖ nÈy mÇm, % sè h¹t, kh«ng nhá h¬n (*)

85

87

85

4. §é Èm, % khèi l­îng, kh«ng lín h¬n

- Trong bao th­êng

- Trong bao kh«ng thÊm n­íc


12,0

10,0


12,0

10,0


12,0

10,0


(*) §èi víi ng« ®­êng, tû lÖ nÈy mÇm kh«ng nhá h¬n 70%.

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương