TỈnh cao bằng độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1030/QĐ-ubnd cao Bằng, ngày 01 tháng 8 năm 2012 quyếT ĐỊnh về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 09/2012/nq-hđnd ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về ban hành danh mục, mức thu


Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạttải về 1.8 Mb.
trang9/16
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích1.8 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16

2

Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt
Để lại đơn vị thu 10%; 90% nộp ngân sách

 

- Đối với địa bàn thị xã

7 %/giá 1 m3 nước chưa có thuế theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh

Sử dụng nguồn nước của trạm cấp nước trên địa bàn tỉnh

 

- Các huyện

6 %/giá 1 m3 nước chưa có thuế theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh

Sử dụng nguồn nước của trạm cấp nước trên địa bàn tỉnh

3

Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Để lại đơn vị thu 50%; 50% nộp ngân sách

3.1

- Giấy phép sử dụng từ 2 năm trở lên 

+ Cấp phép mới

3.000.000 đồng/1 giấy phép
 

+ Cấp giấy phép gia hạn

2.500.000 đồng/1 giấy phép
3.2

- Giấy phép sử dụng dưới 2 năm 

+ Cấp phép mới

2.000.000 đồng/1 giấy phép
 

+ Cấp giấy phép gia hạn

1.500.000 đồng/1 giấy phép
4

Phí thẩm định đánh giá tác động môi trường
Để lại đơn vị thu 50%; 50% nộp ngân sách

4.1

Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
Để lại đơn vị thu 50%; 50% nộp ngân sách

a

Dự án quan trọng quốc gia Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư 

- Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo
 

- Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo
b

Dự án có sử dụng một phần hoặc toàn bộ diện tích đất khu bảo tồn thiên nhiên, vườn Quốc gia, các khu di tích lịch sử văn hoá, khu dự trữ sinh quyển, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc chưa xếp hạng nhưng Uỷ ban nhân dân tỉnh Quyết định bảo vệ 

- Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo
 

- Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo
c

Dù ¸n cã nguy c¬ ¶nh h­ëng xÊu trùc tiÕp ®Õn nguån n­­íc l­­u vùc s«ng, vïng cã hÖ sinh th¸i ®­­îc b¶o vÖ 

- Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo
 

- Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo
d

Nhóm các dự án về xây dựng1

Dù ¸n x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng khu ®« thÞ, khu d©n c­ 

- Thẩm định ban đầu

4.000.000 đồng/1 báo cáo
 

- Thẩm định bổ sung

2.000.000 đồng/1 báo cáo
2

Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu chế xuất, cụm làng nghề 

- Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo
 

- Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo
3

Dự án xây dựng siêu thị, chợ 

- Thẩm định ban đầu

4.000.000 đồng/1 báo cáo
 

- Thẩm định bổ sung

2.000.000 đồng/1 báo cáo
4

Dự án xây dựng Trung tâm thể thao 

- Thẩm định ban đầu

4.000.000 đồng/1 báo cáo
 

- Thẩm định bổ sung

2.000.000 đồng/1 báo cáo
5

Dự án xây dựng bệnh viện 

- Thẩm định ban đầu

4.000.000 đồng/1 báo cáo
 

- Thẩm định bổ sung

2.000.000 đồng/1 báo cáo
6

Dự án xây dựng khách sạn, nhà nghỉ 

- Thẩm định ban đầu

4.000.000 đồng/1 báo cáo- Thẩm định bổ sung

2.000.000 đồng/1 báo cáo
7

Dự án xây dựng khu du lịch, vui chơi giải trí 

- Thẩm định ban đầu

4.000.000 đồng/1 báo cáo
 

- Thẩm định bổ sung

2.000.000 đồng/1 báo cáo
8

Dự án xây dựng sân gôn 

- Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo
 

- Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo
9

Dự án xây dựng nghĩa trang (theo hình thức hung táng, hỏa táng và hình thức khác) 

- Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo
 

- Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo
10

Dự án xây dựng công trình ngầm 

- Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo
 

- Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo
11

Dự án xây dựng có tầng hầm 

- Thẩm định ban đầu

4.000.000 đồng/1 báo cáo
 

- Thẩm định bổ sung

2.000.000 đồng/1 báo cáo
12

Dự án xây dựng công trình chiến đấu, trung tâm huấn luyện quân sự, trư­ờng bắn, cảng quốc phòng 

- Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo
 

- Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo
13

Dự án xây dựng kho tàng quân sự 

- Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo
 

- Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo
14

Dự án xây dựng khu kinh tế quốc phòng 

- Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo
 

- Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo
15

Dự án xây dựng trại giam, trại tạm giam 

- Thẩm định ban đầu

4.000.000 đồng/1 báo cáo
 

- Thẩm định bổ sung

2.000.000 đồng/1 báo cáo
đ

Nhóm các dự án sản xuất vật liệu xây dựng1

Dự án sản xuất xi măng 

- Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo
 

- Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo
2

Dự án để nghiền clinker sản xuất xi măng


- Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo
 

- Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo
3

Dự án sản xuất gạch, ngói 

- Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo
 

- Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo
4

Dự án sản xuất vật liệu xây dựng khác


- Thẩm định ban đầu

4.000.000 đồng/1 báo cáo- Thẩm định bổ sung

2.000.000 đồng/1 báo cáo
e

Nhóm các dự án về giao thông1

Dự án xây dựng công trình giao thông ngầm (đường xe điện ngầm, đ­ường hầm)


- Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo
 

- Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo
2

Dự án xây dựng đ­ường ô tô cao tốc, đường ô tô từ cấp I đến cấp III


- Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo- Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo
3

Dự án cải tạo, nâng cấp đư­ờng ô tô cao tốc, đư­ờng ô tô từ cấp I đến cấp III


- Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo
 

- Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo
4

Dự án xây dựng đ­ường ô tô cấp IV


- Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo- Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo
5

Dự án xây dựng các cầu vĩnh cửu trên đường bộ, đường sắt


- Thẩm định ban đầu

5.000.000 đồng/1 báo cáo- Thẩm định bổ sung

2.500.000 đồng/1 báo cáo


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương