TRƯỜng cao đẲng kinh tế KỸ thuật phú LÂm cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 8.94 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích8.94 Kb.

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT

PHÚ LÂM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 57 /TB-PL-TCHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2012

THÔNG BÁO

Về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản


Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư;

Căn cứ vào Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/5/2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản;

Căn cứ Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính,

Hiệu trưởng Nhà trường thông báo đến các đơn vị trực thuộc về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản như sau:

1.Văn bản của các đơn vị soạn thảo được trình bày theo đúng Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư; Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư; Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản; Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính (File đính kèm);

2.Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị liên hệ Phòng Tổ chức- Hành chính ( Cô Nguyễn Thị Nhạn) để được hướng dẫn. Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Các đơn vị (để thực hiện);

- Lưu: VT, TCHC.TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)
Huỳnh Thanh Ngân


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương