Tröôøng thpt ngoâ Gia Töï Đ Đề 1 Ề kiểm tra học kỳ 1 LỚP 10 Môn : Sinh học Ban : Cơ bản Thời gian: 45 phúttải về 30.08 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích30.08 Kb.
Tröôøng THPT Ngoâ Gia Töï
Đ

Đề 1

Ề KIỂM TRA HỌC KỲ 1 - LỚP 10


Môn : Sinh học

Ban : Cơ bản

Thời gian: 45 phút

I. Trắc nghiệm: (3điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái (A, B, C hoặc D) chỉ phương án mà em cho là đúng.


Câu 1. Đặc điểm cấu tạo của ARN khác với ADN là:

A. Đại phân tử, có cấu trúc đa phân


B. Có liên kết hiđrô giữa các nuclêôtit

C. Có cấu trúc một mạch


D. Được cấu tạo từ nhiều đơn phân
Câu 2. Điều không đúng khi nói về phân tử ARN là:

A. Có cấu tạo từ các đơn phân ribônuclêôtit

B. Thực hiện các chức năng trong tế bào chất

C. Đều có vai trò trong tổng hợp prôtein


D. Gồm hai mạch xoắn lạiCâu 3. Điểm giống nhau về cấu tạo giữa lục lạp và ti thể trong tế bào là:

A. Có chứa sắc tố quang hợp

B. Có chứa nhiều loại enzim hô hấp

C. Được bao bọc bởi lớp màng kép


D. Có chứa nhiều phân tử ATP
Câu 4. Điều dưới đây đúng khi nói về sự vận chuyển thụ động các chất qua màng tế bào là:

A. Cần có năng lượng cung cấp cho quá trình vận chuyển

B. Chất được chuyển từ nơi có nồng độ thấp sang nơi có nồng độ cao

C. Tuân theo quy luật khuếch tán


D. Chỉ xảy ra ở động vật, không xảy ra ở thực vật
Câu 5. Yếu tố nào sau đây không có trong thành phần của phân tử ATP ?

A. Bazơ nitơ Ađênin

B. Nhóm phôtphat

C. Đường Ribôzơ

D. PrôteinCâu 6. Hoạt động nào sau đây không cần năng lượng cung cấp từ ATP ?

A. Sinh trưởng ở cây xanh


B. Sự khuếch tán vật chất qua màng tế bào

C. Sự co cơ ở động vật


D. Sự vận chuyển ôxi của hồng cầu ở người
II. Tự luận: (7 điểm)

Câu 1: (3 điểm)

Mô tả thành phần cấu tạo của một nuclêôtit và liên kết giữa các nuclêôtit. Điểm khác nhau giữa các loại nuclêôtit là gì?


Câu 2: (4 điểm)

Thế nào là vận chuyển thụ động, vận chuyển chủ động các chất qua màng tế bào? Phân biệt vận chuyển chủ động và vận chuyển bị động. Cho ví dụ minh hoạ.


Tröôøng THPT Ngoâ Gia Töï

Đ

Đề 2

Ề KIỂM TRA HỌC KỲ 1 - LỚP 10


Môn : Sinh học

Ban : Cơ bản

Thời gian: 45 phút

I. Trắc nghiệm: (3điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái (A, B, C hoặc D) chỉ phương án mà em cho là đúng.


Câu 1. Điểm giống nhau về cấu tạo giữa lục lạp và ti thể trong tế bào là:

A. Có chứa sắc tố quang hợp

B. Được bao bọc bởi lớp màng kép


C. Có chứa nhiều phân tử ATP

D. Có chứa nhiều loại enzim hô hấp


Câu 2. Hoạt động nào sau đây không cần năng lượng cung cấp từ ATP ?

A. Sự co cơ ở động vật


B. Sự vận chuyển ôxi của hồng cầu ở người

C. Sinh trưởng ở cây xanh


D. Sự khuếch tán vật chất qua màng tế bàoCâu 3. Đặc điểm cấu tạo của ARN khác với ADN là:

A. Có liên kết hiđrô giữa các nuclêôtit


B. Đại phân tử, có cấu trúc đa phân


C. Được cấu tạo từ nhiều đơn phân

D. Có cấu trúc một mạchCâu 4. Yếu tố nào sau đây không có trong thành phần của phân tử ATP ?

A. Nhóm phôtphat

B. Bazơ nitơ Ađênin

C. Prôtein

D. Đường RibôzơCâu 5. Điều dưới đây đúng khi nói về sự vận chuyển thụ động các chất qua màng tế bào là:

A. Tuân theo quy luật khuếch tán


B. Chất được chuyển từ nơi có nồng độ thấp sang nơi có nồng độ cao

C. Cần có năng lượng cung cấp cho quá trình vận chuyển

D. Chỉ xảy ra ở động vật, không xảy ra ở thực vật
Câu 6. Điều không đúng khi nói về phân tử ARN là:

A. Gồm hai mạch xoắn lại


B. Có cấu tạo từ các đơn phân ribônuclêôtit

C. Đều có vai trò trong tổng hợp prôtein

D. Thực hiện các chức năng trong tế bào chất
II. Tự luận: (7 điểm)

Câu 1: (3 điểm)

Mô tả thành phần cấu tạo của một nuclêôtit và liên kết giữa các nuclêôtit. Điểm khác nhau giữa các loại nuclêôtit là gì?


Câu 2: (4 điểm)

Thế nào là vận chuyển thụ động, vận chuyển chủ động các chất qua màng tế bào? Phân biệt vận chuyển chủ động và vận chuyển bị động. Cho ví dụ minh hoạ.
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 - LỚP 10

Môn : Sinh học

Ban : KHXH & Nhân văn

I. Trắc nghiệm: (3 điểm)
Mỗi câu đúng đạt 0,5 điểm (ở cả hai đề)


Câu

Đáp án đề 1

Đáp án đề 2

1

C

B

2

D

D

3

C

D

4

C

C

5

D

A

6

B

AII. Tự luận: (7 điểm)
Câu 1: (3 điểm)
- Thành phần cấu tạo của một nuclêôtit gồm: bazơ nitơ, axit photphoric và đường (đêôxiribôzơ ở ADN và ribôzơ ở ARN). (1,0 điểm)
- Các nuclêôtit liên kết với nhau nhờ liên kết hoá trị giữa axit photphoric của nuclêôtit này với đường của nuclêôtit tiếp theo. (1,0 điểm)
- Điểm khác nhau giữa các loại nuclêôtit (ADN và ARN) là: (1,0 điểm)
+ ADN có đường C5H10O4 và có 4 loại bazơ nitơ là: Ađênin, timin, xitôzin, guanin
+ ARN có đường C5H10O5 và có 4 loại bazơ nitơ là: Ađênin, uraxin, xitôzin, guanin
Câu 2: (4 điểm)
* Vận chuyển thụ động là phương thức vận chuyển các chất từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp và không tiêu tốn năng lượng. (1,0 điểm)
* Vận chuyển chủ động là phương thức vận chuyển các chất từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao và cần năng lượng để vận chuyển. (1,0 điểm)
* Phân biệt vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động:
- Sự vận chuyển thụ động xảy ra với các điều kiện sau: (1,0 điểm)
+ Kích thước chất vận chuyển phải nhỏ hơn đường kính lỗ màng (O2, CO2, H2O…).
+ Phải có sự chênh lệch nồng độ.
+ Trong vận chuyển có chọn lọc thì phải có prôtein kênh đặc hiệu (ví dụ: prôtein).
- Sự vận chuyển chủ động (tích cực) xảy ra với các điều kiện sau: (1,0 điểm)
+ Phải có ATP
+ Phải có prôtein vận chuyển đặc hiệu
Ví dụ: Thận thu hồi glucôzơ (trong nước tiểu có nồng độ thấp) trở về máu (nơi có nồng độ cao).
: vanban -> vb dethi
vanban -> Bch đOÀn tỉnh thanh hóa số: 381 bc/TĐtn-btg đOÀn tncs hồ chí minh
vanban -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 35/2008/NĐ-cp ngàY 25 tháng 03 NĂM 2008
vanban -> BỘ NÔng nghiệP & phát triển nông thôn cục trồng trọt giới Thiệu
vanban -> 10tcn tiêu chuẩn ngành 10tcn 1011 : 2006 giống cà RỐt-quy phạm khảo nghiệm tính khác biệT, TÍnh đỒng nhấT
vanban -> TIÊu chuẩn ngành 10tcn 683 : 2006 giống dưa chuột-quy phạm khảo nghiệM
vanban -> QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn số 41/2004/QĐ-bnn ngàY 30 tháng 8 NĂM 2004
vb dethi -> I-phần trắc nghiệM (30 câu, 7,5 điểm) *Choose the best answer for each sentence
vb dethi -> Bằng chứng tiến hoá Đề 1 : Câu hỏi 1
vb dethi -> ĐỀ khảo sát chất lưỢng lớP 11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương