TRƯỜng đẠi học ngoại ngữ Số: 933/tb-đhnn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 18.28 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích18.28 Kb.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

Số: 933/TB-ĐHNNCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc nộp luận văn, luận án & tăng cường phối hợp

giữa các đơn vị với Trung tâm Học liệu

  1. THÔNG BÁO NỘP LUẬN VĂN, LUẬN ÁN

Cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN sau khi hoàn thành khóa học hoặc kết thúc công trình nghiên cứu ở trong nước và nước ngoài cần nộp lưu chiểu luận văn, luận án, nghiên cứu khoa học tại Trung tâm Học liệu. Cụ thể như sau:

1. Luận văn, luận án và nghiên cứu khoa học

a.            Đối với luận văn, luận án bảo vệ ở nước ngoài

·       Luận văn/ luận án chính thức: 01 bản

·       Đĩa CD: 01 đĩa CD (có vỏ nhựa) chứa toàn bộ nội dung, tóm tắt của  luận văn, luận án trong một file Word, bìa của đĩa ghi rõ họ tên tác giả, khoa, mã luận án/ luận văn/ NCKH. Ví dụ: En sciences du langage: 60.22.20

 bĐối với luận văn, luận án bảo vệ trong nước và nghiên cứu khoa học

-   01 bản cứng  được in 2 mặt, đóng bìa mica.

-   01 đĩa CD (có vỏ nhựa) chứa toàn bộ nội dung, tóm tắt của luận văn, nghiên cứu khoa học trong một file Word, bìa của đĩa ghi rõ họ tên tác giả, khoa, mã luận án/ luận văn/ NCKH.2. Sách chuyên khảo

Cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Ngoại ngữ sau khi xuất bản tài liệu (sách tham khảo, chuyên khảo, v.v.) nộp lưu chiểu tại Trung tâm Học liệu:

- 01 bản sách

3. Địa điểm nộp

      -   P101- B3 (đối với cán bộ, giáo viên và sinh viên Khoa Anh, Trung, Hàn, Phương Đông, các bộ môn, các phòng ban trong Trường)

      -  Tầng 2 - C3  (đối với cán bộ, giáo viên và sinh viên Khoa Pháp, Khoa Nga, Khoa Đức, Trường Chuyên Ngoại ngữ)

II.  TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP GIỮA CÁC ĐƠN VỊ VÀ TRUNG TÂM HỌC LIỆU (TTHL) Trường ĐHNN - ĐHQGHN

Để bổ sung nguồn tài liệu phục vụ công tác đào tạo và học tập nghiên cứu của giảng viên và sinh viên trong trường một cách hiệu quả và tiết kiệm, đề nghị các khoa đào tạo và các phòng ban giao nhiệm vụ làm đầu mối liên hệ giữa khoa/phòng và TTHL trong việc lựa chọn tài liệu cần cung cấp và/hoặc mua bổ sung để phục vụ nhu cầu giảng dạy, nghiên cứu và học tập của khoa/phòng và sinh viên cho một cán bộ chuyên trách và đề nghị các đơn vị thông báo về cán bộ chuyên trách này cho TTHL để tiện liên hệ công việc.Ghi chú: Cán bộ chuyên trách này làm đầu mối liên lạc của khoa/phòng với TTHL và cần phải là người nắm rõ các chương trình đào tạo của khoa, những đổi mới trong công tác chuyên môn của khoa và hiểu rõ nhu cầu tham khảo tài liệu của cán bộ, giảng viên và sinh viên trong khoa. Lý tưởng nhất có thể Phó Trưởng khoa/phòng phụ trách chuyên môn. Việc liên lạc giữa TTHL và khoa/phòng được thực hiện qua email, điện thoại và văn bản nhằm đảm bảo thông tin trao đổi giữa hai bên nhanh chóng và chính xác, tới đúng đối tượng và trực tiếp tới khoa và sinh viên bất cứ khi nào có thể. TTHL luôn mong muốn được tăng cường hợp tác với các khoa/phòng trong nhà trường nhằm phục vụ tốt hơn nhiệm vụ đào tạo chung của nhà trường và cũng mong được các khoa/phòng quan tâm giúp đỡ.


Nơi nhận:

- Các đơn vị;

- Ban Giám hiệu;

- Lưu: HCTH, KHCN(4), KL(5).


KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

PGS.TS. Ngô Minh Thủy

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương