TỈnh hải dưƠNGtải về 15.63 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích15.63 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẢI DƯƠNG


Số: 48 /TTr-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 18 tháng 11 năm 2014


TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị phân cấp đoạn đê tả Rạng đắp mới, điều chỉnh

tổng chiều dài tuyến đê tả Rạng và thay thế đoạn đê tả Rạng cũ,

huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Căn cứ Luật đê điều ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Đê điều;

Căn cứ Quyết định số 1523/QĐ-BNN-TCTL ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phân loại, phân cấp đê trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

Căn cứ Văn bản số 368/TCTL-ĐĐ ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Tổng cục Thủy lợi về việc thỏa thuận cho phép đắp tuyến đê tả sông Rạng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương;

Căn cứ Quyết định số 862/QĐ-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh hải Dương về việc cho phép thi công hạng mục đắp đê tả sông Rạng qua cống Bằng Lai mới thuộc dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi An Kim Hải, địa phận xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Kim Thành tại Công văn số 611/UBND-QLĐ ngày 12 tháng 11 năm 2014 về việc phân cấp đoạn đê đắp qua cống Bằng Lai và điều chỉnh chiều dài tuyến đê tả sông Rạng xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành;

Xét đề nghị Hội đồng đánh giá mức độ đảm bảo yêu cầu chống lũ theo thiết kế của đoạn đê tả sông Rạng đắp qua công Bằng Lai mới thuộc dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi An Kim Hải, xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành tại Tờ trình số 261/TTr/HĐ-ĐĐ ngày 14 tháng 11 năm 2014,

Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Thủy lợi, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão xem xét quyết định phân cấp đoạn đê tả Rạng đắp mới, điều chỉnh tổng chiều dài tuyến đê tả Rạng và thay thế đoạn đê tả Rạng cũ; cụ thể như sau:

1. Phân cấp đoạn đê tả Rạng đắp mới qua cống Bằng Lai:

- Vị trí 2 đầu đoạn đê đắp mới nối tiếp với đê tả Rạng cũ tại K13+159 và K14+784.

- Chiều dài đoạn đê đắp mới: 470m.

- Loại đê, cấp đê: Đê sông, đê cấp III.

2. Điều chỉnh tổng chiều dài tuyến đê tả Rạng:

- Theo Quyết định số 1523/QĐ-BNN-TCTL ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phân loại, phân cấp đê trên địa bàn tỉnh Hải Dương:

+ Tổng chiều dài tuyến đê tả Rạng (từ K0+0 – K22+240): 22.240m.

+ Loại đê, cấp đê: Đê sông, đê cấp III;

- Đề nghị điều chỉnh chiều dài đê:

Tổng chiều dài tuyến đê tả Rạng (từ K0+0 – K21+085): 21.085m.

3. Thay thế đoạn đê tả Rạng cũ:

Hội đồng đánh giá mức độ đảm bảo yêu cầu chống lũ theo thiết kế của đoạn đê tả sông Rạng đắp qua công Bằng Lai mới thuộc dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi An Kim Hải, xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành thống nhất đánh giá công trình cống Bằng Lai mới và đoạn đê tả Rạng đắp qua cống Bằng Lai mới đảm bảo chất lượng, đủ điều kiện để chống lũ thiết kế.

Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, quyết định cho phép bỏ đoạn đê tả Rạng cũ (từ K13+159 – K14+784) dài 1625m (đoạn đê cũ đã có đê mới thay thế)./.

Nơi nhận:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (để trình);

- Chủ tịch UBND tỉnh (Để báo cáo);

- Tổng cục Thủy lợi;

- Cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão;

- Sở Nông nghiệp và PTNT;

- Ủy ban nhân dân huyện Kim Thành;

- Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão;- Lưu: VT.Ô. Đông (12b)

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Đã ký

Nguyễn Anh Cương
: ChinhQuyen -> hethongvanbanpq -> Documents
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> TỈnh hải dưƠng số: 1018 /ubnd-vp v/v kiểm tra, kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương