TỈnh hoà BÌnh –––––––– Số: 1764/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 11.6 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích11.6 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HOÀ BÌNH

––––––––
Số: 1764/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––


Hoà Bình, ngày 10 tháng 11 năm 2014QUYẾT ĐỊNH

Cho phép thành lập Hội Trí thức

huyện Yên Thủy, tỉnh Hoà Bình


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ ban hành quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1954/SNV-TCCB ngày 29/10/2014,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép thành lập Hội Trí thức huyện Yên Thủy, tỉnh Hoà Bình.

Điều 2. Hội Trí thức huyện Yên Thủy là tổ chức xã hội, thành lập nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết đông đảo đội ngũ Trí thức huyện Yên Thủy, bao gồm Trí thức trong huyện, ngoài huyện và ngoài nước là người huyện Yên Thủy có nguyện vọng tâm huyết, có tài năng trí tuệ đóng góp cho sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng cho huyện Yên Thủy; hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt và chịu sự quản lý Nhà nước của cơ quan có thẩm quyền.

Hội Trí thức huyện Yên Thủy có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản và chịu trách nhiệm trước pháp luật.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Yên Thủy, Chủ tịch Hội Trí thức huyện Yên Thủy và tổ chức có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Quang


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương