TỈnh bắc ninh số: 1627/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 9.48 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích9.48 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 1627/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 24 tháng 12 năm 2015


GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO HỆ THỐNG

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

(Gia hạn lần 1)
CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH
Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH ngày 04.4.2001;

Căn cứ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28.11.2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

Căn cứ Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 01.11.2004 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Báo cáo kết quả thẩm tra số 1924/SNN-CCTL ngày 09 tháng 12 năm 2015 về việc xin gia hạn giấy phép xả nước thải đã qua xử lý vào hệ thống công trình thủy lợi của Công ty TNHH Nam Á,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi tại Giấy phép số 1679/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh đã cấp cho chi nhánh Công ty TNHH Nam Á.

Thời gian cấp phép: 03 năm (kể từ ngày 28/12/2015 đến 28/12/2018).Điều 2.

- Chất lượng nước thải: Đạt theo giá trị giới hạn QCVN 40: 2011/BTNMT cột A nước thải công nghiệp.

- Các nội dung khác tại Giấy phép số 1679/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh không thay đổi.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các sở: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, UBND huyện Quế Võ, Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống, Công ty TNHH Nam Á căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);

- Lưu: HC, NN, PVPNN, CVP.KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Hữu Thành
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương