TỈnh hải dưƠng số: 1565 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 12.76 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích12.76 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN


TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: 1565 /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 22 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh Quyết định số 1738/QĐ-UBND ngày 06/7/2010 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển

mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Hải Dương

đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 1371/2004/QĐ-BTM ngày 29/4/2004 của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế Siêu thị, Trung tâm thương mại;

Căn cứ Thông tư số 17/2010/TT-BCT ngày 05/5/2010 của Bộ Công Thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phát triển ngành thương mại;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 599/TTr-SCT ngày 28/6/2013,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh nội dung tại Điểm 3.2, Khoản 3, Điều 1 Quyết định số 1738/QĐ-UBND ngày 06/7/2010 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Hải Dương đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, cụ thể như sau:

Huyện Nam Sách: Quy hoạch 01 chợ hạng 2 tại chợ thị trấn Nam Sách và 07 chợ hạng 3 (không di dời chợ thị trấn Nam Sách vào khu thương mại giáp Cụm công nghiệp An Đồng).

Các nội dung khác của Quyết định số 1738/QĐ-UBND ngày 06/7/2010 của UBND tỉnh Hải Dương vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Công Thương phối hợp với UBND huyện Nam Sách, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND huyện Nam Sách căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Như điều 3;

- Phó Chánh VPUBND tỉnh: Khuyến;

- Lưu: VP, Thụy.


CHỦ TỊCH

Đã ký
Nguyễn Mạnh Hiển


: ChinhQuyen -> hethongvanbanpq -> Documents
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> TỈnh hải dưƠng số: 1018 /ubnd-vp v/v kiểm tra, kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương