TRƯỜng thpt lê quý ĐÔn tiếN ĐỘ thực hiện chưƠng trình môn tiếng anh lớP 10tải về 257.92 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích257.92 Kb.
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

TIẾN  ĐỘ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIẾNG ANH LỚP 10 (CTC)HỌC KỲ 1  (15-16)

TIẾT

BÀI

T

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

1

(Tenses: Simple Present, Simple past, Present Continuous, Past Continuous, Present perfect, Past perfect)

2

Exercises (Tenses)

3

 Unit 1: A day in the life of – Reading

1


4

 Unit 1 : A day in the life of – Speaking

5

 Unit 1: A day in the life of – Listening

6

 Unit 1: A day in the life of - Language Focus + Writing (Building sentences)

2


7

 Unit 2: School Talks- Reading

8

 Unit 2: School Talks- Speaking

9

 Unit 2: School Talks- Listening

3


10

 Unit 2: School Talks- Writing

11

 Unit 2: School Talks- Language Focus.

12

 Unit 2: School Talks- Language Focus.(Con’t)

4


13

 Unit 3: People’s background-Reading

14

 Unit 3: People’s background-Reading (Con’t)

15

 Unit 3: People’s background-Speaking

5


16

 Unit 3: People’s background-Listening

17

 Unit 3: People’s background- Writing

18

 Unit 3: People’s background-Language Focus

6


19

 Revision Unit 1,2, 3

20

 One-period Test (N01)

21

 Unit 4: Special Education-Reading

7


22

 Unit 4: Special Education- Speaking

23

 Unit 4: Special Education- Listening

24

 Unit 4: Special Education-Language Focus

8


25

 Correction (One-period Test (N01))

26

 Unit 5: Technology and you-Reading

27

 Unit 5: Technology and you-Reading (Con’t)

9


28

 Unit 5: Technology and you-Speaking

29

 Unit 5: Technology and you-Listening

30

 Unit 5: Technology and you- Language Focus

10


31

 Unit 5: Technology and you- Language Focus (Con’t)

32

 Unit 6: An Excursion-Reading

33

 Unit 6: An Excursion-Listening

11


34

 Unit 6: An Excursion-Language Focus

35

 Revision Unit 4, 5, 6

36

 One-period Test (N02)

12


37

 Unit 7: The Mass Media-Reading

38

 Unit 7: The Mass Media-Speaking

39

 Unit 7: The Mass Media-Listening

13


40

 Unit 7: The Mass Media-Writing

41

 Unit 7: The Mass Media-Language Focus

42

 Correction (One-period Test (N02))

14


43

 Unit 8: The story of my village-Reading

44

 Unit 8: The story of my village-Speaking

45

 Unit 8: The story of my village-Listening

15


46

 Unit 8: The story of my village-Writing

47

 Unit 8: The story of my village-Language Focus

48

Unit 4: Special Education-Writing

16


49

Unit 6: An Excursion-Writing

50

 Revision

17


51

 Revision

52

 Revision

18


53

 Revision

54

 The First Term Test

19


TIẾN  ĐỘ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TỰ CHỌN BÁM SÁT NÂNG CAO MÔN TIẾNG ANH LỚP 10(CTC)

TIẾT

BÀI

Tuần

C3

C4

1

Tenses

12

Tenses

23

Tenses

34

Exercises (Language Focus-Unit 2)

45

Reading (Unit 3 – People’s Background)

56

Revision(Unit 1-3)

67

Reading (Unit 4 – Special Education)

78

Writing& Language Focus (Unit 4 )

89

Reading (Unit 5- Technology and You)

910

Writing & Language Focus (Unit 5)

1011

Writing & Language Focus (Unit 6)

1112

Revision (Unit 4- 6)

1213

Reading (Unit 7- The Mass Media)

1314

Writing & Language Focus (Unit 7)

1415

Reading (Unit 8- The Story of My Village)

1516

Writing : Sentence Transformation

1617

Revision

1718

Revision

1819

Revision

19* Ghi chú: Theo thống nhất ở Tổ, các tiết bám sát có thể linh hoạt không nhất thiết phải theo trật tự trên. Tuy nhiên  phải đảm bảo dạy đủ các nội dung đã thống nhất.  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương