TỈnh hải dưƠng số: 1293 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 24.9 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích24.9 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN


TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: 1293 /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 28 tháng 5 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Quyết định số 2925/QĐ-UBND ngày 07/12/2012; Quyết định số 1251/QĐ-UBND ngày 22/5/2014 của UBND tỉnh

và phê duyệt bổ sung dự toán chi phí tổ chức thực hiện GPMB

Tiểu dự án 2, Tiểu dự án 3, thuộc Dự án cải tạo,

nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại

Hạ Long trên địa bàn thị xã Chí Linh

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND&UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 57/2010/TT-BTC ngày 16/4/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 982/TTr-STC ngày 25/5/2015,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian thực hiện Quyết định số 1251/QĐ-UBND ngày 22/5/2014, Quyết định số 2925/QĐ-UBND ngày 07/12/2012 của UBND tỉnh và phê duyệt bổ sung dự toán chi phí tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) Tiểu dự án 2, Tiểu dự án 3 thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long trên địa bàn thị xã Chí Linh, cụ thể như sau:

1. Cho phép điều chỉnh thời gian thực hiện tại Quyết định số 2925/QĐ-UBND ngày 07/12/2012 và Quyết định số 1251/QĐ-UBND ngày 22/5/2014 của UBND tỉnh sang thực hiện trong năm 2015.

Ủy ban nhân dân và Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư thị xã Chí Linh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan, thực hiện các thủ tục điều chỉnh theo quy định và quản lý, sử dụng và thanh quyết toán nguồn kinh phí trên theo đúng các quy định tài chính hiện hành, đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả.

2. Phê duyệt bổ sung dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Tiểu dự án 2, Tiểu dự án 3, thuộc Dự án tuyến đường sắt Lim - Phả Lại - Hạ Long như sau:

2.1. Dự toán bổ sung chi phí tổ chức thực hiện GPMB Tiểu dự án 2:

- Chi phục vụ các cuộc họp triển khai công tác GPMB: 22.800.000đ;

- Chi khảo sát đất đai, kinh tế xã hội phục vụ GPMB: 40.000.000đ;

- Chi công tác kiểm kê + đo đạc (làm ngoài giờ): 168.132.000đ;

- Thuê xe ô tô phục vụ công tác: 27.000.000đ;

- Văn phòng phẩm + đồ dùng văn phòng: 60.000.000đ;

- Chi khác có liên quan: 51.000.000đ.

Cộng 368.932.000 đồng (Ba trăm sáu mươi tám triệu, chín trăm ba mươi hai nghìn đồng).

(Có phụ lục chi tiết kèm theo Tờ trình số 982/TTr-STC ngày 25 tháng 5 năm 2015 của Giám đốc Sở Tài chính).

2.2. Dự toán bổ sung chi phí tổ chức thực hiện GPMB Tiểu dự án 3:

- Chi phục vụ các cuộc họp triển khai công tác GPMB: 22.800.000đ;

- Chi khảo sát đất đai, kinh tế xã hội phục vụ GPMB: 80.000.000đ;

- Chi công tác kiểm kê + đo đạc (làm ngoài giờ): 258.297.000đ;

- Thuê xe ô tô phục vụ công tác: 30.500.000đ;

- Văn phòng phẩm + đồ dùng văn phòng: 110.000.000đ;

- Chi khác có liên quan: 58.000.000đ.Cộng 559.597.000 đồng (Năm trăm năm mươi chín triệu, năm trăm chín mươi bẩy nghin đồng).

(Có phụ lục chi tiết kèm theo Tờ trình số 982/TTr-STC ngày 25 tháng 5 năm 2015 của Giám đốc Sở Tài chính).

Điều 2. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Tiểu dự án 2, Tiểu dự án 3 thuộc Dự án tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân thị xã Chí Linh có trách nhiệm quản lý sử dụng và thanh quyết toán nguồn kinh phí trên theo đúng các quy định tài chính hiện hành, tối đa không vượt quá 3,5% tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Sở Tài chính phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện.Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND thị xã Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Tiểu dự án 2, Tiểu dự án 3 thuộc Dự án tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân thị xã Chí Linh căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Như điều 3;

- Phó CVPUBND tỉnh: Ô. Q.Hải;

- Lưu: VP, Thụy.


KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký
Nguyễn Anh Cương


: ChinhQuyen -> hethongvanbanpq -> Documents
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> TỈnh hải dưƠng số: 1018 /ubnd-vp v/v kiểm tra, kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương