TRƯỜng c® kinh tÕ kü thuËt trung ­¬ng Th ng b¸otải về 60.55 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích60.55 Kb.
TRƯỜNG c® kinh tÕ kü thuËt trung ­¬ng
Th«ng b¸o

(V/v häc l¹i c¸c häc phÇn häc kú 4 ®èi víi häc sinh Trung cÊp kho¸ 23)

Thø

Ngµy

Buæi

Ngµnh/líp

M«n

S.tiÕt

Phßng

Gi¸o viªn gi¶ng d¹y8/5/2013

S¸ng

23A1,A2,A4,A5

§iÖn 7A,7BKÕ to¸n HCSN

Sd n¨ng l­îng tkhq5

5


306

301

ChiÒu

23A1,A2,A4,A5

§iÖn 7A,7BKÕ to¸n HCSN

Sd n¨ng l­îng tkhq5

5


306

301

N¨m

9/5/2013

S¸ng

23A1,A2,A4,A5

§iÖn 7A,7BKÕ to¸n HCSN

LËp tr×nh PLC5

5


306

301

ChiÒu

23A1,A2,A4,A5

§iÖn 7A,7BPh©n tÝch H§KD

LËp tr×nh PLC5

5


306

301

S¸u

10/5/2013

S¸ng

23A1,A2,A4,A5

Ph©n tÝch H§KD

5

306
ChiÒu

23A1,A2,A4,A5

Ph©n tÝch H§KD

5

306
B¶y

11/5/2013

S¸ng

23A1,A2,A4

Tµi chÝnh doanh nghiÖp

5

306
ChiÒu

23A1,A2,A4

Tµi chÝnh doanh nghiÖp

5

306
CN

12/5/2013

S¸ng

23A1,A2,A4

Tµi chÝnh doanh nghiÖp

5

306
ChiÒu

23A1,A2,A4

Tµi chÝnh doanh nghiÖp

5

306

Ghi chó: Sáng từ 7h30, chiều từ 13h

§èi víi nh÷ng häc phÇn cã qu¸ Ýt häc sinh ph¶i häc l¹i, yªu cÇu häc sinh liªn hÖ trùc tiÕp víi c¸c khoa ®Ó ®­îc xÕp lÞch häc l¹i ngay trong thêi gian tõ ngµy cã th«ng b¸o nµy ®Õn hÕt ngµy 12/5/2013.Nh÷ng häc phÇn nhµ tr­êng kh«ng tæ chøc, häc sinh liªn hÖ víi c¸c khoa:

+Líp ®iÖn: §iÒu khiÓn ®iÖn – khÝ nÐn, Thùc hµnh trang bÞ ®iÖn.

+Líp kÕ to¸n: Khëi sù DN, So¹n th¶o v¨n b¶n (23A1,A2,A4). Thùc hµnh tay nghÒ (23A5).

§Ò nghÞ c¸c khoa ph©n c«ng gi¶ng viªn d¹y l¹i theo lÞch, vµ t¹o ®iÒu kiÖn xÕp lÞch häc l¹i tõ thêi ®iÓm nµy ®Õn hÕt ngµy 12/5/2013 cho nh÷ng häc phÇn nhµ tr­êng kh«ng tæ chøc xÕp lÞch cho häc sinh.

LÞch ph©n c«ng d¹y l¹i ®Ò nghÞ c¸c khoa göi vÒ phßng §µo t¹o tr­íc ngµy 8/5/2013

Nh÷ng häc sinh ch­a nép lÖ phÝ häc l¹i, yªu cÇu nép vÒ phßng §µo t¹o tr­íc ngµy 8/5/2013


Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2013

Phòng đào tạo
TRƯỜNG c® kinh tÕ kü thuËt trung ­¬ng


lÞch thi häc phÇn cña häc l¹i kú 4 hÖ trung cÊp kho¸ 23


Thø

Ngµy

Buæi

Ca

Ngµnh/Líp

M«n thi

Ghi chó

Ba

14/5/2013

S¸ng

1

23A1,A2,A4,A5

§iÖn 7A,7BPh©n tÝch H§KD

§iÒu khiÓn ®iÖn – khÝ nÐn1f

2

23A1,A2,A4,A5

§iÖn 7A,7BKÕ to¸n HCSN

Thùc hµnh trang bÞ ®iÖn1f

1f-TH


ChiÒu

1

23A1,A2,A4

§iÖn 7A,7BTµi chÝnh doanh nghiÖp

LËp tr×nh PLC1f

2

23A1,A2,A4

§iÖn 7A,7BKhëi sù doanh nghiÖp

Sd n¨ng l­îng tkhq1f

3

23A1,A2,A4

So¹n th¶o v¨n b¶n

1f


Buæi s¸ng: Ca 1: 7h30 – 8h30 Buæi chiÒu: Ca 1: 13h30 – 14h30

Ca 2: 8h45 – 9h45, Ca 3: 10h00 – 11h00 Ca 2: 14h45 – 15h45Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2013

Phòng đào tạo


TRƯỜNG c® kinh tÕ kü thuËt trung ­¬ng
Th«ng b¸o

(V/v häc l¹i c¸c häc phÇn häc kú 6 ®èi víi sinh viªn Cao ®¼ng kho¸ 2)

Do sè l­îng sinh viªn ph¶i häc l¹i Häc kú 6 kho¸ 2 qu¸ Ýt, yªu cÇu sinh viªn liªn hÖ trùc tiÕp víi c¸c khoa ®Ó ®­îc xÕp lÞch häc l¹i ngay trong thêi gian nµy ®Õn hÕt ngµy 12/5/2013.

Sau ®©y lµ nh÷ng häc phÇn nhµ tr­êng kh«ng tæ chøc, sinh viªn liªn hÖ víi c¸c khoa:

+Ngµnh QTKD: KÕ to¸n qu¶n trÞ, Qu¶n trÞ SX.

+Ngµnh TCNH: Ph©n tÝch BCTC, Qu¶n trÞ ho¹t ®éng NH, Thanh to¸n quèc tÕ, Th­¬ng m¹i ®iÖn tö.

+Ngµnh kÕ to¸n: Ph©n tÝch BCTC, KÕ to¸n m¸y.

§Ò nghÞ c¸c khoa ph©n c«ng gi¶ng viªn d¹y l¹i theo lÞch, vµ t¹o ®iÒu kiÖn xÕp lÞch häc l¹i tõ thêi ®iÓm nµy ®Õn hÕt ngµy 12/5/2013 cho nh÷ng häc phÇn nhµ tr­êng kh«ng tæ chøc xÕp lÞch cho sinh viªn.

LÞch ph©n c«ng d¹y l¹i ®Ò nghÞ c¸c khoa göi vÒ phßng §µo t¹o tr­íc ngµy 6/5/2013

Nh÷ng häc sinh ch­a nép lÖ phÝ häc l¹i, yªu cÇu nép vÒ phßng §µo t¹o tr­íc ngµy 6/5/2013

lÞch thi häc phÇn cña häc l¹i kú 6 hÖ cao ®¼ng kho¸ 2


Thø

Ngµy

Buæi

Ca

Ngµnh

M«n thi

Ghi chó

Ba

14/5/2013

S¸ng

1

QTKD

KT

TCNHKÕ to¸n qu¶n trÞ

Ph©n tÝch B¸o c¸o tµi chÝnh

Ph©n tÝch B¸o c¸o tµi chÝnh


1f

2

KT

TCNH


QTKD

KÕ to¸n m¸y

Qu¶n trÞ ho¹t ®éng ng©n hµng

Qu¶n trÞ s¶n xuÊt


1f-m¸y3

1f


ChiÒu

1

TCNH

Thanh to¸n quèc tÕ

1f

2

TCNH

Th­¬ng m¹i ®iÖn tö

1f


Buæi s¸ng: Ca 1: 7h30 – 9h00 Buæi chiÒu: Ca 1: 13h30 – 15h00

Ca 2: 9h15 – 10h45 Ca 2: 15h15 – 16h45 Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2013Phòng đào tạo
: sites -> default -> files
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
files -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
files -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
files -> Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỦa bộ XÂy dựng số 04/2008/QĐ-bxd ngàY 03 tháng 4 NĂM 2008 VỀ việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựNG”
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương