Tr­êng ®¹i häc luËt hµ néi Khoa lÝ luËn chÝnh trÞ Bé m n Logic häctải về 291.23 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.02.2018
Kích291.23 Kb.
Tr­êng ®¹i häc luËt hµ néi

Khoa lÝ luËn chÝnh trÞ

Bé m«n Logic häc


Hµ néi - 2013
BẢNG TỪ VIẾT TẮT


BT

Bài tập

ĐG

Đánh giá

KT

Kiểm tra

LT

Lí thuyết

LVN

Làm việc nhóm

MT

Mục tiêu

NC

Nghiên cứu

SV

Sinh viên

TC

Tín chỉ


Tr­êng ®¹i häc luËt hµ néi

Khoa lÝ luËn chÝnh trÞ

Bé m«n Logic häc
Hệ đào tạo: Cử nhân luật (chính quy)

Tên môn học: Logic học

Số tín chỉ: 02

Loại môn học: Tù chän1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN

1. ThS. §Æng §×nh Thái - GVC, Trưởng B môn

§iÖn tho¹i: 0913323138

E-mail: thaidhl@yahoo.com.vn

2. TS. Lª Thanh ThËp - GVC

§iªn tho¹i: 0904555081

E-mai: thanhthap1053@yahoo.com.vn

Văn phòng khoa lí luận chính trị

Phòng 301, nhà K5, Trường Đại học Luật Hà Nội

Số 87, đường Nguyễn Chí Thanh, quËn Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0438354642Giờ làm việc: Tõ 7h30 ®Õn 17h00 hàng ngày (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ).

2. MÔN HỌC TIÊN QUYẾT

Nh÷ng nguyªn lÝ c¬ b¶n cña chñ nghÜa M¸c-Lªnin.

3. TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC

Logic häc - phÇn logic h×nh thøc (trong ch­¬ng tr×nh chØ nghiªn cøu phÇn nµy) lµ m«n khoa häc nghiªn cøu vÒ c¸c h×nh thøc vµ quy luËt cña t­ duy nh»m nhËn thøc ®óng ®¾n thÕ giíi hiÖn thùc kh¸ch quan. 1. Tr­íc hÕt, m«n häc lµm râ b¶n chÊt cña kh¸i niÖm t­ duy vµ t­ duy logic; ®èi t­îng, ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu, kh¸i l­îc lÞch sö vµ ý nghÜa cña viÖc nghiªn cøu logic häc;

 2. Cung cÊp nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n nhÊt vÒ ®Æc ®iÓm, kÕt cÊu logic cña c¸c h×nh thøc t­ duy nh­ kh¸i niÖm, ph¸n ®o¸n, suy luËn;

 3. Ph©n tÝch vµ chøng minh c¸c thao t¸c, c¸c quy t¾c logic;

 4. Lµm râ néi dung, c¬ së kh¸ch quan, yªu cÇu vµ ý nghÜa cña quy luËt t­ duy logic;

 5. Lµm râ vÒ b¶n chÊt vµ vai trß cña gi¶ thuyÕt, chøng minh, b¸c bá. Thªm vµo ®ã trong mçi vÊn ®Ò, khi häc xong phÇn lÝ thuyÕt ®Òu cã sù vËn dông nh÷ng kiÕn thøc logic vµo cuéc sèng, nhÊt lµ vËn dông trong lÜnh vùc ho¹t ®éng ph¸p luËt.

4. Néi dung chi tiÕt cña m«n häc

Vấn đề 1. §èi t­îng, ph­¬ng ph¸p vµ ý nghÜa cña logic häc

1.1. §èi t­îng, ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu cña logic häc

1.1.1. Logic häc lµ g×?

1.1.2. T­ duy logic

1.1.3. §èi t­îng nghiªn cøu cña logic häc

1.1.4. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu cña logic häc

1.2. Kh¸i l­îc vÒ lÞch sö ph¸t triÓn vµ ý nghÜa cña viÖc nghiªn cøu logic häc

1.2.1. Kh¸i l­îc vÒ lÞch sö ph¸t triÓn cña khoa häc logic

1.2.2. ý nghÜa cña viÖc häc tËp, nghiªn cøu logic häc

Vấn đề 2. Kh¸i niÖm

2.1. B¶n chÊt cña kh¸i niÖm

2.1.1. Kh¸i niÖm lµ g×?

2.1.2. §Æc tr­ng c¬ b¶n cña kh¸i niÖm

2.1.3. H×nh thøc ng«n ng÷ biÓu ®¹t kh¸i niÖm

2.2. KÕt cÊu logic cña kh¸i niÖm

2.2.1. Néi hµm cña kh¸i niÖm

2.2.2. Ngo¹i diªn cña kh¸i niÖm

2.2.3. Quan hÖ gi÷a néi hµm vµ ngo¹i diªn cña kh¸i niÖm

2.3. Quan hÖ gi÷a c¸c kh¸i niÖm

2.3.1. Quan hÖ phï hîp

2.3.1.1. Quan hÖ ®ång nhÊt

2.3.1.2. Quan hÖ thø bËc

2.3.1.3. Quan hÖ giao nhau

2.3.2. Quan hÖ kh«ng phï hîp

2.4.2.1. Quan hÖ ®ång vÞ

2.4.2.2. Quan hÖ m©u thuÉn

2.4.2.3. Quan hÖ ®èi lập

2.3.3. Các khái niệm tách rời


  1. C¸c thao t¸c logic ®èi víi kh¸i niÖm

2.4.1. §Þnh nghÜa kh¸i niÖm

    1. C¸c quy t¾c ®Þnh nghÜa kh¸i niÖm

2.4.1.2. C¸c ph­¬ng ph¸p ®Þnh nghÜa kh¸i niÖm

2.4.2. Thu hÑp vµ më réng kh¸i niÖm

2.4.2.1. Thu hÑp kh¸i niÖm

2.4.2.2. Më réng kh¸i niÖm

2.4.3. Ph©n chia kh¸i niÖm

2.4.3.1. C¸c quy t¾c ph©n chia kh¸i niÖm

2.4.3.2. C¸c ph­¬ng ph¸p ph©n chia kh¸i niÖm

Vấn đề 3. Ph¸n ®o¸n


3.1. B¶n chÊt cña ph¸n ®o¸n

3.1.1. Ph¸n ®o¸n lµ g×?

3.1.2. §Æc tr­ng c¬ b¶n cña ph¸n ®o¸n

3.1.3. H×nh thøc ng«n ng÷ biÓu ®¹t ph¸n ®o¸n

3.2. Ph¸n ®o¸n ®¬n

3.2.1. Ph¸n ®o¸n ®¬n lµ g×?

3.2.2. KÕt cÊu logic cña ph¸n ®o¸n ®¬n

3.2.3. C¸c lo¹i ph¸n ®o¸n ®¬n

3.2.4. Mèi quan hÖ vÒ gi¸ trÞ logic cña ph¸n ®o¸n c¬ b¶n

3.2.5. TÝnh chu diªn cña c¸c thuËt ng÷ (S, P) trong c¸c ph¸n ®o¸n c¬ b¶n: A, E, I, O

3.3. Ph¸n ®o¸n phøc

3.3.1. Ph¸n ®o¸n phøc lµ g×?

3.3.2. C¸c lo¹i ph¸n ®o¸n phøc

3.3.2.1. Ph¸n ®o¸n liªn kÕt - phÐp héi

3.3.2.2. Ph¸n ®o¸n lùa chän - phÐp tuyÓn

3.3.2.3. Ph¸n ®o¸n kÐo theo - phÐp kÐo theo

3.3.2.4. Phñ ®Þnh ph¸n ®o¸n - phÐp phñ ®Þnh

3.3.2.5. Ph¸n ®o¸n t­¬ng ®­¬ng (®¼ng trÞ) - PhÐp t­¬ng ®­¬ngVấn đề 4. Quy luËt c¬ b¶n cña t­ duy logic

4.1. B¶n chÊt cña quy luËt t­ duy

4.1.2. Quy luËt t­ duy logic lµ g×?

4.1.3. §Æc ®iÓm cña quy luËt t­ duy logic

4.2. C¸c quy luËt c¬ b¶n cña t­ duy logic

4.2.1. Quy luËt ®ång nhÊt    1. Néi dung quy luËt

4.2.1.2. C¬ së kh¸ch quan cña quy luËt

4.2.1.3. Yªu cÇu cña quy luËt

4.2.1.4. ý nghÜa cña quy luËt

4.2.2. Quy luËt cÊm m©u thuÉn

4.2.2.1. Néi dung quy luËt

4.2.2.2. C¬ së kh¸ch quan cña quy luËt

4.2.2.3. Yªu cÇu cña quy luËt

4.2.2.4. ý nghÜa cña quy luËt

4.2.3. Quy luËt lo¹i bµi trung

4.2.3.1. Néi dung quy luËt

4.2.3.2. C¬ së kh¸ch quan cña quy luËt

4.2.3.3. Yªu cÇu cña quy luËt

4.2.3.4. ý nghÜa cña quy luËt

4.2.4. Quy luËt lÝ do ®Çy ®ñ

4.2.4.1. Néi dung quy luËt

4.2.4.2. C¬ së kh¸ch quan cña quy luËt

4.2.4.3. Yªu cÇu cña quy luËt

4.2.4.4. ý nghÜa cña quy luËtVấn đề 5. Suy luËn

5.1. B¶n chÊt cña suy luËn

5.1.1. Suy luËn lµ g×?

5.1.2. Bản chất cña suy luËn

5.1.3. C¸c lo¹i suy luËn

5.2. Suy luËn diÔn dÞch

5.2.1. Suy luËn diÔn dÞch trùc tiÕp

5.2.1.1. BiÕn ®æi ph¸n ®o¸n ®¬n

5.2.1.2. Dùa vµo h×nh vu«ng logic

5.2.1.3. Dùa vµo tÝnh ®¼ng trÞ cña c¸c ph¸n ®o¸n phøc

5.2.2. Suy luËn diÔn dÞch gi¸n tiÕp

5.2.2.1. Suy luËn diÔn dÞch gi¸n tiÕp lµ g×?

5.2.2.2. Các loại suy luËn diÔn dÞch gi¸n tiÕp

5.2.2.2.1. Suy luận diễn dịch gián tiếp đơn

5.2.2.2.2. Suy luận diễn dịch gián tiếp phøc

5.3. Suy luËn quy n¹p

5.3.1. Suy luËn quy n¹p lµ g×?

5.3.2. C¸c lo¹i suy luËn quy n¹p

5.3.2.1. Quy n¹p hoµn toµn

5.3.2.2. Quy n¹p kh«ng hoµn toµn

5.3.2.2.1. Quy nạp phổ thông

5.3.2.2.2. Quy nạp khoa học

5.3.3. C¸c ph­¬ng ph¸p t×m mèi liªn hÖ nh©n - qu¶

5.4. Suy luËn t­¬ng tù

5.4.1. Suy luËn t­¬ng tù là gì?

5.4.2. Phân lo¹i suy luËn t­¬ng tù

5.4.3. ý nghÜa

Vấn đề 6. Gi¶ thuyÕt, chøng minh, b¸c bá

6.1. Gi¶ thuyÕt

6.1.1. B¶n chÊt cña gi¶ thuyÕt

6.1.2. X©y dùng và kiểm tra gi¶ thuyÕt

6.2. Chøng minh

6.2.1. B¶n chÊt cña chøng minh

6.2.2. Các quy t¾c chøng minh

6.2.3. Các ph­¬ng ph¸p chøng minh

6.3. B¸c bá

6.3.1. B¶n chÊt cña b¸c bá6.3.2. Các quy t¾c b¸c bá

5. Môc tiªu chung cña m«n häc

5.1 Môc tiªu nhËn thøc

* VÒ kiÕn thøc

 • Trình bày ®­îc ®èi t­îng, ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu của khoa học logic.

 • Trình bày được kh¸i l­îc lÞch sö hình thành và ph¸t triÓn của logic häc.

 • Trình bày được c¸c kh¸i niÖm cơ bản của logic học.

 • Trình bày được bản chất của các hình thức và quy luật của tư duy.

 • Tr×nh bµy ®­îc kÕt cÊu logic cña c¸c h×nh thøc t­ duy, gi¶ thuyÕt, chøng minh và bác bỏ.

 • Tr×nh bµy ®­îc c¸c quy t¾c của thao tác logic.

 • Trình bày được các thao tác logic của tư duy.

 • ViÕt ®­îc c¸c c«ng thøc của logic học.

* VÒ kÜ n¨ng

 • Ph©n tÝch vµ h×nh thøc ho¸ ®­îc kÕt cÊu logic cña kh¸i niÖm, ph¸n ®o¸n, suy luËn.

 • X¸c ®Þnh ®­îc mèi quan hÖ gi÷a c¸c kh¸i niÖm b»ng phương pháp s¬ ®å ho¸.

 • VËn dông c¸c c«ng thøc, thùc hiÖn thµnh th¹o c¸c thao t¸c logic trong khái niệm, phán đoán, suy luận.

 • ChØ ra c¸c lçi logic trong c¸c v¨n b¶n vµ c¸c lËp luËn khi gÆp.

* VÒ th¸i ®é

 • RÌn luyÖn ph­¬ng ph¸p t­ duy, ph­¬ng ph¸p nhËn thøc, ph­¬ng ph¸p tiÕp cËn vÊn ®Ò.

 • Quan t©m ®óng møc, häc tËp, nghiªn cøu mét c¸ch nghiªm tóc m«n logic häc sÏ gãp phÇn n©ng cao tr×nh ®é t­ duy logic cña mçi ng­êi vµ qua ®ã, n©ng cao chÊt l­îng ®µo t¹o cö nh©n luËt.

5.2. C¸c môc tiªu kh¸c

 • Xây dựng đề cương về một vấn đề nghiên cứu có kết cấu logic hệ thống chặt chẽ.

 • Sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p logic ®Ó kh¸i qu¸t ho¸, hÖ thèng ho¸ nh÷ng vÊn ®Ò nghiªn cøu.

 • Hình thành kĩ năng lập luận, kĩ năng thuyết trình trước đám đông.

6. MỤC TIÊU NHẬN THỨC CHI TIẾT

MTBậc 1

Bậc 2

Bậc 3

1. Đối tượng, phương pháp, lịch sử phát triển và ý nghĩa của logic học

1A1. Trình bày được khái niệm và đặc điểm của tư duy và tư duy logic.

1A2. Trình bày được đối tượng nghiên cứu của logic học.

1A3. Trình bày được phương pháp nghiên cứu cơ bản của logic học.

1A4. Trình bày được khái lược lịch sử hình thành và phát triển của logic học (chủ yếu của logic hình thức).

1A5.Trình bày được ý nghĩa của việc nghiên cứu logic học.

1B1. Phân tích được khái niệm, đặc điểm và điều kiện hình thành của tư duy và tư duy logic.

1B2. Phân tích được đối tượng nghiên cứu của logic học.

1B3. Phân biệt được tư duy và ngôn ngữ.

1B4. Phân tích được cơ sở của việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu của logic học.


1C1. Phân biệt được đối tượng của logic hình thức với logic biện chứng và lí luận nhận thức.

1C2. Tìm hiểu được sự phát triển của logic học phi cổ điển.

1C3. Nêu được quan điểm của cá nhân về vị trí, vai trò của khoa học logic đối với việc nghiên cứu luật học.


2.

Khái niệm2A1. Trình bày được định nghĩa và các đặc trưng cơ bản của khái niệm.

2A2. Trình bày được kết cấu logic của khái niệm.

2A3. Trình bày được mối quan hệ giữa các khái niệm.

2A4. Trình bày được thao tác thu hẹp và mở rộng khái niệm.

2A5. Trình bày được thao tác định nghĩa khái niệm (kết cấu, quy tắc và phương pháp định nghĩa).

2A6. Trình bày được thao tác phân chia khái niệm (khái niệm, quy tắc, phương pháp và mục đích, ý nghĩa).

2B1. Phân tích được các đặc điểm của khái niệm.

2B2. Phân biệt được khái niệm và từ.

2B3. Phân tích được kết cấu logic và mối quan hệ giữa các bộ phận trong kết cấu logic của khái niệm.

2B4. Phân tích và so sánh được mối quan hệ giữa các khái niệm.

2B5. Phân tích được các thao tác logic trên khái niệm.


2B1. Vận dụng được mối quan hệ của các khái niệm để xem xét mối quan hệ giữa các khái niệm trong lĩnh vực luật học.

2B2. Vận dụng được các thao tác logic vào lĩnh vực luật học.


3.

Phán đoán3A1. Trình bày được khái niệm và các đặc trưng cơ bản của phán đoán.

3A2. Trình bày được kết cấu logic của phán đoán đơn.

3A3. Trình bày được các dạng phán đoán đơn thuộc tính cơ bản.

3A4. Trình bày được mối quan hệ giữa các phán đoán đơn (quan hệ lượng, chất; quan hệ giá trị).

3A5. Trình bày được tính chu diên của các thuật ngữ trong phán đoán đơn.

3A6. Trình bày được khái niệm, các loại và các công thức phán đoán phức.

3A7. Trình bày được bảng giá trị của các phán đoán phức.

3A8. Trình bày được thứ tự thực hiện các phép tính logic.

3B1. Phân tích được các đặc trưng cơ bản của phán đoán.

3B2. Chỉ ra được sự khác biệt và mối quan hệ giữa phán đoán và câu.

3B3. Phân tích được mối quan hệ về giá trị giữa các phán đoán đơn A, I, E, O.

3B4. Phân tích được nội dung phản ánh của phán đoán phức.

3B5. Phân tích được kết cấu logic của phán đoán phức.

3B6. Biến đổi được các công thức của phán đoán phức.

3C1. So sánh được chức năng của phán đoán với chức năng của khái niệm.

3C2. Vận dụng được quan hệ giá trị giữa các phán đoán để xem xét các phán đoán có nội dung pháp luật.

3C3. Từ phán đoán đã có, tìm được các phán đoán đẳng trị với nó.

3C4. Vận dụng được kiến thức về phán đoán để phát hiện lỗi logic trong các văn bản khi gặp.

4.

Quy luật tư duy logic cơ bản
4A1. Trình bày được khái niệm về quy luật tư duy và đặc trưng cơ bản của nó.

4A2. Trình bày được nội dung cơ sở khách quan, yêu cầu và ý nghĩa của các quy luật tư duy.

4B1. Phân tích được khái niệm và các đặc trưng của quy luật tư duy.

4B2. Phân tích và so sánh được các quy luật tư duy.


4C1. Phân biệt được quy luật tư duy với quy luật tự nhiên và quy luật xã hội.

4C2. Vận dụng được nội dung của các quy luật tư duy để chỉ ra lỗi vi phạm các quy luật tư duy khi gặp.

5.

Suy


luận

5A1. Trình bày được khái niệm suy luận. Nêu các đặc trưng cơ bản của suy luận.

5A2. Trình bày được khái niệm và các hình thức suy luận diễn dịch trực tiếp.

5A3. Phát biểu được khái niệm suy luận diễn dịch gián tiếp (luận ba đoạn đơn).

5A4. Trình bày được kết cấu logic của luận ba đoạn đơn và các loại hình của nó. Nêu được quy tắc chung và quy tắc cho từng loại hình.

5A5. Trình bày được khái niệm và các hình thức biểu hiện của luận ba đoạn rút gọn; luận ba đoạn phức (liên hoàn); suy luận điều kiện; suy luận lựa chọn.

5A6. Trình bày được khái niệm, đặc trưng cơ bản và các loại suy luận quy nạp.

5A7. Trình bày được các phương pháp tìm mối liên hệ nhân quả, viết các bảng sơ đồ tóm tắt nội dung của chúng.

5A8. Trình bày được bản chất, các loại và ý nghĩa của suy luân tương tự (loại suy).

5B1. Phân tích được các đặc trưng cơ bản của suy luận.

5B2. Thực hiện thành thạo các thao tác logic trong suy luận diễn dịch trực tiếp.

5B3. Vẽ được các sơ đồ biểu diễn luận ba đoạn đơn.

5B4. Chứng minh được các quy tắc và rút ra các hệ quả (nếu có).

5B5. Làm rõ được những điều kiện để nhận biết luận ba đoạn rút gọn, luận ba đoạn liên hoàn đúng; chứng minh các dạng suy luận điều kiện và suy luận lựa chọn.

5B6. Phân tích được điều kiện suy luận quy nạp hoàn toàn; so sánh quy nạp phổ thông và quy nạp khoa học.

5B7. Phân tích được nội dung của mỗi phương pháp tìm mối liên hệ nhân quả. Lấy ví dụ minh họa.

5C1. Từ phán đoán đã cho thực hiện được suy luận diễn dịch trực tiếp theo yêu cầu hoặc có thể chỉ ra một suy luận sai.

5C2. Vận dụng được quy tắc để chỉ ra được những luận ba đoạn có kết luận hợp hay không hợp logic .

5C3. Khôi phục được dạng đầy đủ hoặc xây dựng một luận ba đoạn theo yêu cầu.

5C4. So sánh được suy luận quy nạp và suy luận diễn dịch.


6.

Giả


thuyết -

chứng minh -

bác bỏ


6A1. Trình bày được bản chất, quá trình hình thành và kiểm tra giả thuyết.

6A2. Trình bày được bản chất, kết cấu logic, quy tắc và các phương pháp chứng minh.

6A3. Trình bày được khái niệm và các quy tắc bác bỏ.

6B1. Phân tích được bản chất, ý nghĩa của giả thuyết trong nhận thức khoa học.

6B2. So sánh được hai phương pháp chứng minh trực tiếp và chứng minh gián tiếp.


6C1. Nêu được vai trò của giả thuyết trong nhận thức khoa học.

6C2. So sánh được chứng minh và bác bỏ.


7. TỔNG HỢP MỤC TIÊU NHẬN THỨC

Mục tiêu

Vấn đề

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Tổng

Vấn đề 1

5

4

3

12

Vấn đề 2

6

5

2

13

Vấn đề 3

8

6

4

18

Vấn đề 4

2

2

2

6

Vấn đề 5

8

7

4

19

Vấn đề 6

3

2

2

7

Tæng


32

26

17

75

8. HỌC LIỆU

A. GIÁO TRÌNH  1. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình logic học, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 1998, 2002, 2009.

B. Tµi liÖu tham kh¶o

 1. Nguyễn Đức Dân, Nhập môn logic hình thức, Nxb. Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2008.

 2. Nguyến Như Hải, Logic học đại cương, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 2007.

 3. Tô Duy Hợp và Nguyễn Anh Tuấn, Giáo trình logic học, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 2001.

 4. E.A. Khômencô, Logic học, Nxb. Quân đội nhân dân, 1976.

 5. Bùi Thanh Quất và Nguyễn Tuấn Chi, Giáo trình logic hình thức, Đại học tổng hợp Hà Nội, 1994.

 6. Vương Tất Đạt, Logic học, Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, 1997.

 7. Vũ Cao Đàm, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nxb. Khoa học và kĩ thuật, Hà Nội, 1998.

 8. Nguyễn Đức Đồng - Nguyễn Văn Vĩnh, Logic toán, Nxb. Thanh Hoá, 2001.

 9. Đái Xuân Ninh, Nguyễn Đức Dân..., Ngôn ngữ học: Khuynh hướng - lĩnh vực - khái niệm (tập I, tập II), Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1984.

 10. Nguyễn Gia Thơ, Logic quy nạp và vai trò của nó trong nhận thức khoa học, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2005.

 11. Nguyễn Văn Trấn, Mấy bài nói chuyện về logic, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1983.

 12. Phạm Viết Vượng, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nxb. Đại học quốc gia, Hà Nội, 1997.

 13. Vũ Văn Viên, “Đôi điều suy nghĩ về quá trình xây dựng các giả thuyết khoa học”, Tạp chí triết học, số 4/1993.

 14. Vũ Văn Viên, “Giả thuyết với tư cách là hình thức cơ bản của sự phát triển tri thức khoa học”, Tạp chí triết học, số 6/1996.

 15. Nguyễn Lai, Những bài giảng về ngôn ngữ học đại cương (Tập 1: Mối quan hệ giữa ngôn ngữ và tư duy), Nxb. Đại học quốc gia, Hà Nội, 1997.

 16. Lê Doãn Tá, Tô Duy Hợp, Vũ Trọng Dung, Giáo trình logic học, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004.

 17. Nguyễn Đức Dân, Logic học, Nxb Thống kê, Hà Nội, 2003.

C. TÀI LIỆU KHÁC

 1. http://www.chungta.com

- Về nhận thức

- Tư duy và logic. 1. http://www.aiti-aptech.com.vn

- ForumsAiti-aptech> c«ng nghÖ th«ng tin>Code Dmore

3. http://www.google.com

- Từ khoá: Tư duy và tư duy logic

4. http://www.logic.com5. http://www.tu duy.com


  1. 9. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY-HỌC

  2. 9.1. Lịch trình chung

TuầnHình thức tổ chức dạy-học

Tổng sốthuyết

Seminar

LVN

Tự NC

Tư vấn

KTĐG

1

1

2

4

2

2

Nhận BT lớn, BT c¸ nh©n sè 1

10

2

2

2

4

2

2

Nộp BT cá nhân sè 1

Nhận BT c¸ nh©n sè 2

10

3

3

2

4

2

2

Nộp BT cá nhâns è 2

10

4

5

2

4

2

2
10

5

4 + 6

2

4

2

2

Nộp BT lớn

10

Tổng

10

20

10

10
50
10

10

5

5
30

9.2. Lịch trình chi tiết

Tuần 1: Vấn đề 1

H×nh thøc tæ chøc d¹y-häc

Sè giê TC

Néi dung chÝnh

Yªu cÇu sinh viªn chuÈn bÞ

LÝ thuyÕt 1


2 giê TC

- Giíi thiÖu ĐÒ c­¬ng m«n häc.

- Giíi thiÖu m«n logic häc: tªn gäi, c¸ch viÕt, c¸c m«n logic häc.

- øng dông cña logic häc trong thùc tiÔn cuéc sèng vµ trong lÜnh vùc ph¸p luËt.

- Giới thiệu giáo trình và hÖ thèng tµi liÖu tham kh¶o.

- Kh¸i niÖm t­ duy, t­ duy logic, h×nh thøc logic cña tư duy.


* §äc:

- Logic häc, E.A. Kh«menc«, Nxb. Qu©n ®éi nh©n d©n, 1976.- Gi¸o tr×nh logic häc, Tr­êng Đ¹i häc LuËt Hµ Néi, Nxb. C«ng an nh©n d©n, Hà Nội, 1998.

- Gi¸o tr×nh logic häc, T« Duy Hîp vµ NguyÔn Anh TuÊn, Nxb. Thµnh phè Hå ChÝ Minh, 2001.

- Gi¸o tr×nh logic h×nh thøc, Bïi Thanh QuÊt vµ NguyÔn TuÊn Chi, §¹i häc tæng hîp Hµ Néi, 1994.

- Logic häc ®¹i c­¬ng, NguyÔn Nh­ H¶i, Nxb. Gi¸o dôc, Hµ Néi, 2007.* Website:

- http://www.chungta.com.vn

+ VÒ nhËn thøc;

+ T­ duy vµ logic.

- http://www.logic.com

- http://www.tu duy.com


Seminar 1

1 giê TC

Đèi t­îng và ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu cña logic häc.

Seminar 2

1 giê TC

- Khái niệm logic và logic học.

- Đặc điểm của tư duy và tư duy logic.

- Đối tượng nghiên cứu của logic học.

- Phương pháp nghiên cứu của logic học.

- Khái lược lịch sử hình thành và phát triển của logic học (chủ yếu của logic hình thức).


KT§G

NhËn BT lớn, BT c¸ nh©n sè 1

Tư vấn

 • Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu...

 • Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ sáu

 • Địa điểm: Văn phòng Khoa lí luận chính trị

Tuần 2: Vấn đề 2

H×nh thøc tæ chøc d¹y-häc

Sè giê TC

Néi dung chÝnh

Yªu cÇu sinh viªn chuÈn bÞ

LÝ thuyÕt

2 giê TC

- §Æc tr­ng cña kh¸i niÖm.

- KÕt cÊu logic cña kh¸i niÖm.

- Quan hÖ gi÷a c¸c kh¸i niÖm.

- Mét sè thao t¸c logic trªn kh¸i niÖm.

- §Þnh nghÜa kh¸i niÖm.

- Ph©n chia kh¸i niÖm.* §äc:

- Ng«n ng÷ häc: Khuynh h­íng - lÜnh vùc - kh¸i niÖm (tËp I, tËp II), §¸i Xu©n Ninh, NguyÔn §øc D©n, Nxb. Khoa học xã hội, Hµ Néi, 1984.

- Nh÷ng bµi gi¶ng vÒ ng«n ng÷ häc ®¹i c­¬ng (TËp 1: Mèi quan hÖ gi÷a ng«n ng÷ vµ t­ duy), NguyÔn Lai, Nxb. §ại học quốc gia, Hµ Néi, 1997.

- Logic häc, E.A. Kh«menc«, Nxb. Qu©n ®éi nh©n d©n, 1976.

- Gi¸o tr×nh logic häc, Tr­êng §¹i häc LuËt Hµ Néi, Nxb. C«ng an nh©n d©n, 1998.

- Gi¸o tr×nh logic häc, T« Duy Hîp vµ NguyÔn Anh TuÊn, Nxb. Thµnh phè Hå ChÝ Minh, 2001.

- Gi¸o tr×nh logic h×nh thøc, Bïi Thanh QuÊt vµ NguyÔn TuÊn Chi, §¹i häc tæng hîp Hµ Néi, 1994.

- Logic häc ®¹i c­¬ng, NguyÔn Nh­ H¶i, Nxb. Gi¸o dôc, 2007.Seminar 1

1 giê TC

- Khái niệm và các đặc trưng cơ bản của khái niệm.

- Kết cấu logic của khái niệm.- Mối quan hệ giữa các khái niệm.

- Thao tác thu hẹp và mở rộng khái niệm.

Seminar 2

1 giê TC

- Thao tác định nghĩa khái niệm (kết cấu, quy tắc và phương pháp định nghĩa).

- Thao tác phân chia khái niệm (khái niệm, quy tắc, phương pháp và mục đích, ý nghĩa)

KT§G

Nép BT c¸ nh©n sè 1, nhËn BT c¸ nh©n sè 2

Tư vấn

 • Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu...

 • Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ sáu

 • Địa điểm: Văn phòng Khoa lí luận chính trị

Tuần 3: Vấn đề 3

H×nh thøc tæ chøc d¹y-häc

Sè giê TC

Néi dung chÝnh

Yªu cÇu sinh viªn chuÈn bÞ

LÝ thuyÕt

2 giê TC

- §Æc ®iÓm cña ph¸n ®o¸n.

- C¸c lo¹i ph¸n ®o¸n:

+ Ph¸n ®o¸n ®¬n.

+ Ph¸n ®o¸n phøc vµ c¸c phÐp tÝnh logic.


* §äc:

- Logic häc, E.A. Kh«menc«, Nxb. Qu©n ®éi nh©n d©n, 1976.

- Gi¸o tr×nh logic häc, Tr­êng §¹i häc LuËt Hµ Néi, Nxb. C«ng an nh©n d©n, 1998.

- Gi¸o tr×nh logic häc, T« Duy Hîp vµ NguyÔn Anh TuÊn, Nxb. Thµnh phè Hå ChÝ Minh, 2001.

- Gi¸o tr×nh logic h×nh thøc, Bïi Thanh QuÊt vµ NguyÔn TuÊn Chi, §¹i häc tæng hîp Hµ Néi, 1994.

- Logic häc ®¹i c­¬ng, NguyÔn Nh­ H¶i, Nxb. Gi¸o dôc, 2007.

- Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc, Vò Cao §µm, Nxb. Khoa häc vµ kÜ thuËt, Hµ Néi, 1998.

- Logic to¸n, NguyÔn §øc §ång, NguyÔn V¨n VÜnh, Nxb. Thanh Ho¸, 2001.


Seminar 1

1 giê TC

- Khái niệm phán đoán, các đặc trưng cơ bản của phán đoán.

- Kết cấu logic của phán đoán đơn.

- Các dạng phán đoán đơn thuộc tính cơ bản.

- Mối quan hệ giữa các phán đoán đơn (hình vuông logic).Seminar 2

1 giê TC

- Tính chu diên của các thuật ngữ trong phán đoán đơn.

- Khái niệm và các loại phán đoán phức.

- Các công thức phán đoán phức.

- Bảng giá trị của các phán đoán phức.

- Thứ tự thực hiện các phép tính logic - luyện làm BT logic.


KT§G

Nép BT c¸ nh©n sè 2

Tư vấn

 • Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu...

 • Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ sáu

 • Địa điểm: Văn phòng Khoa lí luận chính trị

Tuần 4: Vấn đề 5

H×nh thøc tæ chøc d¹y-häc

Sè giê TC

Néi dung chÝnh

Yªu cÇu sinh viªn chuÈn bÞ

LÝ thuyÕt

2 giê TC

- §Æc ®iÓm suy luËn.

- Suy luËn diÔn dÞch.

- Suy luËn quy n¹p.


* §äc:

- Logic häc, E.A. Kh«menc«, Nxb. Qu©n ®éi nh©n d©n, 1976.

- Gi¸o tr×nh logic häc, Tr­êng §¹i häc LuËt Hµ Néi, Nxb. C«ng an nh©n d©n, 1998.

- Gi¸o tr×nh logic häc, T« Duy Hîp vµ NguyÔn Anh TuÊn, Nxb. Thµnh phè Hå ChÝ Minh, 2001.

- Gi¸o tr×nh logic h×nh thøc, Bïi Thanh QuÊt vµ NguyÔn TuÊn Chi, §¹i häc tæng hîp Hµ Néi, 1994.

- Logic häc ®¹i c­¬ng, NguyÔn Nh­ H¶i, Nxb. Gi¸o dôc, 2007.

- Logic quy n¹p vµ vai trß cña nã trong nhËn thøc khoa häc, NguyÔn Gia Th¬, Nxb. Khoa học xã hội, Hµ Néi, 2005.

- MÊy bµi nãi chuyÖn vÒ logic, NguyÔn V¨n TrÊn, Nxb. Sù thËt, Hµ Néi, 1983.

- Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc, Ph¹m ViÕt V­îng, Nxb. §¹i häc quèc gia, Hµ Néi, 1997.


Seminar 1

1 giê TC

- Khái niệm suy luận, nêu các đặc trưng cơ bản của suy luận.

- Khái niệm và các hình thức suy luận diễn dịch trực tiếp.

- Khái niệm suy luận diễn dịch gián tiếp (luận ba đoạn đơn) và các loại hình của nó. Nêu quy tắc chung và quy tắc cho từng loại hình.


Seminar 2

1 giê TC

- Khái niệm và các hình thức biểu hiện của luận ba đoạn rút gọn, luận ba đoạn phức (liên hoàn), suy luận điều kiện, suy luận lựa chọn.

- Khái niệm, đặc trưng cơ bản và các loại suy luận quy nạp.

- Các phương pháp tìm mối liên hệ nhân quả, viết các bảng sơ đồ tóm tắt nội dung của chúng.

- Bản chất, các loại và ý nghĩa của suy luận tương tự (loại suy).Tư vấn

 • Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu...

 • Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ sáu

 • Địa điểm: Văn phòng Khoa lí luận chính trị


Tuần 5: Vấn đề 4 + 6

H×nh thøc tæ chøc d¹y-häc

Sè giê TC

Néi dung chÝnh

Yªu cÇu sinh viªn chuÈn bÞ

LÝ thuyÕt

2 giê TC

- §Æc ®iÓm cña quy luËt t­ duy logic.

- Quy luËt ®ång nhÊt.

- Quy luËt cÊm m©u thuÉn.

- Quy luËt lo¹i trõ c¸i thø ba.

- Quy luËt lÝ do ®Çy ®ñ.

- Gi¶ thuyÕt: Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm, qu¸ tr×nh h×nh thµnh, chøng minh gi¶ thuyÕt.

- Chøng minh: kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm, kÕt cÊu, quy t¾c, c¸c h×nh thøc chứng minh.

- B¸c bá: kh¸i niÖm bác bỏ, quy tắc bác bỏ.


* §äc:

- Logic häc, E.A. Kh«menc«, Nxb. Qu©n ®éi nh©n d©n, 1976.

- Gi¸o tr×nh logic häc, Tr­êng §¹i häc LuËt Hµ Néi, Nxb. C«ng an nh©n d©n, 1998.

- Gi¸o tr×nh logic häc, T« Duy Hîp vµ NguyÔn Anh TuÊn, Nxb. Thµnh phè Hå ChÝ Minh, 2001.

- Gi¸o tr×nh logic h×nh thøc, Bïi Thanh QuÊt vµ NguyÔn TuÊn Chi, §¹i häc tæng hîp Hµ Néi, 1994.

- Logic häc ®¹i c­¬ng, NguyÔn Nh­ H¶i, Nxb. Gi¸o dôc, 2007.- Logic quy n¹p vµ vai trß cña nã trong nhËn thøc khoa häc, NguyÔn Gia Th¬, Nxb. Khoa học xã hội, Hµ Néi, 2005.

- MÊy bµi nãi chuyÖn vÒ logic, NguyÔn V¨n TrÊn, Nxb. Sù thËt, Hµ Néi, 1983.- Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc, Ph¹m ViÕt V­îng, Nxb. §¹i häc quèc gia, Hµ Néi, 1997.

- §«i ®iÒu suy nghÜ vÒ qu¸ tr×nh x©y dùng c¸c gi¶ thuyÕt khoa häc, Vò V¨n Viªn, T¹p chÝ triÕt häc, số 4/1993.

- Gi¶ thuyÕt víi t­ c¸ch lµ h×nh thøc c¬ b¶n cña sù ph¸t triÓn tri thøc khoa häc, Vò V¨n Viªn, T¹p chÝ triÕt häc, số 6/1996.

* Website:

- http://www.chungta.com.vn

+ VÒ nhËn thøc.

+ T­ duy vµ logic.

- http://www.logic.com

- http://www.tuduy.com


Seminar 1

1 giê TC

- Khái niệm quy luật tư duy và đặc trưng cơ bản của nó.

- Nội dung, cơ sở khách quan, yêu cầu và ý nghĩa của các quy luật tư duy.

- Bản chất, quá trình hình thành giả thuyết.


Seminar 2

1 giê TC

- Kiểm tra giả thuyết.

- Khái niệm chứng minh: bản chất, kết cấu logic, quy tắc và các phương pháp chứng minh.

- Khái niệm bác bỏ và các quy tắc bác bỏ.


Tư vấn

 • Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu...

 • Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ sáu

 • Địa điểm: Văn phòng Khoa lí luận chính trị

KT§G

Nép BT lớn

10. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI MÔN HỌC

- Theo quy ®Þnh chung cña Tr­êng.11. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

11.1. §¸nh gi¸ th­êng xuyªn

- KiÓm diÖn11.2. §¸nh gi¸ ®Þnh k×

H×nh thøc

TØ lÖ

BT c¸ nh©n (2 bµi)

20%

BT lín

20%

Thi kÕt thóc häc phÇn

60%

11.3. Tiêu chí đánh giá

 • BT cá nhân (2 bài)

 • Hình thức: Bài viết từ 5 đến 6 trang trên khổ giấy A4 (yêu cầu viết tay).

 • Nội dung: Kiểm tra thái độ tự học, tự nghiên cứu mục tiêu cụ thể trong nội dung của tuần.

 • Tiêu chí đánh giá:

+ Thực hiện đúng yêu cầu của bài;

+ Bố cục chặt chẽ;

+ Lập luận logic;

+ Văn phong rõ ràng;

+ Trình bày đẹp, có trích dẫn;

+ Tài liệu tham khảo hợp lệ. • BT lớn

 • Hình thức: Bài luận từ 6 đến 8 trang trên khổ giấy A4 (yêu cầu viết tay);

 • Nội dung: Giải quyết những nội dung trong bộ câu hỏi yêu cầu.

 • Tiêu chí đánh giá:

+ Thực hiện đúng yêu cầu của bài;

+ Bố cục chặt chẽ;

+ Lập luận logic;

+ Văn phong rõ ràng;

+ Trình bày đẹp, có trích dẫn;

+ Tài liệu tham khảo hợp lệ. • Thi kết thúc học phần

 • Hình thức: Thi viết, thời gian làm bài: 90 phút.

 • Nội dung: Toàn bộ chương trình đã học, nhấn mạnh phần BT và vận dụng giải quyết tình huống thực tế.

MỤC LỤC
Trang

1

Thông tin về giảng viên

3

2

Môn học tiên quyết

3

3

Tóm tắt nội dung môn học

3

4

Nội dung chi tiết của môn học

4

5

Mục tiêu chung của môn học

8

6

Mục tiêu nhận thức chi tiết

11

7

Tổng hợp mục tiêu nhận thức

14

8

Học liệu

14

9

Hình thức tổ chức dạy-học

16

10

Chính sách đối với môn học

24

11

Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá

24

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương