Trường tiểu học Phước Long 1 Thứ ngày tháng nămtải về 29.8 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích29.8 Kb.

Trường tiểu học Phước Long 1

Thứ............ngày.......tháng.......năm..2012........

Lớp :.....................................

Họ và tên:………………………………ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 3

Thời gian: 60 phút

Điểm:

Chữ ký giám thị: ………………Chữ ký giám khảo: ………………ĐỀ A

I Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

1) Giá trị của biểu thức24 – 8 : 4
A. 4 B. 22 C. 16 D. 14
2) Giá trị X của biểu thức:

8 x X = 1640 X có giá trị là:

A. 25 B. 205 C. 250 D. 264

3) Điền vào chỗ chấm:

a) 8 m 3cm = ….. cm là:


A.53 cm B. 503 cm C. 530 cm D. 5003 cm

b) Số lớn nhất trong các số:43 967; 44 697; 34 999; 43 976 là:
A. 34 999 B. 43 967 C. 43 976 D. 44 697
4) Chu vi hình chữ nhật có chiều dài 4 dm, chiều rộng 6 cm là:
A. 46 cm B.128 cm C. 92 cm D. 20 cm
5) Cho dãy số 36; 40; 44;........ Hãy thêm ba số thích hợp vào dãy trên
A. 45; 46; 47 B. 48; 52; 56 C. 46; 48; 50 D. 47; 50; 53
II. Tự luận:

1) Có 4000 lít nước mắm đựng trong 8 thùng. Hỏi nếu có 7 thùng như vậy thì đựng được bao nhiêu lít nước mắm?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


2) Một sợi dây dài 9582 cm được cắt thành hai đoạn. Đoạn thứ nhất dài bằng chiều dài sợi dây. Tính chiều dài mỗi đoạn dây.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


3) Anh Quang lần đầu mua 1 trái xoài và 2 trái cam hết 8000 đồng, lần sau mua 2 trái xoài và 3 trái cam hết 13500 đồng. Tính giá tiền một trái xoài và một trái cam.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Trường tiểu học Phước Long 1

Thứ............ngày.......tháng.......năm.2012.........

Lớp :.....................................

Họ và tên:………………………………ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 3

Thời gian: 60 phút

Điểm:

Chữ ký giám thị: ………………Chữ ký giám khảo: ………………ĐỀ B
I .Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

1)Giá trị của biểu thức45 – 9 : 3

A. 15 B. 40 C. 42 D. 12


2)Giá trị X của biểu thức:

9 x X = 1854 X có giá trị là:

A. 26 B. 206 C. 260 D. 62


3) Điền vào chỗ chấm:

a) 8 m 5cm = ….. cm là:


A.85cm B. 805 cm C. 850 cm D. 8005 cm

b) Số lớn nhất trong các số:34 967; 44 697; 44 976; 43 976 là:
A. 44 976 B. 34 967 C. 43 976 D. 44 697
4) Chu vi hình chữ nhật có chiều dài 5 dm, chiều rộng 6 cm là:
A. 112 cm B.130 cm C.22 cm D. 56 cm
5) Cho dãy số 35; 39; 43;........ Hãy thêm ba số thích hợp vào dãy trên
A. 44; 45; 46 B. 47; 51; 55 C. 45; 47; 49 D. 46; 49; 52
II. Tự luận:

1) ) Bạn Lan mua 5 quyển vở hết 17500 đồng. Hỏi nếu bạn Lan mua 3 quyển vở thì hết bao nhiêu tiền ?


................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2) Một sợi dây dài 9550 cm được cắt thành hai đoạn. Đoạn thứ nhất dài bằng chiều dài sợi dây. Tính chiều dài mỗi đoạn dây.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3) Anh Quang lần đầu mua 1 trái xoài và 2 trái cam hết 8000 đồng, lần sau mua 2 trái xoài và 3 trái cam hết 13500 đồng. Tính giá tiền một trái xoài và một trái cam.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................: wp-content -> uploads -> tailieu
uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
uploads -> Hãy là người đầu tiên biết
uploads -> Có chiến lược toàn diện về việc truyền phát tin tức
uploads -> BÀI 1: KỸ NĂng thuyết trình tổng quan về thuyết trình 1 Khái niệm và các mục tiêu
uploads -> CÙng với mẹ maria chúng ta về BÊn thánh thể with mary, we come before the eucharist cấp II thiếU – camp leader level II search
uploads -> ĐÁP Án và HƯỚng dẫn chấM ĐỀ khảo sát chất lưỢng học kỳ II
uploads -> ĐỀ CƯƠng ôn tập bài kiểm tra 15 phút môn hóA 9 LẦN 1 vq1: Nêu
tailieu -> SỞ giáo dục và ĐÀo tạo bắc giang đ Ề thi chính thứC
tailieu -> TỔng quan về phưƠng pháp chỉnh hình giác mạC ĐIỀu chỉnh tật cận thị MẮc phảI
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương