TỈnh hải dưƠng số: 119 /bc-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 38.6 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích38.6 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẢI DƯƠNGSố: 119 /BC-UBND


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 10 tháng 11 năm 2014


BÁO CÁO

Đánh giá việc cải cách thủ tục hành chính

trong lĩnh vực Trợ giúp người nghèo và quản lý chất thải nguy hại


Thực hiện Công văn số 4098/HĐTV-KSTT ngày 26/9/2014 của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính về việc "phối hợp thông tin đánh giá việc cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực Trợ giúp người nghèo và Quản lý chất thải nguy hại”, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện như sau:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh về cải cách, thực hiện quy định TTHC trong lĩnh vực Trợ giúp người nghèo và Quản lý chất thải nguy hại.

Thực hiện Đề án 30 của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính, bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Trợ giúp người nghèo và Quản lý chất thải nguy hại áp dụng trên địa bàn tỉnh Hải Dương được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố, các huyện, thành phố đã nghiêm túc chỉ đạo các phòng chức năng, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn niêm yết công khai và thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và các cá nhân, tổ chức đến yêu cầu giải quyết công việc.

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch 529/KH-UBND ngày 03/4/2012 về việc thực hiện cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2015, và kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 15/01/2014 của UBND tỉnh về cải cách hành chính nhà nước tỉnh và Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 21/02/2014 về đẩy mạnh cải cách hành chính. Thực hiện kế hoạch đó, các sở, ban ngành, huyện, thị xã, thành phố đã kiện toàn lại bộ phận “một cửa” tiếp nhận và trả kết quả về TTHC trong đó có thủ tục về Trợ giúp người nghèo và Quản lý chất thải nguy hại; lựa chọn cán bộ có năng lực trình độ, có kinh nghiệm trong công tác thuộc biên chế của các phòng để thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận “một cửa’’; thường xuyên thực hiện việc rà soát và niêm yết công khai Bộ TTHC, thời hạn các bước thực hiện để tổ chức, cá nhân đến liên hệ thực hiện các TTHC nắm được.

- Chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quán triệt cán bộ, công chức khi giải quyết công việc có liên quan đến thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân phải thực hiện theo đúng quy định tại Bộ thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị mình. Trường hợp có những thủ tục hành chính không còn phù hợp, các thủ tục hành chính chưa đầy đủ hoặc chưa được cập nhật phải có kiến nghị sửa đổi, bổ sung kịp thời.

2. Tình hình, kết quả thực hiện công bố, niêm yết công khai TTHC

- Sở Tài nguyên và Môi trường giao cho Chi cục Bảo vệ môi trường là đơn vị trực tiếp thẩm định và tham mưu giải quyết TTHC, đã thực hiện công bố công khai 03/03 TTHC về quản lý chất thải nguy hại theo quy định (thủ tục cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại; thủ tục cấp giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại; thủ tục gia hạn giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại) trên trang Website của Sở, niêm yết công khai tại nơi tếp nhận và trả kết quả, tại Chi cục Bảo vệ môi trường. Thực hiện công khai cả về nội dung TTHC và thời gian giải quyết công việc; thực hiện ghi chép vào hệ thống sổ sách theo quy định của pháp luật.

Ngoài việc niêm yết công khai Bộ TTHC, Sở Tài nguyên và Môi trường đã kịp thời cập nhật các quy định mới, các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi trường trên trang thông tin điện tử của Sở và thông báo tới các phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố, thị xã, các tổ chức, cá nhân liên quan biết để thực hiện.

- Việc công bố công khai TTHC đã góp phần minh bạch hóa thủ tục và cách thức giải quyết công việc của cơ quan hành chính, giúp người dân và doanh nghiệp nắm bắt nhanh chóng các quy định của pháp luật, giảm thiểu thời hạn và các chi phí phát sinh khi liên hệ thực hiện các TTHC, ...

- Trong lĩnh vực trợ giúp người nghèo: Các huyện, thị xã, thành phố đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa hoặc của phòng chuyên môn (theo từng lĩnh vực quy định). Đối với các thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện được niêm yết công khai, thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tra cứu thông tin. Đối với một số thủ tục hành chính khác thực hiện việc niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của các cơ quan chuyên môn; 100% các cơ quan, đơn vị nghiêm túc việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP.

3. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC

- Có thể nói việc tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận “một cửa” đã tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính. Trong 09 tháng đầu năm 2014, bộ phận “một cửa” đã thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân đảm bảo kịp thời, đúng thời hạn; hồ sơ sau khi được tiếp nhận đầy đủ theo quy định đã được giải quyết nhanh chóng, chưa phát hiện hiện tượng nhũng nhiễu, gây khó khăn phiền hà cho tổ chức, cá nhân đến liên hệ TTHC. Những vướng mắc của các tổ chức, công dân khi thực hiện thủ tục hành chính đã được cán bộ trực tiếp giải quyết TTHC giải thích và hướng dẫn cụ thể.

- Trong lĩnh vực trợ giúp người nghèo: Các thủ tục hành chính được các huyện, thành phố tiếp nhận tại bộ phận một cửa hoặc tại các phòng chuyên môn; giải quyết đúng thẩm quyền, đúng thời gian quy định, không để tồn đọng và quá hạn.

- Trong 09 tháng đầu năm 2014, đã tiếp nhận giải quyết các TTHC trong lĩnh vực Trợ giúp người nghèo và Quản lý chất thải nguy hại đảm bảo đúng thời gian quy định (chi tiết tại phụ biểu kèm theo).

4. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn đã thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính bảo đảm đầy đủ các thành phần thủ tục hành chính theo quy định; công khai nội dung, số điện thoại, địa chỉ tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, công dân về quy định hành chính tại nơi tiếp nhận và giải quyết công việc.

Trong 09 tháng đầu năm 2014, chưa nhận được phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định, TTHC trong lĩnh vực Trợ giúp người nghèo và Quản lý chất thải nguy hại.

5. Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong quy định và thực hiện TTHC- Thuận lợi:

Được sự quan tâm thường xuyên của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo UBND tỉnh và sự vào cuộc của lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương, công tác kiểm soát thủ tục hành chính đã thu được nhiều kết quả tích cực. Nhận thức của lãnh đạo và cán bộ, công chức các ngành, các cấp trong thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính từng bước được nâng lên, từ đó chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày một tốt hơn, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương.

Hệ thống văn bản pháp quy liên quan đến công tác quản lý chất thải nguy hại đang dần được hoàn thiện theo hướng rõ ràng, cụ thể tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC.

Việc truy cập hệ thống văn bản pháp luật hiện hành thuận tiện, bộ thủ tục hành chính được công bố kịp thời, niêm yết công khai rộng rãi để người dân có thể tiếp cận nên việc giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực trợ giúp cho người nghèo đảm bảo nhanh, gọn về mặt thời gian, đáp ứng yêu cầu công việc của người dân đồng thời hạn chế đáng kể việc phải giải thích, hướng dẫn nhiều lần cho những cá nhân hoặc tổ chức đến giải quyết công việc.- Khó khăn:

Nhiều văn bản luật, nghị định có quy định về thủ tục hành chính đã thay đổi, nhưng Thông tư hướng dẫn của các Bộ, Ngành ở Trung ương có liên quan chậm được ban hành. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị gặp nhiều khó khăn trong việc thống kê, cập nhật và trình công bố thủ tục hành chính;

Cán bộ phụ trách môi trường của một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn vừa thiếu, vừa không có kiến thức chuyên môn về môi trường nên việc nắm bắt, nhận thức các quy định của pháp luật trong quản lý chất thải nguy hại còn hạn chế nên nhiều khi phải hướng dẫn, chỉnh sửa hồ sơ nhiều lần. Mặt khác, quy định của pháp luật về định lượng chất thải nguy hại phát sinh phải đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại còn có bất cập gây khó khăn cho cả người đề nghị và người tiếp nhận, thực hiện TTHC.

Cán bộ đầu mối và cán bộ phụ trách của các phòng, đơn vị phải kiêm nhiệm cả công tác chuyên môn nên phần nào hạn chế đến hiệu quả của công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Có một số nơi sự phối kết hợp giữa các phòng, đơn vị, Ủy ban nhân dân cấp xã đôi lúc còn thiếu sự nhịp nhàng, đồng bộ, mẫu biểu kê khai của một số thủ tục còn phức tạp đối với người dân.

6. Đề xuất, kiến nghị

- Đề nghị các Bộ, ngành có liên quan kịp thời ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính có quy định trong luật, nghị định mới được ban hành điều chỉnh, bổ sung để giúp các cơ quan, đơn vị kịp thời thực hiện và công bố, công khai phục vụ nhân dân.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thu hút và phát huy vai trò của nhân dân, các tổ chức xã hội, các hiệp hội vào công cuộc cải cách thủ tục hành chính, trước hết là phát hiện những bất hợp lý về thủ tục hành chính và giám sát các cơ quan hành chính nhà nước, giám sát người thi hành công vụ trong việc thực hiện thủ tục hành chính.

- Thiết lập cơ chế giám sát thường xuyên, có hiệu quả đối với cán bộ, công chức trong tiếp nhận, xử lý công việc của dân và doanh nghiệp. Coi trọng cơ chế giám sát trong nội bộ cơ quan, đơn vị, kiên quyết không để tình trạng khép kín nội bộ trong xử lý công việc liên quan đến công việc của người dân; thiết lập cơ chế giám sát từ bên ngoài, từ trên xuống; tăng cường thực hiện công khai đầy đủ, cụ thể về thủ tục hành chính, thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan, cán bộ, công chức để nhân dân giám sát. Cần nhanh chóng thiết lập đồng bộ khuôn khổ thể chế và thực hiện thường xuyên công tác thanh tra, kiểm tra công vụ trong hoạt động của bộ máy hành chính để phòng ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý những vi phạm.

- Nâng cấp Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC đảm bảo việc tra cứu các TTHC dễ dàng, thuận lợi. Ban hành quy định về việc các cơ quan chủ trì soạn thảo cập nhật kịp thời các văn bản pháp luật có quy định về TTHC lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC ngay sau khi văn bản được ban hành.

- Đề nghị Cục Kiểm soát thủ tục hành chính hướng dẫn, gỡ bỏ những thủ tục hành chính đã hết hiệu lực đang tồn tại trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính nhằm thuận tiện quản lý, theo dõi và giúp cho cá nhân, tổ chức thực hiện khi có nhu cầu.

Trên đây là báo cáo việc cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Trợ giúp người nghèo và Quản lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Hải Dương. UBND tỉnh Hải Dương báo cáo Bộ Tư pháp (cơ quan thường trực của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính) phủ biết, tổng hợp./.Nơi nhận:

- Bộ Tư pháp (để b/c);

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- LĐVP UBND tỉnh

- Lưu: VT.NC.


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCHĐã ký


Nguyễn Văn Quế: ChinhQuyen -> hethongvanbanpq -> Documents
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> TỈnh hải dưƠng số: 1018 /ubnd-vp v/v kiểm tra, kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương