Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệtải về 23.27 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích23.27 Kb.

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTRUNG TÂM THÔNG TIN

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


Số: 56/TĐTT-TTTT

V/v Thẩm định thông tin

đề tài nghiên cứuCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2008

Kính gửi:

- Phòng Quản lý Khoa học
Sở Khoa học và Công nghệ

- KS. Phan Nguyễn Kỳ Phúc

- KS. Lê Quang Ngọc
Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghê đã tiến hành thẩm định thông tin các tư liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu “Thiết kế hệ thống tự động thu thập các thông số trong máy đo đất 3 trục” do Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ chủ trì và KS. Phan Nguyễn Kỳ Phúc và KS. Lê Quang Ngọc là chủ nhiệm đề tài. Trong phạm vi các nguồn thông tin tiếp cận, Trung tâm Thông tin có ý kiến như sau:Ngoài các tài liệu đã nêu trong phiếu khảo sát thông tin, còn có các tài liệu liên quan đến từng khía cạnh của nội dung đề tài cụ thể:

 1. NƯỚC NGOÀI:

  1. Sáng chế:

 • EP 0744611 Centrifuges, especially for geotechnical testing methods. Máy ly tâm, đặc biệt cho các phương pháp thử nghiệm kỹ thuật địa chất, 1996.

 •  CA 1210319b Geotechnical cone lubrication aopparatus and methods. Những phương pháp và bộ máy bôi trơn hình nón dùng cho kỹ thuật địa chất, 1986.

 • JP 56128823 Method for geotechnical test and testing apparatus therfor. Phương pháp thử kỹ thuật địa chất và bộ máy dùng để kiểm nghiệm, 1981.

 • JP 56128823 Multilayer net for draining fluids, particularly for geotechnical use. Mạng lưới nhiều lớp để làm ráo nước những chất lỏng, đặc biệt dủng trong việc sử dụng kỹ thuật địa chất, 2007.

  1. Bài báo:

 • Geotechnical considerations. Những tính toán kỹ thuật địa chất. Tác giả Thomas W. McNeilan, Chai James. Tạp chí Bridge engineering handbook, năm 2000.

 • The significance of geophysical monitoring in geotechnical practice. Ý nghĩa của việc giám sát địa vật lý trong thực hành kỹ thuật địa chất. Tác giả P. Bláha, K. Muller. Tạp chí Polish Academy of Sciences, năm 2002.

 • Application of orbital imaging radar for geologic studies in arid regions. Ứng dụng của hệ thống ra-đa tượng trưng theo quỹ đạo đối với những nghiên cứu địa chất ở những vùng khô cằn. Tác giả The Saharan testimony / Mohamed Abdelsalam. Tạp chí PE&RS, năm 2000.

 • An Approach to the Development of a Sustainable National Geomatics Infrastructure. Cách tiếp cận để xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin học địa chất quốc gia bền vững. Tác giả R. A. Ryerson; R. J. Batterham. Tạp chí Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, 2000.

 • Multispectral Satellite Image and Ancillary Data Integration for Geological Classification. Kết hợp ảnh đa phổ vệ tinh và các dữ liệu phụ để phân loại địa chất. Tác giả E. Ricchetti. Tạp chí Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, năm 2000.

 • Automated system for mechanical testing of soil specimens. Hệ thống tự động cho việc thử nghiệm các mẫu đất bằng máy. Tạp chí Soil Mechanics and Foundation Engineering. Tác giả G.G.Boldyrev.

  1. Sách 

 • Principles of engineering geology and geotechnics. Những nguyên lý trong công trình địa chất và kỹ thuật địa chất. Tác giả Dimitri P. Krynine, William R. Judd, 1957.

 • Geotechnical and foundation engineering : design and construction. Công trình thiết lập và kỹ thuật địa chất. Tác giả Robert W.Day, 2000.

 • The measurement of soil stiffness in the triaxial apparatus. Phương pháp đo lường độ cứng của đất bằng bộ máy 3 trục. Tác giả R.J.Jardine.

 • Unsaturated Soil Triaxial Testing System. Hệ thống đo đất 3 trục chưa bảo hòa.

 • GDS software-based dynamic and seismic laboratory soil testing systems. Phần mềm GDS chủ yếu cho hệ thống đo đất trong thí nghiệm địa chấn và động lực. Tác giả Bruce Menzies, Patrick Hooker.

 • The development of automated testing in geotechnical engineering. Sự phát triển về thử nghiệm tự động trong các công trình kỹ thuật địa chất. Tác giả Patrick Hooker.

 • Experiences with automated geotechnical testing. Những kinh nghiệm trong việc thử nghiệm kỹ thuật địa chất tự động. Tác giả Marr WA, Torosian GT, Hankour R.

 • Design and development of an automated geotechnical dynamictriaxial testing system. Thiết kế và phát triển một hệ thống thử nghiệm động lực 3 trục và kỹ thuật địa chất tự động. Tác giả Lu, D.; Challoo, R.; Compton, P.V.; Leelani, P.

 • Geotechnical Triaxial Soil Testing within Virtual Environment. Thử nghiệm đất bằng kỹ thuật địa chất 3 trục trong môi trường ảo. Tác giả Pedro Arduino.

 • Geotechnical soil testing solutions. Các giải pháp cho việc thử nghiệm đất bằng kỹ thuật địa chất. Tác giả Humboldt.

 • Geotechnical emgineering. Công trình kỹ thuật địa chất. Nguồn www. Rocscience.com.

 • Geotechnical. Kỹ thuật địa chất. Nguồn www. midas-diana.com.

 • Position measuring system. Hệ thống đo lường vị trí. Nguồn www.hiwinmikro.com.tw.

 • Automated testing tool. Dụng cụ thử nghiệm tự động. Nguồn www.AutomatedQA.com.

 • Geotechnical engineering: principles and practices. Công trình kỹ thuật địa chất: nguyên lý và thực hành. Tác giả Donald P. Coduto, 1998.

 • Geotechnical instrumentation for monitoring field performance. Thiết bị đo đạc địa chất cho lĩnh vực thực hiện quản lý. Tác giả John Dunnicliff.

 • Geotechnical Engineering & Soil Testing. Thử nghiệm mẫu đất và công trình kỹ thuật địa chất. Tác giả Amir Wadi Al-Khafaji and Orlando B. Andersland, 1991.

 • Developments in geotechnical engineering. Những phát triển trong công trình kỹ thuật địa chất. Tác giả Lanru Jing and Ove Stephansson, 2007.

 • Equipment for triaxial testing of soils under repeated loading. Thiết bị thử nghiệm đất 3 trục dứơi áp lực liên tiếp. Tác giả C. Y. L Chan, 1969.

 1. TRONG NUỚC :

Sách :

 • Đặc điểm biến hóa các thông số địa chất chủ yếu. Tác giả Lê Đỗ Bình, 1992.

Xin thông báo kết quả thẩm định của chúng tôi.

Trân trọng./.Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, CCTT.


GIÁM ĐỐC

(Đã ký)


Trần Thị Thu Thủy


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương