TỈnh hải dưƠNGtải về 42.45 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích42.45 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẢI DƯƠNG


Số: 1654 /2007/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHải Dương, ngày 03 tháng 05 năm 2007QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy định về quản lý và xây dựng nhà trông coi

trên đất chuyển đổi trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số: 60/2006/NQ - HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2006 tại Kỳ họp thứ 04, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XIV;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản “Quy định về quản lý và xây dựng nhà trông coi trên đất nông nghiệp chuyển đổi” trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với quy định tại Quyết định này đều bãi bỏ.
Điều 3. Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH
Phan Nhật Bình
Uû ban nh©n d©n

TØnh H¶i D­¬ng

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
H¶i D­¬ng, ngµy 03 th¸ng 05 n¨m 2007


quy ®Þnh

VÒ qu¶n lý vµ x©y dùng nhµ tr«ng coi trªn ®Êt n«ng nghiÖp chuyÓn ®æi.

(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1654 /2007/Q§ - UBND
ngµy 03 th¸ng 05 n¨m 2007 cña Uû ban nh©n d©n tØnh)Ch­¬ng I

nh÷ng quy ®Þnh chung

§iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh vµ ®èi t­îng ¸p dông.

1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh: Quy ®Þnh nµy quy ®Þnh vÒ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ tr×nh tù thñ tôc, quy m« x©y dùng nhµ tr«ng coi trªn ®Êt n«ng nghiÖp chuyÓn ®æi trªn ®Þa bµn tØnh H¶i D­¬ng;


2. §èi t­îng ¸p dông: Quy ®Þnh nµy ¸p dông ®èi víi c¸c hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®ang qu¶n lý, sö dông ®Êt n«ng nghiÖp chuyÓn ®æi hoÆc cã nhu cÇu chuyÓn ®æi ®Êt n«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn tØnh;

Quy ®Þnh nµy kh«ng ¸p dông ®èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng trªn ®Êt trang tr¹i.


§iÒu 2. Gi¶i thÝch tõ ng÷.

1. §Êt chuyÓn ®æi: Lµ ®Êt n«ng nghiÖp trồng cây hàng năm ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn cho phÐp chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång, sö dông vµo môc ®Ých trång c©y l©u n¨m, nu«i trång thuû s¶n hoÆc ch¨n nu«i gia sóc, gia cÇm.

2. Nhµ tr«ng coi: Lµ nhµ cña hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®­îc x©y dùng trªn ®Êt chuyÓn ®æi nh»m phôc vô tr«ng coi vµ b¶o vÖ tµi s¶n ®Çu t­ trªn ®Êt chuyÓn ®æi, x©y dùng cã tÝnh chÊt t¹m thêi dÔ th¸o dì, víi kÕt cÊu nhµ mãng t­êng x©y g¹ch, m¸i lîp ngãi, t«n, hoÆc các vật liệu tương tự (kh«ng ®æ m¸i b»ng sµn bª t«ng cèt thÐp).

3. ñy ban nh©n d©n cÊp huyÖn: Lµ ñy ban nh©n d©n c¸c huyÖn, ñy ban nh©n d©n thÞ x·, ñy ban nh©n d©n thµnh phè thuéc tØnh.

4. ñy ban nh©n d©n cÊp x·: Lµ ñy ban nh©n d©n c¸c x·, ph­êng, thÞ trÊn thuéc cÊp huyÖn.


Ch­¬ng II

Qu¶n lý x©y dùng nhµ tr«ng coi trªn ®Êt chuyÓn ®æi
§iÒu 3. §iÒu kiÖn vµ quy m« ®­îc x©y dùng nhµ tr«ng coi trªn ®Êt chuyÓn ®æi.

1. ChØ ®­îc x©y dùng nhµ tr«ng coi trªn ®Êt chuyÓn ®æi ®· ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt.

2. Mçi vïng ®Êt chuyÓn ®æi chØ ®­îc x©y dùng mét nhµ tr«ng coi víi diÖn tÝch kh«ng qu¸ 20 m2 (hai mươi mét vuông).

3. DiÖn tÝch vïng chuyÓn ®æi ph¶i tõ 1.000 m2 (mt ngàn mét vuông) trë lªn míi ®­îc phÐp x©y dùng nhµ tr«ng coi. Tr­êng hîp nu«i trång cây, con ®Æc s¶n th× diÖn tÝch vïng chuyÓn ®æi cã thÓ d­íi 1.000 m2.


§iÒu 4. Thñ tôc cho phÐp x©y dùng nhµ tr«ng coi trªn ®Êt chuyÓn ®æi.

1. Hé gia ®×nh, c¸ nh©n sö dông ®Êt chuyÓn ®æi lËp hå s¬ xin phÐp x©y dùng göi tíi ñy ban nh©n d©n cÊp x·, hå s¬ gåm cã:

a. B¶n sao quyÕt ®Þnh cho phÐp chuyÓn ®æi môc ®Ých sö dông ®Êt.

b. §¬n xin phÐp x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i lµm 02 b¶n, mét b¶n l­u t¹i UBND cÊp x·, mét b¶n l­u t¹i hé gia ®×nh hoÆc c¸ nh©n xin phÐp; trong ®¬n nªu râ quy m« vµ kÕt cÊu cña c«ng tr×nh vµ c¸c cam kÕt kh¸c theo quy ®Þnh nµy.

2. Trong thêi h¹n ba (03) ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®­îc hồ sơ hợp lệ, Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n cÊp x· kiÓm tra nÕu ®ñ ®iÒu kiÖn th× x¸c nhËn vµo ®¬n xin phÐp x©y dùng nhµ tr«ng coi cña hé gia ®×nh, c¸ nh©n trong ®ã nªu râ c«ng tr×nh vµ quy m« x©y dùng phï hîp víi c¸c quy ®Þnh t¹i b¶n quy ®Þnh nµy.
Ch­¬ng III

Tr¸ch nhiÖm cña ñy ban nh©n d©n cÊp huyÖn, cÊp x·,

c«ng t¸c thanh tra vµ xö lý vi ph¹m
§iÒu 5. Ủy ban nh©n d©n cÊp huyÖn.

1. ChØ ®¹o c¸c x·, thÞ trÊn lËp quy ho¹ch bè trÝ c¸c vïng chuyÓn ®æi trong quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt cña ®Þa ph­¬ng, ®ång thêi chØ ®¹o viÖc triÓn khai lËp biªn b¶n c¸c hé ®· vi ph¹m vÒ qu¶n lý sö dông ®Êt, c«ng tr×nh x©y dùng trªn ®Êt chuyÓn ®æi theo c¸c tiªu chÝ t¹i b¶n quy ®Þnh nµy. Ra quyÕt ®Þnh cho phÐp chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt cho c¸c hé gia ®×nh c¸ nh©n theo thÈm quyÒn;

2. QuyÕt ®Þnh c­ìng chÕ ®èi víi c¸c tr­êng hîp x©y dùng nhµ tr«ng coi vi ph¹m trªn ®Êt chuyÓn ®æi.

3. Phª duyÖt ph­¬ng ¸n chuyÓn ®æi cña ng­êi s¶n xuÊt ®· x©y dùng vi ph¹m t¹i ĐiÓm d, Kho¶n 2, §iÒu 8 cña b¶n quy ®Þnh nµy.


§iÒu 6. Ủy ban nh©n d©n cÊp x·.

1. Trực tiếp quản lý và giám sát việc xây dựng nhà trông coi trên đất chuyển đổi tại địa phương.

2. Lập hồ sơ các công trình vi phạm trên đất chuyển đổi, nªu râ quy m« c«ng tr×nh, diÖn tÝch vµ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh ®· x©y dùng trªn ®Êt chuyÓn ®æi, ®èi chiÕu víi quy định này và cho phÐp cña chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng lËp biªn b¶n vi phạm để xử lý.

3. Tæ chøc thực hiện việc xử lý các công trình vi phạm trên đất chuyển đổi theo quyÕt ®Þnh cña Ủy ban nh©n d©n cÊp huyÖn.


§iÒu 7. Thanh tra, kiÓm tra vµ xö lý vi ph¹m.

1. C¬ quan qu¶n lý tµi nguyªn vµ m«i tr­êng c¸c cÊp (tØnh, huyÖn, x·) cã tr¸ch nhiÖm th­êng xuyªn thanh tra, kiÓm tra viÖc sö dông ®Êt vµ x©y dùng nhµ tr«ng coi trªn ®Êt chuyÓn ®æi

2. C¸c tr­êng hîp vi ph¹m tõ ngµy quy ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh ®Òu ®­îc xö lý theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong qu¶n lý sö dông ®Êt ®ai, x©y dùng vµ b¶o vÖ m«i tr­êng. NÕu vi ph¹m quy ®Þnh nµy sÏ kiªn quyÕt th¸o dì kh«ng ®­îc båi th­êng.

3. C¸c tr­êng hîp vi ph¹m tr­íc ngµy quy ®Þnh nµy cã hiÖu lùc ®­îc xö lý theo §iÒu 8 cña b¶n quy ®Þnh nµy.

4. Ủy ban nh©n d©n cÊp x· cho phÐp hé gia ®×nh, c¸ nh©n x©y dùng trªn ®Êt chuyÓn ®æi tr¸i víi c¸c quy ®Þnh t¹i v¨n b¶n nµy th× sÏ bÞ xö lý hµnh chÝnh vµ båi th­êng kinh phÝ x©y dùng cho c¸c hé gia ®×nh hoÆc c¸ nh©n vi ph¹m.
§iÒu 8. Xö lý c¸c tr­êng hîp x©y dùng c«ng tr×nh trªn ®Êt chuyÓn ®æi vi phạm tr­íc ngµy quy ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh.

1. Tiến hành xử phạt vi ph¹m hµnh chÝnh trong việc qu¶n lý, sö dông ®Êt, x©y dùng vµ b¶o vÖ m«i tr­êng...theo quy định.

2. §èi víi nh÷ng hé ®· x©y nhµ ë trªn ®Êt chuyÓn ®æi:

a. NÕu phï hîp víi quy ho¹ch khu d©n c­ th× cho phÐp hé gia ®×nh, c¸ nh©n chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt sang ®Êt ë vµ nép tiÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh.

b. C¸c tr­êng hîp vi ph¹m hµnh lang b¶o vÖ ®­êng ®iÖn cao ¸p, c«ng tr×nh giao th«ng, thñy lîi hoÆc ¶nh h­ëng nghiªm träng tíi m«i tr­êng thÞ buéc ph¶i th¸o dì ngay. C¸c tr­êng hîp cßn l¹i cũng ph¶i tự th¸o dì khi Nhµ n­íc có nhu cầu.

c. §èi víi nh÷ng hé ®· x©y nhµ ë không phù hợp với quy hoạch khu dân cư; c¸c hé gia ®×nh, c¸ nh©n đã x©y nhµ tr«ng coi trên đất chuyển đổi, chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng lËp biªn b¶n yªu cÇu hé gia ®×nh, c¸ nh©n gi÷ nguyªn hiÖn tr¹ng c«ng tr×nh x©y dùng, khi Nhµ n­íc thu håi ®Êt hoÆc có yªu cÇu, người sử dụng đất phải tự th¸o dỡ, giải tỏa. Phần diện tích xây dựng vượt quá quy định tại Điều 03 bản quy định này sẽ không được bồi thường.

d. Ng­êi sö dông ®Êt ®· x©y dùng chuång tr¹i ch¨n nu«i, c¬ së chÕ biÕn thøc ¨n, kho chøa vËt t­ n«ng s¶n... trªn ®Êt chuyÓn ®æi, nÕu kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn quy ho¹ch, c¶nh quan, kh«ng g©y « nhiÔm m«i tr­êng th× cho phÐp tiÕp tôc sö dông. Yªu cÇu ng­êi sö dông ®Êt chuyÓn ®æi ph¶i lËp ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt, ủy ban nh©n d©n cÊp x· x¸c nhËn vµ tr×nh ủy ban nh©n d©n cÊp huyÖn phª duyÖt.
Ch­¬ng IV

§iÒu kho¶n thi hµnh
§iÒu 9. Tæ chøc thùc hiÖn.

1. Së Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng cã tr¸ch nhiÖm h­íng dÉn, kiÓm tra ®«n ®èc thùc hiÖn quyÕt ®Þnh nµy trªn ®Þa bµn tØnh.

2. Ủy ban nh©n d©n cÊp huyÖn, ñy ban nh©n d©n cÊp x· cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn quy ®Þnh nµy.

2. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã nh÷ng néi dung ch­a phï hîp c¸c ®Þa ph­¬ng ph¶n ¸nh vÒ Ủy ban nh©n d©n tØnh (qua së Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng) ®Ó Ủy ban nh©n d©n tØnh xem xÐt, ®iÒu chØnh cho phï hîp./.
TM. Uû ban nh©n d©n tØnh

Chñ tÞch
Phan NhËt B×nh

: vbpq haiduong.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp- tù do- h¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TỈnh hải dưƠng số: 1418/QĐ ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 1466/2007/QĐ ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn tØnh h¶i d­¬ng
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TỈnh hải dưƠng số: 1662/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn tØnh h¶i d­¬ng
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn tØnh h¶i d­¬ng
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Về việc thành lập Ban chỉ đạo Điều hành cung ứng điện tỉnh Hải Dương chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn tØnh h¶i d­¬ng
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương