TRƯỜng đẠi học mở tp. Hcm cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMtải về 0.57 Mb.
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích0.57 Mb.
1   2   3   4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN CỦA DỰ ÁN KẾT THÚC
1. Tên dự án:...........................................................................................................................

2. Thời điểm kiểm kê: ...........giờ, ngày ...........tháng ........năm ............


3. Thành phần gồm:

- Ông (bà):………………………....Chức vụ ……………………Đơn vị ........................................

- Ông (bà):………………………....Chức vụ ……………………Đơn vị ........................................

- Ông (bà):………………………....Chức vụ ……………………Đơn vị ........................................

- Ông (bà):………………………....Chức vụ ……………………Đơn vị ........................................
4. Kết quả kiểm kê


S T

T


Danh mục tài sản (chi tiết theo từng loại tài sản)

Đơn vị tính

Năm đưa vào sử dụng

Số liệu tài sản theo sổ kế toán

Số lượng tài sản theo kiểm kê

Số lượng tài sản thừa, thiếu

Ghi chú

Số lượng

Nguyên giá

(đồng)


Số lượng

Thừa

Thiếu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
A. Nhà, đất, công trình xây dựng gắn liền với đấtGồm:B. Phương tiện vận tảiGồm:C. Máy móc, trang thiết bịGồm:D. Các tài sản khácGồm:5. Nguyên nhân thừa, thiếu: ..................................................................................................

6. Kiến nghị, đề xuất hướng xử lý: ........................................................................................
Ngày ........... tháng ........năm ..........

Thành phần tham gia kiểm kê (ký, ghi rỏ họ tên)Trường Đại học Mở Tp. HCM_Qui định về quản lý và sử dụng tài sản1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương